รวมของเก่า!! แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 2558 เตรียมสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ ในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมของเก่า!! แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 2558 เตรียมสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ ในปี 2558

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 2558

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 2558

ล่าสุด!! กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.),ตำรวจภูธรภาค1-9,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจรับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 1 (1,360 บาท) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ทั่วประเทศมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)
รวมแนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เตรียมสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ ในปี 2558 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ ในปี 2558 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 ข้อสอบความสามารถทั่วไป [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อที่ 1. ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
ก. เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน
ข. มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจ เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ค. เป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ง. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

ข้อที่ 2. ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีค่านิยมตามข้อใด ?
ก. เป็นตำรวจที่ปกป้องเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ข. เป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่นโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ?
ก. เพิ่มความเข้มในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล โดยยึดกฎหมายและหลักนิติธรรม
ข. ดําเนินมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
ค. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดําเนินการป้องกัน การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการทุกประเภท รวมทั้งการพัฒนา ครูตํารวจ D.A.R.E.
ง. ไม่ดําเนินการทางอาญาและวินัยกับข้าราชการตํารวจท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ข้อที่ 4. การพัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว จัดอยู่ในนโยนายทั่วไปตามข้อใด ?
ก. นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข. นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ค. นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง
ง. นโยบายปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 5. จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง ข้อใดไม่ใช่ นโยบายด้านการก่อการร้าย ?
ก. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจให้สามารถตรวจสอบ ข้อมูลลายนิ้วมือและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศในการต่อต้านการก่อการร้าย
ค. จัดระเบียบสังคมตามอํานาจหน้าที่และเข้มงวดกวดขันในการปราบปรามอบายมุขทุกประเภท
ง. ปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียว ด้วยการระดม กวาดล้างอาชญากรรมตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ข้อที่ 6. จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง ข้อใดคือนโยบายด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ?
ก. ศึกษาและนําระบบการตรวจจับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีมาเสริมการปราบปรามและใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่าง จริงจัง
ข. พัฒนาระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนด โดยให้ความสําคัญเรื่องการเคารพสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
ค. เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ดําเนินคดี การรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และนิติวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนา องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุของศูนย์รับแจ้งเหตุ (OneStopCrisisCenter) จัดอยู่ในนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะ ทาง ด้านใด ?
ก. การบริหารจัดการอาชญากรรมเฉพาะทาง
ข. อาชญากรรมต่อเด็กสตรีและการค้ามนุษย์
ค. อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ง. การก่อการร้าย

ข้อที่ 8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในควบคุมสั่งการ จัดอยู่ในนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะ ทาง ด้านใด ?
ก. การบริหารจัดการอาชญากรรมเฉพาะทาง
ข. อาชญากรรมต่อเด็กสตรีและการค้ามนุษย์
ค. อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ง. การก่อการร้าย

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ นโยบายด้านการพัฒนางานสถานีตํารวจและหน่วยบริการประชาชน ?
ก. ให้ความสําคัญแก่สถานีตํารวจ ซึ่งถือเป็นหัวใจและยุทธศาสตร์ (จุดแตกหัก) ในการอํานวยความยุติธรรม การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
ข. ให้ความสําคัญกับการกระจายทรัพยากรการบริหารไปยังสถานีตํารวจ และหน่วยบริการประชาชน
ค. เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ในลักษณะการบริการหลายๆ จุด
ง. สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน

ข้อที่ 10. ข้อใดคือนโยบายในการการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ?
ก. ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้ายรายวันและความ รุนแรงเน้นการปฏิบัติด้วยมาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อจํากัดเสรีการปฏบัติของ ฝ่ายตรงข้าม
ข. พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง เน้นการสร้างทีมสืบสวนสอบสวนและพิสูจนห์ลกัฐานโดยยึดหลักกฎหมายและสิทธ มินษุยชน
ค. ขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีความเชื่อมโยงและหรือสนับสนุน กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ?
ก. ปรับโครงสร้างการจัดหน่วยตํารวจที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงภายในประเทศ
ค. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ง. ประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตํารวจอาเซียน

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ข้อที่ 12. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?

ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 13. จากข้อที่ 12 ข้อใดคือเหตุผลในการเลื่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ?
ก. มีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงและกฎระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าและการผ่านแดน
ข. มีปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน
ค. มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการที่จะรับมือกับการลักลอบขนยาเสพติด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 15. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ข้อที่ 17. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

แนวข้อสอบเก่าพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของ “ข้าราชการตำรวจ” ไว้ว่าอย่างไร
ก. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือ สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ค. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีใครเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้กำกับการตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 4. ผู้บัญชาการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดบ้าง
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
ข. เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
ง. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 5. ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีบุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้กำกับ
ค. ผู้บังคับการ
ง. เจรตำรวจ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ ๑๖ คณะ “ก.ต.ช.” คือ
ก. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 7. “ก.ต.ช.” ประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ข้าราชการตำรวจยศต่ำกว่าพลตำรวจโท
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. บุคคลใดสามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. ข้าราชการการเมือง
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ต.ร.”
ข. มีชื่อย่อว่าอะไร “กตร.”
ค. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ตร.”
ง. มีชื่อย่อว่าอะไร “กต.ร.”

ข้อที่ 10. ในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ หากผู้ที่ถูกแต่งตั้งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ บุคคลใดสามารถอนุมัติได้
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ก.ตร.

ข้อที่ 11. ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้หรือไม่
ก. สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้
ข. ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้
ค. ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมได้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้
ง. ต้องดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าตำแหน่งเดิมเท่านั้น

ข้อที่ 12. หากผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่
ก. ไม่ เพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่าน
ข. ไม่ เพราะผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๖๐
ค. เป็น เพราะผ่านการคัดเลือกแล้วตามมาตรา ๕๐
ง. เป็น เพราะผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๖๐

ข้อที่ 13. บุคคลใดสามารถสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ง. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 14. ในการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นโดยเจ้าตัวมิได้สมัครใจ สามารถกระทำได้หรือไม่
ก. ไม่ได้เพราะการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจเท่านั้น
ข. ไม่ได้เพราะการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะ กระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้ นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ
ค. ได้เพราะ ผู้บัญชาการมีอำนาจสั่งการได้
ง. ได้เพราะ การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้ เมื่อผู้บัญชาการต้องการจะรับโอนหรือสั่งย้ายผู้นั้น

ข้อที่ 15. ในกรณีที่ตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ บุคคลใดสามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติได้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง. ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า

แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server)
ข. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel)
ค. สถานีงาน (Workstation or Terminal)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา
ข. ring topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ค. bus topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ง. ring topology : ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

ข้อที่ 4. ข้อใดบอกถึงข้อดีของแต่ละโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ring topology : ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้
ค. star topology : ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดบอกถึงสัญญาณข้อมูลชนิดดิจิทัล (Digital Signal) ได้ถูกต้อง
ก. รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่อ
ข. 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจำนวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 นาที
ค. มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave)
ง. เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

ข้อที่ 6. คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ตรงตามข้อใด
ก. เป็นสื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
ข. มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง500 MHz
ค. ราคาต่ำกว่าสายบิดเกลียว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด
ก. สถาปนิก ข. ตำรวจ
ค. นักเขียน ง. แพทย์

ข้อที่ 8. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ง. กระดาษ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ
ก. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ค. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิก

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ
ข. ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ
ค. ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศ ที่ต้องอาศัยฐานข้อมูล
ง. ชุดของกระบวนการ บุคคล และเครื่องมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

ข้อที่ 11. สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด
ก. Office Automatic System หรือ OAS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Executive Informaion Systyem หรือ EIS
ง. Decision Support System หรือ DSS

ข้อที่ 12. Central Processing Unit : CPU คือ
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หน่วยประมวลผลกลาง
ค. หน่วยแสดงผล
ง. หน่วยความจำชั่วคราว

ข้อที่ 13. ข้อใดให้ความหมายของ “ซอฟต์แวร์ระบบ” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
ข. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ค. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านต่างๆ รวมไปถึง ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ
ง. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการป้องกันระบบ ไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อที่ 14. “Graphical User Interface : GUI” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก

ข้อที่ 15. Electronic Data Interchange คือ
ก. ระบบข่ายงานที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วองค์กร
ข. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยอาศัยสัญญาณข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข่ายงาน
ค. การรวมตัวกันของระบบข่ายงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ง. ระบบที่ไม่ใช้กระดาษบทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการให้บริการข้อมูล

ข้อที่ 16. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบเก่าจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. นายสมพรได้หายตัวไปจากจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนโดยที่ไม่มีใครรู้ แน่ว่านายสมพรหายตัวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นบุคคลใดที่มีอำนาในการร้องขอให้ศาลสั่งนายสมพรเป็นคนสาบสูญ
ก. พนักงานสอบสวน
ข. ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ
ค. พนักงานฝ่ายปกครอง
ง. ทนายความ

ข้อที่ 2. หากเอกต้องการซื้อช้างของโทเอกต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้การซื้อขายช้างดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
ก. ทำเป็นหนังสือ
ข. จดทะเบียน
ค. มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ง. ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 3. สนขายที่ดินให้แก่สิทธิ์โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับดังกล่าวมีข้อตกลงว่าสนผู้ขายสามารถที่จะไถ่ ที่ดินดังกล่าวได้สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายประเภทใด
ก. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ข. สัญญาจะซื้อจะขาย
ค. สัญญาขายฝาก
ง. สัญญาเช่าซื้อ

ข้อที่ 4. วินัยทำสัญญาให้อนุชาเช่าบ้านเป็นเวลา 3 ปี ต่อมาวินัยได้ขายบ้านหลังนั้นให้อมร เมื่ออมรทราบว่าบ้านหลังดังกล่าววินัยได้ให้อนุชาเช่าอมรต้องการให้อนุชาออก จากบ้านอมรจึงได้ฟ้องขับไล่อนุชาให้ออกจากบ้านหลังดังกล่าวได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะ กรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าวเป็นของอมรแล้ว
ข. ได้ เพราะ สัญญาเช่าระงับลงแล้ว
ค. ไม่ได้ เพราะ สัญญาเช่ายังคงผูกพันผู้รับโอนอยู่จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
ง. ได้ เพราะ เมื่ออมรรับโอนกรรมสิทธิ์แล้วสิทธิต่างๆที่บุคคลภายนอกผูกพันอยู่กับผู้รับโอนย่อมระงับไป

ข้อที่ 5. อุทัยเช่าบ้านของสุทินโดยไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยตกลงชำระค่าเช่ากันเดือนละ12,000บาท ต่อมาอุทัยได้ค้างชำระค่าเช่าบ้านเป็นเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท สุทินก็ได้ติดตามทวงถามเงินค่าเช่าแต่อุทัยก็ได้ปฏิเสธ ดังนั้นสุทินจะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะแม้ไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันไว้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้
ข. ไม่ได้ เพราะการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ
ค. ได้ เพราะเพียงแต่ผู้ให้เช่าให้ผู้เช่าเข้าอาศัยในอสังหาริมทรัพย์ก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้แล้ว
ง. ได้ เพราะ เมื่อผู้เช่าขอเช่าอสังหาริมทรัพย์และผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่า สัญญาเช่าก็เกิดไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องร้องบังคับ คดีได้

ข้อที่ 6. รณตกลงเช่าซื้อรถไถนาของขาวเป็นเงิน 400,000 บาทโดยตกลงชำระเป็นงวดๆละ 20,000 บาทโดยมิได้ทำเป็นหนังสือ การเช่าซื้อรถไถของรณกับขาวมีผลเป็นอย่างไร
ก. โมฆะ
ข. โมฆียะ
ค. สมบูรณ์
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 7. สมพรกู้เงินแดงเป็นเงิน 1900 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระเงินสมพรไม่ยอมชำระแดงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะสัญญาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ข. ได้ เพราะการกู้เงินที่ไม่เกิน 2000 แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้
ค. ไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 8. หากนายพิชัยต้องการจะนำที่ดินของตนไปจำนองต่อพลพิชัยต้องกระทำอย่างไรจึงจะทำให้สัญญาจำนองชอบด้วยกฎหมาย
ก. ทำเป็นหนังสือ
ข. มีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ
ค. ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ง. จดทะเบียน

ข้อที่ 9. นายสมพรทำประกันวินาศภัยกับบริษัทสุพจน์ประกันภัยไว้ ต่อมาระหว่างสัญญาประกันภัยได้เกิดไฟไหม้บ้านสมพร ต่อมาสมพรได้ติดต่อกับบริษัทให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ทางบริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมชำระ สมพรจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ภายในเวลากี่ปี
ก. 10 ปีนับแต่วันวินาศภัย
ข. 1 ปีนับแต่วันวินาศภัย
ค. 5 ปีนับแต่วันวินาศภัย
ง. 2 ปีนับแต่วันวินาศภัย

ข้อที่ 10. สุริยาทำประกันชีวิตแบบอาศัยเหตุมรณะกับทิพยประกันภัยต่อมา สุริยาได้กระทำอัตตวินิบาตด้วยใจสมัครภายใน 2 ปีนับแต่วันทำสัญญากรณีดังกล่าวทิพยประกันภัยต้องใช้เงินประกันหรือไม่
ก. ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะสัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์แล้ว
ข. ไม่ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะผู้เอาประกันชีวิตได้กระทำอัตตวินิจบาตด้วยใจสมัคร
ค. ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะผู้แม้ว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำอัตตวินิจบาต ด้วยใจสมัครก็ตามแต่มิได้กระทำภายในระยะเวลา 1 ปีอันเป็นข้อยกเว้นที่บริษัทไม่ต้องจ่ายเงิน
ง. ต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเพราะผู้เอาประกันชีวิตทำสัญญาประกันชีวิตโดยอาศัยเหตุมรณะ

ข้อที่ 11. นายอเนกทำการหมั้นกับเด็กหญิงออยอายุ 13ปี การหมั้นระหว่างนายเอนกกับเด็กหญิงออยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบเพราะเป็นการหมั้นระหว่างชายกับหญิง
ข. ไม่ชอบเพราะการหมั้นจะต้องกระทำต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว
ค. ชอบเพราะการหมั้นไม่ได้กำหนดอายุเอาไว้
ง. ไม่ชอบด้วนกฎหมายเพราะการหมั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 12. สมศักดิ์ได้หมั้นกับแดงต่อมาสมศักดิ์ได้กระทำการข่มขืนขาวด้วยเหตุนี้แดงจะบอกเลิกสัญญาหมั้นได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะการกระทำเมื่อหมั้นแล้วย่อมผูกพันทั้งสองฝ่ายจนกว่าจะสมรส
ข. ได้ เพราะ การกระทำของสมศักดิ์เป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของคู่หมั้น
ค. ไม่ได้เพราะการกระทำของสมศักดิ์ไม่ถือว่าเป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรง
ง. ไม่ได้ เพราะการหมั้นดังกล่าวมีผลสมบูรณ์แล้วแม้คู่หมั้นจะกระทำการผิดสัญญาสัญญาหมั้นก็ยังคงสมบูรณ์

ข้อที่ 13. การสมรสที่เป็นโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก. เมื่อฝ่ายชายฟ้องหย่า
ข. เมื่อฝ่ายหญิงฟ้องหย่า
ค. เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงหย่า
ง. เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน

ข้อที่ 14. นายสมพรได้สมรสกับนางสาวกรวิกาโดยสำคัญผิดคิดว่านางสาวกรวิกาเป็นนางสาวกร วิการซึ่งเป็นคนที่ตนหลงรัก ต่อมาหลังจากที่นายสมพรได้ทำการสมรสกับนางสาวกรวิกาแล้วก็มาทราบความจริงว่า หญิงที่ตนสมรสด้วยมิใช่นางสาวกรวิการ ดังนี้หากนายสมพรจะขอเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุสำคัญผิดตัวคู่สมรสจะต้องกระทำ ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 40 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 15. สำรวมตกลงหย่ากับเสงี่ยมโดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันแต่โดยดี กรณีดังกล่าวหากจะให้การหย่ากันโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งสองฝ่ายจะต้องกระทำ อย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
ก. มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ข. ทำเป็นหนังสือ
ค. ทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน
ง. มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. รัฐมนตรี
ค. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีตําแหน่งและยศไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา
ง. เจรตำรวจ

ข้อที่ 3. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 4. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 5. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 6. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 7. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ สืบสวนหรือผู้สืบสวน ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน แล้วจึงแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ตามความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 10. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการ สืบสวนไม่น้อยกว่ากี่คน จึงจะสืบสวนได้ ?
ก. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสองคนจึงจะสืบสวนได้
ข. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะสืบสวนได้
ค. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าสี่คนจึงจะสืบสวนได้
ง. ต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะสืบสวนได้

ข้อที่ 11. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด วินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคําสั่งให้สืบสวน ให้ประธาน กรรมการหรือผู้สืบสวน ทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ หรือแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

ข้อที่ 13. หากในระหว่างการสืบสวนมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งให้สืบสวน ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําตามข้อใด ?
ก. ให้เลิกทำการสืบสวน
ข. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ
ค. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
ง. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป จนเสร็จ แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ผู้สั่งแต่งต้ั้ง ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 14. แบบ สส.๒ ใช้สำหรับบันทึกตามข้อใด ?
ก. บันทึกการแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ ๑๙
ข. บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
ค. บันทึกถ้อยคําพยาน
ง. รายงานการสืบสวน

ข้อที่ 15. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนได้รับความเห็นและผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนแล้ว ปรากฏว่าผลการสืบสวนไม่มีมูล ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสืบสวนตามข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙
ข. ส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดําเนินการสืบสวนเพ่ิ่มเติมได้ หากปรากฏว่า การสืบสวนเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการได้
ค. สั่งยุติเรื่อง
ง. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. เตรียมสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ ในปี 2558

วมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วย
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (อุปมาอุปไมย) พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2557 -2558 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
พร้อมเฉลย
– Reading
– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

– แนวข้อสอบ พรบ. และ กฏหมายทั่วไป พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 ชุดใหม่ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) พร้อมเฉลย

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,