ZZZ แนวข้อสอบการประปานครหลวง บัญชี วิศวะ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวง แนวข้อสอบ กปน บัญชี วิศวะ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ZZZ แนวข้อสอบการประปานครหลวง บัญชี วิศวะ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวง แนวข้อสอบ กปน บัญชี วิศวะ 2558

แนวข้อสอบการประปานครหลวง

แนวข้อสอบการประปานครหลวง

รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวง รวมระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง อาทิระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539 และ ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบการประปานครหลวง ในตำแหน่งต่างๆ ในปี 2558….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535

ข้อที่ 11. ในการติดตั้งประปาซ้ำผู้ขอรับใช้น้ำต้องยื่นแบบคำร้องขอติดตั้งประปาตามข้อใด ?
ก. แบบ ร. 60
ข. แบบ ร. 70
ค. แบบ ร. 80
ง. แบบ ร. 90

ข้อที่ 12. แบบ ร. 84 ตามระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535 ใช้ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เก็บสัญญาการใช้น้ำประปา
ข. คำร้องขอติดตั้งประปา
ค. จัดทำสัญญาการใช้น้ำประปา
ง. ใบสั่งงานการติดตั้งประปา

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535
ข้อที่ 13. ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2535
ข. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2536
ค. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
ง. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536

ข้อที่ 14. ผู้กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้ปฏิบัติงาน
ข. ผู้กระทำผิด
ค. ผู้ลักใช้น้ำ
ง. คณะกรรมการ

ข้อที่ 15. ระเบียบนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อ ?
ก. เอาผิดกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. ปกป้องผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง
ค. กำหนดโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง
ง. ใช้ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

ข้อที่ 16. คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้ต้องถูกแต่งตั้งโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 17. ผู้ที่กระทำความผิดกับขนาดท่อ 10 นิ้วของการประปานครหลวงต้องถูกปรับเป็นเงินเท่าไหร่ ?
ก. ต้องถูกปรับเป็นเงิน5,000 บาท
ข. ต้องถูกปรับเป็นเงิน10,000 บาท
ค. ต้องถูกปรับเป็นเงิน100,000 บาท
ง. ต้องถูกปรับเป็นเงิน180,000 บาท

ข้อที่ 18. การคิดเงินค่าทดแทนน้ำสูญเสียจากการลักใช้น้ำตามระเบียบนี้ ให้คิดเป็นอัตราลูกบาศก์เมตรละกี่บาท ?
ก. ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท
ข. ลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท
ค. ลูกบาศก์เมตรละ 30 บาท
ง. ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท

ข้อที่ 19. หากผู้ใดกระทำผิดทำให้ทรัพย์สินของการประปานครหลวงเสียหาย ต้องถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นเงินกี่บาท ?
ก. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
ข. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท
ค. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 3,000 บาท
ง. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 4,000 บาท

ข้อที่ 20. ในการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินค่าปรับตามระเบียบนี้ ต้องจ่ายเป็นเงินร้อยละเท่าไหร่ของค่าปรับ ?
ก. ร้อยละ 20 ของเงินค่าปรับ
ข. ร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับ
ค. ร้อยละ 40 ของเงินค่าปรับ
ง. ร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี ต่อ >>>>
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights