[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2559-2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2559-2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
Screen-Shot-2559-05-31-at-5.21.28-PMเตรียมสอบกรมที่ดิน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน และตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวมความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553 และความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping)……..

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกในสมัยใด ?
ก. สมัยกรุงสุโขทัย ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 2. พระเจ้าอยู่หัวพระงองค์ใดทรงเป็นผู้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายสังกัดและเรียกชื่อของกรมที่ดิน ในสมัยรัตนโกสินทร์.ศก 120 ?
ก. กรมทะเบียนที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมที่ดิน : กระทรวงเกษตราธิการ
ค. กรมที่ดินและโลหะกิจ : กระทรวงมหาดไทย
ง. กรมที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมที่เป็นท่านคนแรก ?
ก. มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
ข. หลวงประมวลภูมิเทศ (เฮง วิริยะศิริ)
ค. นายอาร์. ดี. เครก
ง. พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)

ข้อที่ 5. ส่วนราชการของกรมที่ดินในข้อใดอยู่ระดับเดียวกัน ?
ก. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
ข. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : รองอธิบดีกรมที่ดิน
ค. สำนักจัดการที่ดินของรัฐ : รองอธิบดีกรมที่ดิน
ง. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : สำนักกฎหมาย

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถึงพันธกิจของกรมที่ดินได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด ?
ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ข. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน
ค. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่

ข้อที่ 7. พนักงานท่านใดของกรมที่ดินมีวัฒนธรรมองค์กรที่ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด ?
ก. นายเอ มาทำงานตรงตามเวลา รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ข. นายบี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยทำงานที่คั่งค้างให้เสมอ
ค. นายซีเป็นพนักงานเขียนแผนที่ เมื่อมีเวลาว่าง จะช่วยรดน้ำต้นไม้แทนคนสวนเสมอ
ง. นายดี ใส่ใจงานบริการ รักษากฎระเบียบทุกข้ออย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 8. ข้อใดบ่งบอกถึงค่านิยมกรมที่ดินได้ถูกต้อง ?
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ยึดมั่นจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
ข. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ตรงต่อเวลา
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ง. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม

ข้อที่ 9. ภารกิจในข้อใดถือเป็นภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดินทั้งหมด ?
ก. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร การรังวัดและทำแผนที่
ข. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
ค. การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การควบคุมช่างรังวัดเอกชน
ง. การจดทะเบียนอาคารชุด การรังวัดและทำแผนที่

ข้อที่ 10. ข้อใดคือองค์ประกอบของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ?
ก. อธิบดีกรมที่ดิน
ข. นายช่างใหญ่กรมที่ดิน
ค. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนท่านใด ใช้มีอำนาจหน้าที่ได้ถูกต้อง ?
ก. นายเอ กำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้ที่จะเป็นช่างรังวัดเอกชน
ข. นางสาวบี กำหนดมาตรฐานเครื่องมือที่จะใช้รังวัดของช่างรังวัดเอกชน
ค. นางซีควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ?
ก. อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ข. จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
ค. มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มีอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร ?
ก. รายละ 2,000 บาท ข. รายละ 3,000 บาท
ค. รายละ 4,000 บาท ง. รายละ 5,000 บาท

ข้อที่ 14. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน ?
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 15 วัน

ข้อที่ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ?
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน

ข้อที่ 16. นายเอฟ ต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร หากนายเอฟต้องการจัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม จำนวน 10 ไร่ ?
ก. 100 บาท ข. 250 บาท
ค. 1,000 บาท ง. 2,500 บาท

ข้อที่ 17. ข้อใดถูกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ?
ก. ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200 บาท
ข. ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 20 บาท
ค. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 200 บาท
ง. ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2,000 บาท

ข้อที่ 18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว ?
ก. คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่
ข. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้
ง. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล

แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน [ชุดที่ 1]

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อตามข้อใด ?
ก. G-Government
ข. a-Government
ค. e-Government
ง. d-Government

ข้อที่ 2. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ Government Fiscal Management System มีชื่อย่อตามข้อใด ?
ก. GFMPS
ข. GFIIS
ค. GTMIS
ง. GFMIS

ข้อที่ 3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ?
ข. วันที่ 1 ตุลาคม 2547
ค. วันที่ 1 มีนาคม 2548
ง. วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อที่ 4. ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2546
ข. วันที่ 1 ตุลาคม 2547
ค. วันที่ 1 มีนาคม 2548
ง. วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อที่ 5. ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ของ GFMIS ถูกรองรับโดย Software ตามข้อใด ?
ก. โปรแกรม SAP R/3
ข. โปรแกรม SAP BW
ค. โปรแกรม Microsoft Excel 2016
ง. โปรแกรม Organization Employee Registration Systems

ข้อที่ 6. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีที่เป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าตั้งแต่ กี่บาทขึ้นไป ?
ก. ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 7. วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS คือ ?
ก. ป้องกันระบบการเงินของประเทศ
ข. ลดต้นทุนและช่วยบริหารเงินของประเทศ
ค. เพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ
ง. เพื่อจัดสร้างระบบควบคุมการบริหารการเงิน ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อที่ 8. หน่วยงานตามข้อใดทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบงาน GFMIS ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ?
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ข้อที่ 9. หน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี โปรแกรมระบบงาน และเครือข่ายการดำเนินการของระบบ GFMIS แบบ Online Real Time โดยให้บริการแก่ทุกส่วนราชการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันคือหน่วยงานในข้อใด ?
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS ?
ก. กำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลรายงานต่างๆ ในระบบ GFMIS ผ่านทางเว็บไซต์
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของบัตร การออกบัตร ตลอดจนกำหนดสิทธิของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการเข้าถึงระบบ GFMIS
ค. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ด้าน Network และ Server ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. เป็นที่ปรึกษาและศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS ?
ก. กำกับดูแลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในส่วนของ Hardware และ Software
ข. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลการเงินการคลังในภาพรวมของประเทศ
ค. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้ทันสมัย โดยให้สามารถประมวลผลได้แบบ Online Real Time
ง. กำกับดูแลและออกแบบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้งานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบ GFMIS

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายอำเภอ
ง. อธิบดีกรมที่ดิน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่าย” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างคนงาน
ข. เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คนงานที่เจ้าหน้าที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
ค. ค่าป่วยการ เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการรังวัด เช่น
ค่าลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อที่ 3. จากบัญชีค่าใช้จ่ายสําหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยก แบบ ก. หากต้องการวัดที่ดินจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ ต้องใช้เวลาในการวัดทั้งหมดกี่วัน ?
ก. 1 วัน
ข. 2 วัน
ค. 3 วัน
ง. 4 วัน

ข้อที่ 4. แต่ละจังหวัดจะต้องออกประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ?
ก. 15 วัน
ข. 30วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด ?
ก. สวนผลไม้ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ข. เมืองพัทยา ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ง. สวนผักกาดแดง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด ?
ก. สวนปาล์ม ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ข. จังหวัดสระบุรี ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณไม่จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ง. สวนเฟื่องฟ้า ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข้อที่ 7. ตามระเบียบนี้ข้อใดถูกต้อง ?
A : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ คิดเวลาทำการ 1 วัน
B : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ คิดเวลาทำการ 2 วัน
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. ผิด ถูก B ผิด

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
ข้อที่ 8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ?
ก. ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน
ข. ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน
ค. เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ?
ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับแต่งตั้งอีกได้
ค. กรณีครบตามวาระ แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ข้อที่ 10. ข้อใดผิด เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ?
ก. มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นนายทะเบียน
ข. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนขึ้นในกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้บังคับบัญชา
ง. ไม่มีข้อใดผิด

ข้อที่ 11. บุคคลใด สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนได้ ?
ก. นายเอ มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์
ข. นางบี เป็นข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำ
ค. นางสาวซี เคยถูกปลดออก เพราะลาป่วยบ่อยครั้ง
ง. นายดี เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ

ข้อที่ 12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับช่างรังวัดเอกชน ?
ก. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นคำขอที่มีรายละเอียดถูกต้อง
ข. บัตรประจำตัวของช่างรังวัดเอกชนชำรุด สามารถยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือคำขอออกบัตรประจำตัวใหม่ต่อนายทะเบียนได้
ค. ห้ามมิให้ช่างรังวัดเอกชนเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ ?
ก. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ค. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 14. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนไม่ชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าไร ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ?
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 20
ง. ร้อยละ 25

ข้อที่ 15. ข้อใดกล่าวถึง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรังวัด ของผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ถูกต้อง ?
ก. ทำสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดินเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด
ข. ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัด
ค. ในกรณีที่ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการรังวัดด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีช่างรังวัดเอกชนที่อยู่ในสังกัดตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัด
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553
ข้อที่ 16. ข้อใดให้ความหมายของ “หมุดดาวเทียม Rapid Static” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม
ข. หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิต
ค. หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลาทำการรังวัด
ง. หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว

ข้อที่ 17. การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลาทำการรังวัด (Real Time Kinematics, RTK) คือ ?
ก. การรับสัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า 2 จุดพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
ข. การรับสัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า 2 จุดพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ใช้ระยะเวลาในการรับสัญญาดาวเทียมน้อยกว่าการรับสัญญาณดาวเทียมแบบสถิต
ค. ถูกทุกข้อ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 18. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลเพื่อควบคุมรหัสหมุดดาวเทียม ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม และค่าพิกัดหมุดดาวเทียมไว้เพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง ?
ก. สำนักงานแผนที่ดิจิทัล
ข. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
ค. สำนักเทคโนโลยีแผนที่ทางดาวเทียม
ง. สำนักงานควบคุมรหัสหมุดดาวเทียมแห่งชาติ

ข้อที่ 19. หมุดดาวเทียมต้องสร้างในตำแหน่งที่มั่นคงยากสามารถค้นหาได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางที่มุมสูงกี่องศา ?
ก. ที่มุม 15 องศา
ข. ที่มุม 30 องศา
ค. ที่มุม 45 องศา
ง. ที่มุม 90 องศา

ข้อที่ 20. หากปรากฏว่าหมุดดาวเทียมหรือหมุดพยานดาวเทียม คลาดเคลื่อน สูญหายหรือถูกทำลาย ให้รายงานต่อหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กรมที่ดิน
ข. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 21. หมุดดาวเทียม Static เป็นหมุดคอนกรีต มีขนาดตามข้อใด ?
ก. มีขนาด 0.25 x 0.25 x 0.25 เมตร
ข. มีขนาด 0.25 x 0.25 x 0.5 เมตร
ค. มีขนาด 0.35 x 0.35 x 0.5 เมตร
ง. มีขนาด 0.35 x 0.35 x 1 เมตร

ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping)
ข้อที่ 22. การใช้ดาวเทียมเพื่อการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System = Gps ) คือ ?
ก. Earth surface Surveying
ข. Aerial Survey
ค. Airborne Laset Terrian Profiler
ง. satellite Surveying

ข้อที่ 23. ในงานรังวัดที่ดินหากต้องการร่างแผนที่เฉพาะแปลงในพื้นที่ขนาด 101 – 400 ตารางวาต้องใช้มาตราส่วนตามข้อใด ?
ก. มาตราส่วน 1 : 125
ข. มาตราส่วน 1 : 250
ค. มาตราส่วน 1 : 500
ง. มาตราส่วน 1 : 1000

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “โฉนดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ ชายทะเลด้วย
ข. กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิครอบครองที่ดิน
ค. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ง. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากำไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ เช่าซื้อที่ดิน

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
ข. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพหรือกฎหมายอื่น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. หากบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน แล้วไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อย ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินสิบปีติดต่อกันจะถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อไร่
ข. ถูกยึดโฉนดที่ดิน
ค. ให้รัฐเวนคืนที่ดินนั้น
ง. ให้ที่ดินนั้น ตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป

ข้อที่ 4. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. รัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค. อธิบดีกรมการปกครอง
ง. อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

ข้อที่ 5. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางนโยบายจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัย และหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ
ข. สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ค. อบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน มาตรานี้ แทนคณะกรรมการได้ ตามที่เห็นสมควร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ภายในเขตสำรวจที่ดินให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดิน ไม่มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ไม่แจ้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
ข. นำ หรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดิน ซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ ในเมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร
ค. ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ เป็นจริง ในกรณีที่จัดให้บุคคลอื่น นำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขต ที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินแทน
ง. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด ตามแบบ และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้

ข้อที่ 7. นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้ว อธิบดียังมีอำนาจจัดการที่ดินตามข้อใด ?
ก. ให้เอกชนทำสัมปทาน
ข. ให้จัดทำเป็นอาคารชุดสำหรับข้าราชการ
ค. ให้ทำเป็นสวนสาธารณะ
ง. ให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้

ข้อที่ 8. ข้อใดคือบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ ?
ก. ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบ เหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ข. ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ค. ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หรือไม่มี หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ?
ก. หมวดที่ 3
ข. หมวดที่ 4
ค. หมวดที่ 5
ง. หมวดที่ 6

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดิน
ข. อธิบดีกรมที่ดิน
ค. หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดิน
ง. รัฐมนตรี

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในปี 2559-2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกรมที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรมที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1-13
– หมวด 2 การจัดที่ดิน เพื่อประชาชน มาตรา 14-33
– หมวด 3 การกำหนดสิทธิ ในที่ดิน มาตรา 34-55
– หมวด 4 การออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน มาตรา 56-64
– หมวด 5 การรังวัดที่ดิน มาตรา 65-70
– หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม มาตรา 71-83
– หมวด 7 การกำหนดสิทธิ ในที่ดินเพื่อการศาสนา มาตรา 84-85
– หมวด 8 การกำหนดสิทธิ ในที่ดินของคนต่างด้าว มาตรา 86-96
– หมวด 9 การกำหนดสิทธิ ในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท มาตรา 97-100
– หมวด 10 การค้าที่ดิน มาตรา 101-102
– หมวด 11 ค่าธรรมเนียม มาตรา 103-106
– หมวด 12 บทกำหนดโทษ มาตรา 107-113

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 ชุดที่ 2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)

ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาพดาวเทียม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553
– ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping)

ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,