( จัดชุดใหญ่! ) แนวข้อสอบกองทัพไทย 2559 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน เตรียมสอบ ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-05-23 at 9.03.00 PM( จัดชุดใหญ่! ) แนวข้อสอบกองทัพไทย 2559 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน เตรียมสอบ ปี 2559
อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียสอบในปี 2559 กว่า 115 อัตรา กับตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน/สัญญาบัตร กลุ่มงานสารบรรณ และนายทหารชั้นประทวน/สัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน กับกองบัญชาการกองทัพไทย ในปี 2559 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. กองบัญชาการกองทัพไทยถูกแปรสภาพมาจากหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพเรือ
ค. กองบัญชาการทหาร
ง. กองบัญชาการทหารสูงสุด

ข้อที่ 2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. Royal Thai Armed Forces Headquarters
ข. Supreme Command Headquater
ค. Royal Thai Air Force : RTAF
ง. Royal Thai Force Air : RTFA

ข้อที่ 3. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีใด ?
ก. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2473
ข. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2483
ค. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2493
ง. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2503

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. จอมพล ถนอม กิตติขจร
ง. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

ข้อที่ 5. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

ข้อที่ 6. ในปีใดที่มีการแปรสภาพกรมเสนาธิการกลาโหมไปเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2502
ข. ในปี พ.ศ. 2503
ค. ในปี พ.ศ. 2504
ง. ในปี พ.ศ. 2505

ข้อที่ 7. ในปัจจุบันกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน

ข้อที่ 8. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปีใด ?
ก. ใน พ.ศ. 2485
ข. ใน พ.ศ. 2531
ค. ใน พ.ศ. 2551
ง. ใน พ.ศ. 2557

ข้อที่ 9. ข้อใดคือหน่วยงานที่อยู่ในส่วนบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
ข. กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
ค. กรมการเงินทหาร
ง. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองทัพไทย ?
ก. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไข
ค. จงรักภักดีและการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย ?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 12. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ 3 ถูกกำหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย ในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่ออะไร ?
ก. ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทยใน ส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อ มูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และแผนงาน สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 14. กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยใน สิ่งผิดยอมรับคำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง คือ…………….ของกองทัพไทย ?
ก. ค่านิยมของกองทัพไทย
ข. พันธกิจของกองทัพไทย
ค. วิสัยทัศน์ของกองทัพไทย
ง. เป้าหมายของกองทัพไทย

ข้อที่ 15. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ?
ก. Respect
ข. Teamwork
ค. Responsibility
ง. Altruism

ข้อที่ 16. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรช้ันนาในการอำนวยการการ ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน
ข. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรสำหรับปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมันคงกับประเทศเพ่ื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 17. แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยกล่าวถึง ?
ก. พิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
ข. อำนวยการร่วม การผนึกกำลังป้องกันประเทศ
ค. สนับสนนุการแก้ไขปัญหาของชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ข้อที่ 18. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

ข้อที่ 19. ข้อใดคือตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย ?
ก. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ Board band ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน
ข. ปริมาณความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกองทัพไทย มีจานวนน้อยลง
ค. ลดความซ้าซ้อนในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองทัพไทย
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 2. พระราชบัญญัติใดที่ประกาศให้ยกเลิก เมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศใช้
ก. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
ค. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 4. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 7. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 4 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
A : ในเวลาปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
B : ในเวลาไม่ปกติ กรณีผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ 5 การพิจารณา
A : ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ให้จำเลยแต่งทนายได้
B : ศาลอาญาศึก ตามมาตรา 40 และมาตรา 43 ห้ามแต่งทนาย

ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามหมวดที่ 1 ของพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกกฎตามข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2447
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ค. กฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย
ง. กฎการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2451

ข้อที่ 2. พระราชบัญญัติถูกตราขึ้นเพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารบก และ ทหารเรือ
ข. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารอากาศ
ค. เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมล้าสมัย
ง. เนื่องจากทหารบก และ ทหารเรือได้รวมเป็นกระทรวงเดียว

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 4. หากทหารกระทําผิดต่อวินัยทหาร ต้องได้รับโทษตามหมวดใดของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ต้องได้รับโทษในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข. ต้องได้รับโทษในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค. ต้องได้รับโทษในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ง. ต้องได้รับโทษในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 5. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 มีทั้งหมดกี่สถาน ?
ก. มีกำหนดเป็น 3สถาน
ข. มีกำหนดเป็น 4 สถาน
ค. มีกำหนดเป็น 5 สถาน
ง. มีกำหนดเป็น 6 สถาน

ข้อที่ 6. การขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหารคือการลงฑัณสถานใด ?
ก. การภาคทัณฑ์
ข. การทัณฑกรรม
ค. การจำขัง
ง. การขัง

ข้อที่ 7. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจลงทัณฑ์ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้บังคับบัญชา
ข. ตุลาการ
ค. ผู้ซึ่งได้รับอำนาจให้บังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ กำหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น 1 ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. แม่ทัพ
ค. ผู้บัญชาการกองพล
ง. ผู้บังคับการกรม

ข้อที่ 9. หากผู้มีอํานาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรแล้ว ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ต้องส่งรายงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ง. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 10. เมื่อผู้มีอำนาจบังคับบัญชาทราบว่า ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดแต่ความผิดนั้นควรได้รับโทษที่เหนืออำนาจจะสั่งกระทำได้ ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. เรียกผู้ทีมีอำนาจสั่งการได้มาดำเนินการแทน
ค. ทำรายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออกความคิดเห็น รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 11. ในกรณีใดที่นายทหารที่เป็นหัวหน้าสามารถสั่งลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้อำนาจตนได้เหนือจากตำแหน่งของตนไปอีกหนึ่งชั้น ?
ก. ทุกกรณี
ข. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลำพัง
ค. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลำพัง และผู้ลงทัณฑ์เป็นผู้ลงทัณฑ์ต่ำกว่าชั้น 2
ง. ในกรณีเกิดสงคราม

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตรและชั้นประทวน เตรียมสอบในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
สำหรับเตรียมสอบชั้นประทวน ในปี 2559
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
(พร้อมเฉลย)
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย
– แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน
– แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย
– ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557 – 2561

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office microsoft word microsoft excel และ microsoft powerpoint

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

ความรู้เฉพาะกลุ่มงาน (เลือกตามกลุ่มงานที่สอบ)
– กลุ่มงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)

– กลุ่มงานการเงิน
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (พร้อมเฉลย)

สำหรับเตรียมสอบชั้นสัญญาบัตร ในปี 2559
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย (พร้อมเฉลย)
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย
– แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน
– แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย
– ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557 – 2561

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Powerpoint
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

ความรู้เฉพาะกลุ่มงาน (เลือกตามกลุ่มงานที่สอบ)
– กลุ่มงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)

– กลุ่มงานการเงิน
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (พร้อมเฉลย)

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,