ของใหม่!! แนวข้อสอบกรมที่ดินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานธุรการปฏิบัติงาน เตรียมสอบ ปี 2558 แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของใหม่!! แนวข้อสอบกรมที่ดินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานธุรการปฏิบัติงาน เตรียมสอบ ปี 2558 แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58

แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58

แนวข้อสอบกรมที่ดิน 58

ตัวอย่าง แนวข้อสอบกรม เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน อาทิ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมที่ดิน วัฒนธรรมองค์กรกรมที่ดิน นโยบายและแผนของกรมที่ดิน แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 และ แนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกรมที่ดินในปี 2558 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกในสมัยใด ?

ก. สมัยกรุงสุโขทัย ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 3. ส่วนราชการของกรมที่ดินในข้อใดอยู่ระดับเดียวกัน ?
ก. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
ข. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : รองอธิบดีกรมที่ดิน
ค. สำนักจัดการที่ดินของรัฐ : รองอธิบดีกรมที่ดิน
ง. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : สำนักกฎหมาย

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถึงพันธกิจของกรมที่ดินได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด ?
ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ข. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน
ค. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่

ข้อที่ 5. พนักงานท่านใดของกรมที่ดินมีวัฒนธรรมองค์กรที่ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด ?
ก. นายเอ มาทำงานตรงตามเวลา รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ข. นายบี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยทำงานที่คั่งค้างให้เสมอ
ค. นายซีเป็นพนักงานเขียนแผนที่ เมื่อมีเวลาว่าง จะช่วยรดน้ำต้นไม้แทนคนสวนเสมอ
ง. นายดี ใส่ใจงานบริการ รักษากฎระเบียบทุกข้ออย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 6. ข้อใดบ่งบอกถึงค่านิยมกรมที่ดินได้ถูกต้อง ?
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ยึดมั่นจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
ข. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ตรงต่อเวลา
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ง. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม

ข้อที่ 7. ภารกิจในข้อใดถือเป็นภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดินทั้งหมด ?
ก. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร การรังวัดและทำแผนที่
ข. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
ค. การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การควบคุมช่างรังวัดเอกชน
ง. การจดทะเบียนอาคารชุด การรังวัดและทำแผนที่

ข้อที่ 8. บุคคลในข้อใดสามารถเป็นช่างรังวัดเอกชนได้ ?
ก. นายเอ มีสัญชาติลาว บิดาเป็นคนไทยแต่กำเนิด
ข. นายบี อายุ 19 ปี
ค. นายซีเป็นข้าราชการ ได้รับการบรรจุเมื่อ 3 วันก่อน
ง. นายดี มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 9. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มีอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร ?
ก. รายละ 2,000 บาท ข. รายละ 3,000 บาท
ค. รายละ 4,000 บาท ง. รายละ 5,000 บาท

ข้อที่ 10. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน ?
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 15 วัน

ข้อที่ 11. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ?
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน

ข้อที่ 12. นายเอฟ ต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร หากนายเอฟต้องการจัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม จำนวน 10 ไร่ ?
ก. 100 บาท ข. 250 บาท
ค. 1,000 บาท ง. 2,500 บาท

ข้อที่ 13. ข้อใดถูกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ?
ก. ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200 บาท
ข. ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 20 บาท
ค. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 200 บาท
ง. ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2,000 บาท

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว ?
ก. คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่
ข. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้
ง. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “โฉนดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ ชายทะเลด้วย
ข. กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิครอบครองที่ดิน
ค. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ง. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากำไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ เช่าซื้อที่ดิน

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
ข. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพหรือกฎหมายอื่น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. หากบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน แล้วไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อย ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินสิบปีติดต่อกันจะถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อไร่
ข. ถูกยึดโฉนดที่ดิน
ค. ให้รัฐเวนคืนที่ดินนั้น
ง. ให้ที่ดินนั้น ตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป

ข้อที่ 4. หากต้องการขออนุนุญาติเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือ เผาป่า ต้องเสียค่าตอบแทนเป็น รายปีให้แก่หน่วยงานตามข้อใด ?
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 5. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางนโยบายจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัย และหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ
ข. สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ค. อบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน มาตรานี้ แทนคณะกรรมการได้ ตามที่เห็นสมควร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดิน
ข. อธิบดีกรมที่ดิน
ค. หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดิน
ง. รัฐมนตรี

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนแผนที่ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของแผนที่ ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. แผนที่คือกระดาษสำหรับบอกทิศทาง
ข. แผนที่คือการนำเอารูปภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวของ มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนำมาเขียนบนกระดาษหรือวัตถุที่แบนราบ
ค. แผนที่คือเครื่องมือสำหรับนักเดินทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ?
ก. แผนที่ของชาวเมโลโปเตเมีย
ข. แผนที่สมัยกรีกโบราณ
ค. แผนที่ของปโตเลมี
ง. แผนที่ของชาวจีน

ข้อที่ 3. แผนที่ประเภทใดที่ใช้ในกรมพัฒนาที่ดิน ?
ก. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ข. แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
ค. แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยคม 3
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของมาตราส่วนของแผนที่ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ความสัมพันธ์ระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบในภูมิประเทศ
ข. อัตราส่วนระหว่างระยะในภูมิประเทศกับระยะบนแผนที่หารด้วยสอง
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกัดกับระยะในภูมิประเทศ
ง. อัตราส่วนระหว่างค่าพิกัดกับระยะบนแผนที่

ข้อที่ 5. ข้อใดคือสูตรการหามาตราส่วน ?
ก. มาตราส่วน = ระยะในภูมิประเทศ/ระยะบนแผนที่
ข. มาตราส่วน = ระยะบนแผนที่/ระยะในภูมิประเทศ
ค. มาตราส่วน = ค่าพิกัด/ระยะในภูมิประเทศ
ง. มาตราส่วน = ระยะในภูมิประเทศ/ค่าพิกัดที่อ่านได้

ข้อที่ 6. แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ความหมายคือ ?
ก. ระยะบนแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ซม.
ข. ระยะบนแผนที่ 1 ม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ซม.
ค. ระยะบนแผนที่ 1 ม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ม.
ง. ระยะบนแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ม.

ข้อที่ 7. องค์ประกอบของการอ่านแผนที่มีอยู่กี่ข้อ ?
ก. 2 ข้อ
ข. 3 ข้อ
ค. 4 ข้อ
ง. 5 ข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของการอ่านแผนที่ ?
ก. ระว่างแผนที่
ข. มาตราส่วนของแผนที่
ค. การอ่านค่าพิกัด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการศึกษาแผนที่ ?
ก. ศึกษาให้รู้จักรูปพรรณสัณฐานของรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายโลกมากที่สุด
ข. ศึกษาให้รู้จักกำหนดตำแหน่งๆ ลงบนพื้นโลก หรือให้รู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลก จากพื้นผิวโค้งถ่ายทอดไปยังพื้นผิวราบ
ค. ศึกษาให้รู้จักการแสดงพื้นที่ของผิวโลก ตลอดจนรายละเอียดทั้งหมด โดยแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้กำหนดตำแหน่งรายละเอียดไว้บนพื้นผิวโลกที่มีลักษณะผิวโค้งลงบนพื้นราบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ประโยชน์ของแผนที่ในกรณีเขาพระวิหาร จัดเป็นประโยชน์ของแผนที่ในด้านใด ?
ก. ประโยชน์ทางด้านการเมือง
ข. ประโยชน์ทางด้านการทหาร
ค. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ง. ประโยชน์ทางด้านวิศวกรและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ข้อที่ 11. ประโยชน์ของแผนที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขง จัดเป็นประโยชน์ของแผนที่ในด้านใด ?
ก. ประโยชน์ทางด้านการเมือง
ข. ประโยชน์ทางด้านการทหาร
ค. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ง. ประโยชน์ทางด้านวิศวกรและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ข้อที่ 12. การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่ แบ่งได้เป็นกี่ชนิด ?
ก. แบ่งได้เป็น 3 ชนิด
ข. แบ่งได้เป็น 4 ชนิด
ค. แบ่งได้เป็น 5 ชนิด
ง. แบ่งได้เป็น 6 ชนิด

ข้อที่ 13. ข้อใดคือแผนที่ที่ใช้การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่ ?
ก. แผนที่ลายเส้น ( Line Map )
ข. แผนที่มาตราส่วนเล็ก
ค. แผนที่ทั่วไป (General Map)
ง. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่แผนที่ที่ใช้การจำแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่ ?
ก. แผนที่ลายเส้น ( Line Map )
ข. แผนที่ภาพถ่าย ( Photo Map )
ค. แผนที่ทั่วไป (General Map)
ง. แผนที่แบบผสม ( Annotated Map )

ข้อที่ 15. ข้อใดคือแผนที่ตามการจำแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน สำหรับนักภูมิศาสตร์ ?
ก. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วน 1:600,000 และเล็กกว่า
ข. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:600,000 แต่เล็กกว่า 1:75,000
ค. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1:75,000 และใหญ่กว่า
ง. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:250,000

ข้อที่ 16. แผนที่ตามการจำแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน สำหรับนักการทหาร คือแผนที่ตามข้อใด ?
ก. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนเล็กว่า 1:1,000,000
ข. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1:250,000 ถึง 1:1,000,000
ค. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:250,000
ง. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วน 1:600,000 และเล็กกว่า

ข้อที่ 17. แผนที่ทั่วไป (General Map) คือ ?
ก. แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map)
ข. แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map)
ค. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. จากข้อที่ 3 ของระเบียบนี้ได้สั่งให้ยกเลิกความในข้อใดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ?

ก. ความในข้อที่ 4
ข. ความในข้อที่ 5
ค. ความในข้อที่ 6
ง. ความในข้อที่ 7

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ข. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางจดหมาย
ค. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ?
ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ค. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ง. หนังสือพิมพ์

ข้อที่ 4. สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูล ได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี จัดเป็น……………..ตามระเบียบข้อที่ 6 ?
ก. สื่อกลางบันทึกข้อมูล
ข. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ค. สื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ง. สื่อกลางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 5. การติดต่อราชการสามารถดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ข. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ค. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8
ง. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8

ข้อที่ 6. ในการติดต่อราชการโดยการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง ผู้ส่งและผู้รับควรดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ข. บันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
ค. ไม่สามารถติดต่อราชการโดยวิธีนี้ได้
ง. ผิดทุกข้อ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน (พร้อมเฉลย)

– ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมที่ดิน
– วัฒนธรรมองค์กรกรมที่ดิน
– นโยบายและแผนของกรมที่ดิน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2557-2558 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ  2546 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ ชุดที่ 1 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
(พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาพดาวเทียม (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ (พร้อมเฉลย)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ (พร้อมเฉลย)

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,