[รวมแนวข้อสอบเก่า] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 เตรียมสอบตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมแนวข้อสอบเก่า] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 เตรียมสอบตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
เตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562-2563 ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ในปี 2562-2563 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
ข. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน
ค. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวมหาดไทย
ข. กระทรวการท่องเทียวและกีฬา
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 3. “สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ” จัดเป็น…………ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. หน้าที่

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ข. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ค. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ง. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ
ข. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ค. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตรการสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
ข. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
ค. ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
ง. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อที่ 7. การตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดเป็นเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข. อำนวยความเป็นธรรมของสังคม
ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย ?
ก. เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
ข. เป็นกระทรวงหลักในการกำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่
ค. เป็นกระทรวงหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
ง. เป็นกระทรวงหลักในการอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศฯ ?
ก. ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น มีการจัดระบบความสัมพันธ์และการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข. ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
ค. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
ง. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอำนวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ข้อที่ 3. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 5. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา ต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 6. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างจังหวัดต้องอยู้ในดุลพินิจของ……?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล
ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ อสพ. ขณะปฏิบัติงานโดยใกล้ชิด ?
ก. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ข. พัฒนาการจังหวัด
ค. พัฒนาการกิ่งอำเภอหรือพัฒนาการอำเภอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 11. โทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มีกี่สถาน ?
ก. โทษทางวินัยมี 3 สถาน
ข. โทษทางวินัยมี 4 สถาน
ค. โทษทางวินัยมี 5 สถาน
ง. โทษทางวินัยมี 6 สถาน

ข้อที่ 12. ในกรณีที่ อสพ. กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะถูกผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อใด ?
ก. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
ข. ปลดออก โดยไต่สวนก่อน
ค. ปลดออก โดยไม่ไต่สวนก่อน
ง. ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 13. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ?
ก. ต้องอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ข. ต้องอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ค. ต้องอุทธรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ง. ต้องอุทธรณ์ภายในร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ข้อที่ 14. อสพ. จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการพัฒนาชุมชนตามข้อใด ?
ก. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ข. วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกำหนดเวลาหนึ่งปี
ค. อสพ. มีสิทธิลากิจส่วนตัว ลาป่วย หรือลาคลอดบุตรได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละหนึ่งปี
ข. คราวละสองปี
ค. คราวละสามปี
ง. คราวละห้าปี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. ในหมู่บ้านหนึ่งต้องมีอาสาพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คน ?
ก. สองคน
ข. สามคน
ค. สี่คน
ง. ห้าคน

ข้อที่ 2. อาสาพัฒนาชุมชนต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ข. เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ค. เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. พัฒนากร
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ อช. หรือ ผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ต้องมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่กี่วัน ถึงต้องดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ?
ก. สามสิบวัน
ข. หกสิบวัน
ค. เก้าสิบวัน
ง. ร้อยยี่สิบวัน

ข้อที่ 5. อาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามข้อใด ?
ก. ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร
ข. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือทางราชการมอบหมาย
ง. กระตุ้นให้องค์กรรู้สภาพปัญหาและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง

ข้อที่ 6. การประชุมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน จะจัดเป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อเหตุผลตามข้อใด ?
ก. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข. รับคำสั่งงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. วางแผนการดําเนินงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 7. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. กำนัน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อที่ 8. เวทีพูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงาน กับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้อาสาพัฒนาชุมชนคือเวทีตามข้อใด ?
ก. เวทีประชาคมหมู่บ้าน
ข. เวทีประชาคมตำบล
ค. เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน
ง. เวทีประชาคมประธานอาสาพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดที่ 1 การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ง. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการหางาน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนอยู่

ข้อที่ 10. การประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ เป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนากร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ข้อที่ 11. “Community Organization Network Center” คือ ?
ก. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ข. ศูนย์องค์การชุมชน
ค. ศูนย์องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ง. ศูนย์ผู้แทนองค์การชุมชน

ข้อที่ 12. การกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะกรรมการกลาง
ง. คณะกรรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 13. ตามระเบียบนี้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีกี่ระดับ ?
ก. มีสองระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล
ข. มีสามระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
ค. มีสี่ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
ง. มีห้าระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ข้อที่ 14. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจตามข้อใด ?
ก. บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนระดับประเทศ ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาประเทศ
ข. ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนจังหวัดในการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม
ค. ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
ง. ส่งเสริม และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ข้อที่ 15. คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ต. มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศอช.ต. ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ข. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ
ค. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. การตามสนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่ของ ?
ก. คณะกรรมการ
ข. ประธานคณะกรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จังหวัด และศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
ง. พัฒนากร

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เตรียมสอบในปี 2562-2563

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสา สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้า แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาพัฒนา (อสพ.)
– ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษและโทษทางวินัย ของอาสาพัฒนา (อสพ.)
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของอาสาพัฒนา (อสพ.)

แนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาชุมชน บทสรุปผลกระทบทางสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่อ่อนแอ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,