[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)(ดำเนินงาน)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-07-22 at 4.52.17 PM[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)(ดำเนินงาน)
เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) และนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) และแนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ รวมความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กำหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 2. คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออำนาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ?
ก. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ข. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ค. ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
ข้อที่ 5. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทำขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 7. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง คือยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ (Mission) ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อน าไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล
ค. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ
ง. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข้อที่ 9. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ทั้งหมดกี่มิติ ?
ก. 3 มิติ
ข. 4 มิติ
ค. 5 มิติ
ง. 6 มิติ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) ของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข. การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
ค. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ง. การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)
ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) ?
ก. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างบูรณาการ
ข. เพื่อเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือที่ดี กับองค์กรทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่างประเทศ
ค. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกและการตรวจสอบ เชิงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการติดตาม การดำเนินโครงการของรัฐบาล
ง. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความเป็นอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อที่ 12. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นและเหมาะสม ตลอดจนนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน จัดเป็นนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านใด ?
ก. ด้านการตรวจสอบ
ข. ด้านบริหารจัดการองค์กร
ค. ด้านบุคลากร
ง. ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อที่ 13. ข้อใดคือนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านบริหารจัดการองค์กร ?
ก. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด่วนเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชน รวมถึงรับแจ้งเบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการรับจ่าย เงินแผ่นดิน
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน เพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ค. ผลักดันนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งเสริม ธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่าย เงินแผ่นดิน เกิดประโยชน์สูงสุด
ง. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน

ความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย
ข้อที่ 14. ต้นกำเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 15. กรมตรวจเงินแผ่นดินในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2448
ข. ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458
ค. ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468
ง. ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478

ข้อที่ 16. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก ?
ก. นายอีฟลอริโอ
ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ค. นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล
ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ข้อที่ 17. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนปัจจุบัน ปี 2559 ?
ก. นายอีฟลอริโอ
ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ค. นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล
ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้รับตรวจ” ตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
ข. หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ค. หัวหน้าส่วนองค์กรเอกชน หัวหน้าหน่วยงานองค์กรเอกชนผู้รับผิดชอบในการรับตรวจ
ง. หน่วยงานที่รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อที่ 2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ว่าการ
ข. คณะกรรมการ
ค. ประธานกรรมการ
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ค. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้ตรวจสอบ ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้ง

ข้อที่ 5. นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ข้อใดจัดเป็นรายได้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ข. ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 7. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 8. ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัดมา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามระเบียบนี้ “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า ?
ก. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวงหรือกรม
ข. หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
ค. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังมีอัตราโทษปรับทางปกครองกี่ชั้น ?
ก. มีอัตราโทษปรับทางปกครอง 2 ชั้น
ข. มีอัตราโทษปรับทางปกครอง 3 ชั้น
ค. มีอัตราโทษปรับทางปกครอง 4 ชั้น
ง. มีอัตราโทษปรับทางปกครอง 5 ชั้น

ข้อที่ 3. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดเก็บเงินหรือรับชำระเงิน ได้รับชำระเงินแล้วไม่ทำหลักฐานการรับเงินต้องได้รับโทษปรับทางปกครองชั้นที่เท่าใด ?
ก. อัตราโทษชั้นที่ 1
ข. อัตราโทษชั้นที่ 2
ค. อัตราโทษชั้นที่ 3
ง. อัตราโทษชั้นที่ 4

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน ?
ก. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ละเลยไม่เร่งรัดจัดการหรือดำเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
ข. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคำนวณภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นเพื่อเรียกเก็บคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือความเป็นจริง
ค. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้เพื่อการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้นั้นต่ำกว่าความเป็นจริงโดยชัดแจ้ง
ง. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเบิกเงิน ทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ

ข้อที่ 5. ตามระเบียบนี้การทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ จัดเป็นความผิดแบบใด ?
ก. ความผิดเกี่ยวกับการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง
ข. ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน
ค. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
ง. ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินยืม ?
ก. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นเพื่อเรียกเก็บคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือความเป็นจริง
ข. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้เพื่อการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้นั้นต่ำกว่าความเป็นจริงโดยชัดแจ้ง
ค. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น ละเลยไม่จัดเก็บหรือไม่เร่งรัดเรียกเก็บภาษีอากร
ง. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการติดตามทวงคืนเงินยืมของหน่วยรับตรวจ ละเลยไม่เร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมนั้น ภายในระยะเวลา

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการบัญชี [ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องการสอบบัญชีภาครัฐ]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี ?
ก. กำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
ข. รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ค. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อองค์กรมหาชนเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี
ง. รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ข้อที่ 2. บุคคลในข้อใด ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชีได้ ?
ก. นางสาวเอ มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
ข. นายบี มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติลาว
ค. นายซี สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี
ง. นางดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก

ข้อที่ 3. ข้อใดผิด ?
ก. การประชุมใหญ่อื่นนอกจากการประชุมใหญ่สามัญ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข. มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
ค. นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ง. ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อที่ 4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ?
ก. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
ค. มาตรฐานการบัญชีต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ผู้รับใบอนุญาตในข้อใด มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผล ?
ก. นางสาวเอ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ข. นางบี พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. นายซี ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 39 ให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ?
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 7. ผู้ทำบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้อง ไม่มี คุณสมบัติดังข้อใด ?
ก. ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำบัญชีเป็นภาษาไทยได้
ค. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ง. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ?
ก. ตักเตือนเป็นหนังสือ
ข. เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. พักใช้ใบอนุญาต มีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี
ง. ห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินหนึ่งปี

ข้อที่ 9. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ?
ก. ไม่ดำรงกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ ไม่เกินสิบห้าคน
ง. เป็นสมาชิกวิสามัญ

ข้อที่ 10. บุคคลในข้อใด ไม่ถือว่าเป็น สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ?
ก. นายเอ เป็นสมาชิกวิสามัญ
ข. นางสาวบี เป็นสมาชิกการเมือง
ค. นางซี เป็นสมาชิกสมทบ
ง. นายดี เป็นสมาชิกสามัญ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำหรับการสอบในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
– ประมวลรัษฎากร
– พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,