TopHit!! กองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TopHit!! กองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2558
งานอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กองทัพเรือ 2558

สมัครสอบ กองทัพเรือ 2558

ล่าสุด!! กรมยุทธศึกทหารเรือประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

ประกาศกรมยุทธศึกทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นชายโสด อายุ 17 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2558
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

การซื้อใบสมัคร
1.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110.- บาท
2.ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80.- บาท ตามสถานที่ ดังนี้
1. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
3. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
6. ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
8. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
9. ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
10. ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
11. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.5) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
12. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.10) อำเภอเมือง จังหวัดตราด
13. ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
14. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.3) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
15. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
16. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.15) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
17. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.9) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
18. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
19. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
20. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
21. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.8) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
22. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.11) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights