จัดหนัก!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จัดหนัก!! แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน 2558

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ มีเนื้อหาของ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ความเป็นมาของกรมการจัดหางาน วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และพันธกิจ ของกรมการจัดหางาน โครงสร้างกรม ภารกิจของกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และ ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง ของกรมการจัดหางาน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เป็นต้น….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รัฐบาลของไทยได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีใด ?

ก. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ข. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2485
ค. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2495
ง. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2505

ข้อที่ 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ข. บังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ค. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2475
ง. บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475

ข้อที่ 3. ในช่วงแรกพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดพระนคร
ข. จังหวัดธนบุรี
ค. กรุงเทพมหานครฯ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
ค. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ง. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์

ข้อที่ 8. “มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” คือ………….ของกรมการจัดหางาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 9. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ข้อใดจัดเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมการจัดหางาน ?
ก. กองนิติการ
ข. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ค. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10
ง. สำนักผู้ตรวจราชการกรม

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 ข้อใดจัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกรมการจัดหางาน ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ค. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ง. สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ?
ก. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ “กองภายใน” ที่กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้น ?
ก. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10
ข. กองการเจ้าหน้าที่
ค. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ง. สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ข้อที่ 13. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ?
ก. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
ค. พัฒนา ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. กรมการจัดหางาน มีภารกิจตามข้อใด ?
ก. ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ข. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของกรม
ค. พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน
ง. วิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อที่ 15. หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน ตามข้อใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. กองแผนงานและสารสนเทศ
ค. กองวิจัยตลาดแรงงาน
ง. กองส่งเสริมการมีงานทำ

ข้อที่ 16. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ?
ก. พัฒนาระบบ กลไกและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
ข. เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการทำงานของคนต่างด้าว
ค. รวบรวม วิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานต่างด้าว
ง. พัฒนาระบบการให้บริการจัดหางานในประเทศให้ทันสมัย

ข้อที่ 17. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่ จังหวัด ?
ก. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ข. สำนักงานเลขานุการกรม
ค. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ง. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงานโดย เรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นคือ ?
ก. ตัวแทนจัดหางาน
ข. คนหางาน
ค. คนทดสอบฝีมือ
ง. คนสมัครงาน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ฝึกงาน” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. การเข้างานในครั้งแรกของลูกจ้าง
ข. นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติหรือทักษะในการเรียนให้เพื่อขึ้น
ค. ลูกจ้างที่กำลังเรียนและต่อต้องการเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติ ในหน่วยงานอื่นๆ
ง. นายจ้างส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติหรือทักษะในการทำงานเพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 3. สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ข้อที่ 4. “สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน” มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ดำเนินการจดบันทึกเกี่ยวกับการหางานในเขตที่รับผิดชอบ
ข. จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ
ค. จัดหางานแก่คนต่างด้าวโดยไม่คิดค่าบริการ
ง. จัดหางานแก่คนชราโดยไม่คิดค่าบริการ

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 8 บุคคลตามข้อใดมีอำนาจออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ?

ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. อธิบดีกรมการจัดหางาน

ข้อที่ 6. ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข. เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ค. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
ง. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี

ข้อที่ 7. หากผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้อวยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

ข้อที่ 8. ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง. รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ผู้ขออนุญาติต้องยื่นอุทธรณ์ภายกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน ?
ก. ภายในสิบวัน
ข. ภายในยี่สิบวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในสี่สิบวัน

ข้อที่ 10. ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตราที่15 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องวางหลักประกันสำหรับตัวแทนจัดหางานแต่ละคน ไว้คนละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสองหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ค. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสี่หมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ง. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน

ข้อที่ 11. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่ขอรับหลักประกัน คืน ภายใน…………….ปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให้หลักประกันดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ?
ก. สองปี
ข. สามปี
ค. สี่ปี
ง. ห้าปี

ข้อที่ 12. ตามมาตราที่ 25 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. จัดให้มีสมุดทะเบียน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน ตามแบบและรายการที่อธิบดีกำหนด
ข. จัดให้ทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำปี ตามรัฐมนตรีกำหนด
ค. จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน ตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 13. ในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องดำเนินการกับคนหางาน ตามข้อใด ?
ก. ให้คนหางานเดินทางกลับสำนักงาน
ข. ให้คนหางานไปหางานอื่นทำ
ค. คืนเงินให้กับคนหางานตามที่รับมา
ง. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว
ข. ภายในยี่วันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว
ค. ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว
ง. ภายในสี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว

ข้อที่ 15. จากข้อที่ 14 หากผู้รับอนุญาตจัดหางานดำเนินการช้ากว่ากำหนดต้องชดใช้เป็นเงินตามข้อใด ?
ก. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 8 (12)
ข. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 9 (11)
ค. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 10 (11)
ง. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 11 (12)

ข้อที่ 16. ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดกับมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
ข. มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ จำนวนทุนทั้งหมด
ค. ต้องเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ง. มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 9

ข้อที่ 17. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเลิกประกอบธุรกิจและไม่ขอรับหลักประกันคืน ให้หลักประกันตกเป็นของ………..?
ก. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
ข. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของรัฐบาล
ค. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของมูลนิธิ
ง. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นขององค์กรเพื่อการกุศล

ข้อที่ 18. ตามมาตรที่ 36 ในการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ส่งคนหางานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ณ สถานพยาบาลที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข. ส่งคนหางานเข้ารับการทดสอบฝีมือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด
ค. ส่งคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและทดสอบฝีมือแล้วเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางาน จะไปทำงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ตามมาตราที่ 38 ได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้ล่วงหน้าเกินกี่วันก่อนเดินทาง ?
ก. เกินสิบวันก่อนเดินทาง
ข. เกินยี่สิบวันก่อนเดินทาง
ค. เกินสามสิบวันก่อนเดินทาง
ง. เกินสี่สิบวันก่อนเดินทาง

ข้อที่ 20. ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงานแล้วแต่ไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบวัน
ข. แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบห้าวัน
ค. จัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทย โดยออก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่คนหางาน จนกว่าคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 21. ในกรณีที่คนหางานได้ค่าจ้าง ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าว เดินทางกลับประเทศไทย
ข. แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบห้าวัน
ค. แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นทราบ ภายในสิบวัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 22. การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 23. หากคนหางานต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ คนหางานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. แจ้งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ค. แจ้งให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ง. แจ้งให้กับนายกรัฐมนตรีทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ข้อที่ 24. หากนายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยต้องการส่งลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการตามวัตถุประสงค์ ของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ นายจ้างต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. หากส่งไปฝึกงานไม่เกินสี่สิบห้าวัน ต้องแจ้งให้อธิบดีทราบตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดก่อนลูกจ้างเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร
ข. ถ้าลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในต่างประเทศต่ำกว่าอัตราที่อธิบดีกำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน
ค. หากส่งไปฝึกงานเกินสี่สิบห้าวัน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. หากนายจ้างในต่างประเทศต้องการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้างในต่างประเทศต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. รับสมัครได้เลย
ข. ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตในประเทศนั้น
ค. ต้องดำเนินการผ่านสถานกงสุลในประเทศนั้น
ง. ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่ติดต่อให้สำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. บุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
ง. คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต

ข้อที่ 2. บุตคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 3. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศแบบชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานในประเทศไม่เกินกี่วัน ?
ก. ไม่เกินสิบวัน
ข. ไม่เกินสิบห้าวัน
ค. ไม่เกินยี่สิบวัน
ง. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน

ข้อที่ 4. คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข. ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
ค. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หากผู้ประกอบการต้องการจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทำงานในกิจการของตนในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 11
ข. ได้ ตามมาตราที่ 11
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 12
ง. ได้ ตามมาตราที่ 12

ข้อที่ 6. หากคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนต้องออกใบอนุญาตภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ?
ก. ภายในสี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค. ภายในหกวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อที่ 7. นายจ้างที่ไม่นำส่งเงินค่าจ้างตามมาตรา 15 เข้ากองทุนหรือนำส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ข. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ค. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสี่ต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ
ง. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของเงินค่าจ้างที่ไม่ได้นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 18 หากลูกจ้างเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเองมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างของตนที่ถูกหักและนำส่งเข้ากองทุนคืนหรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ เนื่องไม่สามารถดำเนินการนำเงินออกจากกองทุนได้
ข. ไม่ได้ ตามมารตราที่ 18
ค. ได้ ตามมารตราที่ 18
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 นายทะเบียนมีหน้าที่คืนเงินแก่ลูกจ้างภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน ?
ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน
ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน
ง. ภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือหนังสือแจ้งการขอคืน

ข้อที่ 10. ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุไม่เกินกี่ปี ?
ก. มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันออก
ข. มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันออก
ค. มีอายุไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออก
ง. มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก

ด่วน !! มี E-Book แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เตรียมสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่จำหน่าย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พร้อมเฉลย

– ความเป็นมาของกรมการจัดหางาน
– วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และพันธกิจ ของกรมการจัดหางาน
– โครงสร้างกรม ภารกิจของกรมการจัดหางาน
– ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และ ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง ของกรมการจัดหางาน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน พร้อมเฉลย

ความรู้เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านทหาร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน อัพเดทล่าสุดปี 2558 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 พร้อมเฉลย

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,