[ของเก่า] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ปี 2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ของเก่า] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ปี 2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครประจำปี 2563 รวม 908 อัตรา ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 90 อัตรา และข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 818 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2563 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ ความสามารถด้านเหตุผล แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบวภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวข้อสอบภาษาไทย และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกองทัพอากาศในปี 2563 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปเตรียมสอบ กองทัพอากาศ ปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 2. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม กำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 3. นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนกองประจำการได้ ?
ก. เมื่อมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
ข. เมื่อมีอายุ 19 ปีบริบูรณ์
ค. เมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ง. เมื่อมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 4. บุคคลใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลใดเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ?
ก. ข้าราชการตำรวจ
ข. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
ค. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ง. พยาบาลวิชาชีพ (ชาย)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 7. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. หากทหารกระทําผิดต่อวินัยทหาร ต้องได้รับโทษตามหมวดใดของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ต้องได้รับโทษในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข. ต้องได้รับโทษในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค. ต้องได้รับโทษในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ง. ต้องได้รับโทษในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 9. ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจำหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 10. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 11. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 13. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ ?
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้ ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 15. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด ?
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดคืออำนาจของตุลาการนายเดียว ?
ก. ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา
ข. ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ค. ออกคำสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ข้อที่ 17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 19. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 20. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ ?
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ

ข้อที่ 21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 22. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23. กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการในด้านใด ?
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 กองทัพสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสังหารบุคคลตามข้อใด ?
ก. อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
ข. คาเซม โซไลมานี่
ค. จาวาด ซารีฟ
ง. บาชาร์ อัล อัสซาด

ข้อที่ 2. จากข้อ 1 คนที่ถูกสังหารเป็นบุคคลสำคัญของประเทศใด ?
ก. อิรัก
ข. อิหร่าน
ค. เยอรมัน
ง. รัสเซีย

ข้อที่ 3. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 443 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 573 ราย

ข้อที่ 4. ในช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 –2 ม.ค.63 มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมดกี่คน ?
ก. ผู้บาดเจ็บ รวม 1,499 คน
ข. ผู้บาดเจ็บ รวม 2,499 คน
ค. ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน
ง. ผู้บาดเจ็บ รวม 4,499 คน

ข้อที่ 5. รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังยังคงประเมินตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อยู่ที่ 2.8 %
ข. อยู่ที่ 3.1 %
ค. อยู่ที่ 3.3%
ง. อยู่ที่ 3.8 %

ข้อที่ 6. จากข้อที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าการส่งออกของไทย ในปี 2563 จะเป็นเช่นไร ?
ก. จะติดลบ 2.5%
ข. จะติดลบ 3.5%
ค. จะเติบโต 2.6%
ง. จะเติบโต 3.6%

ข้อที่ 7. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบว่าของขวัญชนิดใดเป็นที่นิยมมากที่สุด ?
ก. ของรับประทาน
ข. สินค้าคงทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเรือน
ค. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ง. กระเช้าของขวัญ

ข้อที่ 8. คำขวัญวันเด็กในปี 2563 คือ ?
ก. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ข. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ค. เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
ง. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ข้อที่ 9. จากงานวิจัยธุรกิจในปี 2563 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อใดคือธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี ?
ก. ธุรกิจแพลตฟอร์ม
ข. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ค. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
ง. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร

ข้อที่ 10. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในปี 2563 คือธุรกิจตามข้อใด ?
ก. ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก
ข. คลินิกเสริมความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
ค. ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี
ง. ธุรกิจเบเกอรี่และร้านอาหารที่เพิ่งเปิด และมีขนาดเล็ก.

ข้อที่ 11. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่จะเริ่มจัดเก็บเมื่อใด ?
ก. วันที่ 1 มกราคม 2563
ข. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ค. วันที่ 1 มีนาคม 2563
ง. วันที่ 1 เมษายน 2563

ข้อที่ 12. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่มาแทนกฎหมายในข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ข. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติภาษีบำรุง ท้องที่ พ.ศ. 2508
ค. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2550
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. เพดานภาษีสูงสุดของภาษีสำหรับการใช้ที่ดินเพื่อการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คือกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อัตรา 0.01%
ข. อัตรา 0.03%
ค. อัตรา 0.10%
ง. อัตรา 0.15%

ข้อที่ 14. สำหรับบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับการยกเว้นภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ ?
ก. จะได้รับการยกเว้นภาษี 20 ล้านบาทแรก
ข. จะได้รับการยกเว้นภาษี 30 ล้านบาทแรก
ค. จะได้รับการยกเว้นภาษี 40 ล้านบาทแรก
ง. จะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก

ข้อที่ 15. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับอสังหาในกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าระหว่าง 50 – 200 ล้านบาท ต้องเสี่ยภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท
ข. อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท
ค. อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท
ง. อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท

ข้อที่ 16. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์หากปล่อยรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี ต้องถูกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. เพิ่มเป็น 3 เปอร์เซ็นต์
ข. เพิ่มเป็น 4 เปอร์เซ็นต์
ค. เพิ่มเป็น 5 เปอร์เซ็นต์
ง. เพิ่มเป็น 6 เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 17. การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องชำระภายในวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. ชำระภายในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ข. ชำระภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี
ค. ชำระภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี
ง. ชำระภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี

ข้อที่ 18. ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทรัพย์สินตามข้อใดที่ได้รับการยกเว้นไม่โดนเรียกเก็บภาษีที่ดิน ?
ก. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ข. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ค. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
ข้อที่ 1. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 2. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 3. ชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454
ข. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464
ค. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2454
ง. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2464

ข้อที่ 4. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474
ค. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484

ข้อที่ 6. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อที่ 7. “กรมอากาศยานทหารบก” ในยุคแรกทำหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
ข. การส่งแพทย์
ค. เวชภัณฑ์ทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้อที่ 8. “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” คือ…..ของกองทัพอากาศ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าประสงค์
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 9. One of The Best Air Forces in ASEAN คือ ?
ก. กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค
ข. กองทัพอากาศชั้นนาในเอเชีย
ค. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในภูมิภาค
ง. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในเอเชีย

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหน้าที่ของกองทัพอากาศ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ?
ก. กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศป้องกันราชอาณาจักร
ข. กองทัพอากาศมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 11. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายกําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. การตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. การตอบสนองวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ค. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ง. บทบาทที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 13. ข้อใดคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของกองทัพอากาศ ?
ก. การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ค. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากำลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของอะไร ?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 16. ภารกิจที่สําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองทัพอากาศคือ ?
ก. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การพัฒนากองกำลังให้ยื่งใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ
ง. การพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

ข้อที่ 17. Network Centric Warfare: NCW คือ ?
ก. สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ข. เครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ค. สงครามกับเครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ง. สงครามที่ใช้เครือข่ายเครื่องบินเป็นศูนย์กลาง

ข้อที่ 18. ข้อใดคือเป้าหมายของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ?
ก. ดํารงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ข. เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ค. เตรียมกําลังทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ พร้อมรบตลอดเวลา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 19. ข้อใดคือเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ?
ก. รัฐบาล/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ข. ชนชั้นสูง/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ค. พระภิกษุ/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ง. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

ข้อที่ 20. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ประชาชน
ข. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. กลุ่มเป้าหมาย
ง. กลุ่มก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 21. ข้อใดคือตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ (ศพส.ทอ.)
ข. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร ?
ก.ราชกุมาร
ข. พีระมิด
ค. ศักดินา
ง. เลอโฉม

ข้อที่ 2. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด ?
ก. แม่ ราช แมว เจ้า
ข. นั่ง กิน ข้า ควาย
ค. ตอน น้ำ หนู มาร
ง. นอน วิ่ง ถ้ำ ใจ

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทย ไม่ถูกต้อง ?
ก. มี 12 เสียง
ข. พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
ค. เสียง /กร/ เป็นคำควบกล้ำไทย
ง. ควาย เป็นคำควบกล้ำไทย

ข้อที่ 4.ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย ?
ก. เธอนอนภายใต้บ้านของเขา
ข. เธอสวยมากใครๆก็รู้
ค. เขากินไก่ย่างอร่อย
ง. พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ

ข้อที่ 5.ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต ?
ก.กุหลาบ
ข. ประสูติ
ค. อมตะ
ง. ราชบิดา

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค. ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง. คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา

ข้อที่ 7. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง ?
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว
ข. ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า
ง. สำส่อน = ปนกัน

ข้อที่ 8. จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด ?
ก. กร่อนเสียง
ข. กลืนเสียง
ค. เน้นเสียง
ง. ย่อเสียง

ข้อที่ 9. คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น ?
ก. สหาย
ข. เสมียน
ข. คุยโว
ง. สายน้ำ

ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย ?
ก. สวยน่ะเนี่ย
ข. สงสารเธอจัง
ค. ฝนตกอะ
ง. น้องพูดเก่งมาก

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด ?
ก. Office Automatic System หรือ OAS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Executive Informaion Systyem หรือ EIS
ง. Decision Support System หรือ DSS

ข้อที่ 2. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (input unit) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
ก. แป้นพิมพ์
ข. เครื่องพิมพ์
ค. หน้าจอ
ง. สาย LAN

ข้อที่ 3. การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ “หน่วยประมวลผลกลาง” เทียบได้กับอวัยวะส่วนใด ?
ก. ขาและแขน
ข. ตา
ค. สมอง
ง. หัวใจ

ข้อที่ 4.”GraphicalUserInterface:GUI” คืออะไรมีความสําคัญอย่างไร ?
ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก

ข้อที่ 5. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่ง เกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร ?
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์ ?
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

ข้อที่ 7. เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN) เป็นการติดต่ออุปกรณ์สื่อสารตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปในระยะกี่ฟุต ?
ก. 1,000 ฟุต ข. 1,500 ฟุต
ค. 2,000 ฟุต ง. 2,500 ฟุต

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออุปกรณ์ชี้ตําแหน่งสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ?
ก. ลูกกลมควบคุม (track ball)
ข. แท่งชี้ควบคุม (track point)
ค. แผ่นรองสัมผัส (touch pad)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด ?
ก. สถาปนิก ข. ตํารวจ
ค. นักเขียน ง. แพทย์

ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) ?
ก. พ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก
ข. มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการ พิมพ์เป็น PPM ซึ่งช้ากว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์มาก
ค. พิมพ์ได้ทั้งแนวนอนที่เรียกว่า “พอร์ทเทรต” และแนวตั้งที่เรียกว่า “แลนด์สเคป”
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบชั้นสัญญาบัตรและชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในปี 2563

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
สำหรับเตรียมสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในปี 2563

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2563 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office microsoft word microsoft excel และ microsoft powerpoint
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

สำหรับเตรียมสอบข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ในปี 2563
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2563 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Powerpoint
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– บททดสอบการอ่านบทความสั้น
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบทหารอากาศวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,