ของใหม่! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงตำแหน่งนักบัญชี วิศวกรไฟฟ้า และตำแหน่งอื่นๆ เตรียมสอบในปี 2558 แนวข้อสอบ กฟน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของใหม่! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงตำแหน่งนักบัญชี วิศวกรไฟฟ้า และตำแหน่งอื่นๆ เตรียมสอบในปี 2558 แนวข้อสอบ กฟน 2558

แนวข้อสอบ กฟน 2558

แนวข้อสอบ กฟน 2558

เปิดสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558 กว่า 306 อัตรา วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง อาทิแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test สามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ เลขอนุกรม ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง ประวัติการไฟฟ้านครหลวง วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร การไฟฟ้านครหลวง จรรยาบรรณ พนักงาน การไฟฟ้านครหลวง ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้านครหลวง สถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 และตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆ…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (ชุดที่2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 2. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์”ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. พัฒนาและเพิ่มขีดคงามสามารถในการแข่งขัน
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 4. การสร้างบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM) รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และภัยพิบัติจัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 5. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 7. การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่นตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อใดของการไฟฟ้านครหลวง
ก. การมีส่วนร่วม (Participation)
ข. หลักคุณธรรม (Ethics)
ค. หลักความโปร่งใส (Transparency)
ง. หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment)

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่กรอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ก. จัดวาง และทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ข. คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการไฟฟ้านครหลวงต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ค. มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ง. มุ่งเน้นการจัดทำรายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting)

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายถึงการไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถึงโอกาสเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ค. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ง. หมายถึงขั้นตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม ในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 10. จากความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงข้อใดคือ การกำหนดแนวทาง และกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม
ก. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ข. การควบคุม (Control)
ค. โอกาส (Opportunity)
ง. ความเสี่ยง (Risk)

ข้อที่ 11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง (Risk Management Framework)
ก. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
ข. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
ค. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 2. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 5. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

ข้อที่ 6. ขนมชนิดหนึ่งราคาต้นทุนต่อห่อ 1.50 บาท ขายราคาห่อละ 1.75 บาท อัตราส่วนอย่างต่ำของราคาต้นทุนต่อราคาขายเท่ากับข้อใด
ก. 1.50 : 1.75
ข. 15.0 : 17.5
ค. 150 : 175
ง. 6 : 7

ข้อที่ 7. อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท
ก. 100 บาท
ข. 500 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 1,500 บาท

ข้อที่ 8. แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 % ต้องเติมน้ำกี่ลิตรจึงจะมีความเข้มข้น 25 %
ก. 1.2 ลิตร
ข. 1.4 ลิตร
ค. 2.2 ลิตร
ง. 2.4 ลิตร

ข้อที่ 9. ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
ก. 1,025 ตารางเซนติเมตร
ข. 1,089 ตารางเซนติเมตร
ค. 1,760 ตารางเซนติเมตร
ง. 1,849 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 10. ห้องเรียนกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ถ้าใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 20 เซนติเมตร ปูเต็มพื้นห้องเรียนจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น
ก. 269 แผ่น
ข. 1,875 แผ่น
3 9,375 แผ่น
4 7,500 แผ่น

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าด้วยกัน กี่วิธี ?

ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

ข้อที่ 2. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 4. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV. แห่งหนึ่งมีความสูงของตัวล่อฟ้าในรูปแบบเสาล่อฟ้า โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ให้สูง hm=16.0+1.3 เมตร และมี ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm. ความสูงสูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ์ โดยระบบมีค่า BIL = 450 kV. จงหาค่า Zs เสิร์จอิมพีแดนซ์ ?
ก. 247.18 Ω
ข. 255.08 Ω
ค. 297.14 Ω
ง. 300.54 Ω

ข้อที่ 5. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของระบบป้องกัน ?
ก. มีความเชื่อถือได้ดี (Reliability)
ข. ทำงานโดยถูกต้อง (Dependability)
ค. ทำงานโดยรวดเร็ว (High speed)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า ?
ก. ฟิวส์
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์
ค. สวิตซ์
ง. รีเลย์ป้องกัน

ข้อที่ 8. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ด่วน !! มี E-Book แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test
(พร้อมเฉลย)
– การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)
– การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
– วามสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
– ตรรกะความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
(พร้อมเฉลย)
– ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
– วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร การไฟฟ้านครหลวง
– จรรยาบรรณ พนักงาน การไฟฟ้านครหลวง
– ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้านครหลวง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2557-2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
(พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งนักบัญชี
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล
ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า
ตำแหน่งช่างโยธา
ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ
ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล

ทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบาย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights