[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า!] แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และอื่นๆ
Screen-Shot-2017-01-24-at-5.21.14-PMแนวข้อสอบกรมศุลกากรเตรียมสอบในปี 2560 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และกฏหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT-AFTA) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลการกร ประวัติกรมศุลกากร และความรู้อื่นๆ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สรุปข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ความหมายของ GDP ( Gross Domestic Product ) ความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration) ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) ประวัติโดยย่อของการค้าระหว่างประเทศของไทย และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ?
ก. การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันสําปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ข. ความชํานาญเป็นพิเศษ (Specialization) การผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความ ชํานาญ
ค. ปัจจัยการผลิตเอื้ออํานวย (Factors Endowment) แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของการค้าระหว่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ
ข. การประมูลสินค้า ทรัพยากร ระหว่างประเทศ
ค. การนําสินค้าจากภายนอกประเทศ เข้ามาภายในประเทศ
ง. การนําสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ

ข้อที่ 3. การที่ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ มีมูลค่าน้อยกว่าที่สั่งสินค้าเข้ามาอุปโภคบริโภค เรียกว่าอะไร ?
ก. ดุลการค้าเสียเปรียบ
ข. ดุลการค้าได้เปรียบ
ค. ดุลการค้าสมดุล
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ไว้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ข. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = -) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ค. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ และรายจ่าย (หรือ debit = – ) ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่างประเทศในรอบ 1 ปี
ง. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของประเทศผู้ส่งออก

ข้อที่ 5. ข้อใดคือดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ?
ก. จํานวนไม่ประจักษ์หรือค่าคลาดเคลื่อนสุทธิ
ข. บัญชีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน
ค. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. สนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศเป็นฉบับแรกของไทยคือ ?
ก. สนธิสัญญาแสตนฟอร์ดกับสหรัฐฯ
ข. สนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ
ค. สนธิสัญญาเบอร์นิ่งกับประเทศเยอรมัน
ง. สนธิสัญญาเยอร์นี่กับประเทศสเปน

ข้อที่ 7. หลังจากปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ข้อใดคือสาเหตุที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ขาดดุลติดต่อกัน และมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นทุกปี ?
ก. อัตราการขยายตัวของสินค้าออกต่ำ เพราะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
ข. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเขา เนื่องจากมีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศมาก ทั้งความต้องการสินค้า จากต่างประเทศมาก ทั้งความต้องการที่แท้จริงและความต้องการเทียมที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น โดยอาศัยแรงจูงใจจากสื่อ ต่าง ๆ
ค. การกีดกันทางการค้า ประเทศที่พัฒนาส่วนมาก จะมีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อคุ้มครองสินค้าที่ผลิตได้ใน ประเทศของตน ทําให้ไทยไม่สามารถส่งสินค้าออกไปแข่งขันได้อย่างเสรีในตลาดโลก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศติดต่อกันมาโดยตลอด แต่ดุลการชําระเงิน ของไทยเกินดุลทุกปี ข้อใดคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดุลชําระเงินของประเทศไทยเกินดุลทุกปี ?
ก. มีการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมาก
ข. มีคนไทยลงทุนภายในประเทศเป็นจํานวนมาก
ค. มีการระดมทุนจากภาคเอกชน ภายในประเทสเป็นจํานวนมาก
ง. ประเทศไทยมีเงินเข้าจากธุรกิจของคนไทย ในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

ข้อที่ 9. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด ?
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)

ข้อที่ 10. (Free Trade Area: FTA) ฉบับแรกที่ไทยจัดทําคือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีใด ?
ก. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2535
ข. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2536
ค. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2537
ง. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2538

ข้อที่ 11. กิจการภาษี หรือการศุลกากร ในสมัยสุโขทัย มีชื่อเรียกว่าอะไร ?
ก. จกอบ
ข. ส่วย
ค. ภาษีส่วย
ง. ขนอน

ข้อที่ 12. ศุลกสถาน (Customs House) หรือที่ทําการศุลกากร เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6

ข้อที่ 13. งานศุลกากร อยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คําว่า “ราคาศุลกากร” ในกรณีส่งของออก หมายความว่าอย่างไร ?
ก. หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด
ข. หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ

ข้อที่ 2. ตามกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ได้กําหนดลักษณะการที่ให้กระทํา ในเขตศุลกากรไว้อย่างไร ?
ก. นําของเข้า
ข. ส่งของออก
ค. ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรม ศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สนามบินใดเป็นสนามบินศุลกากร ?
ก. สนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข. สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค. สนามบินระนอง จังหวัดระนอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ราคา F.O.B ซึ่งย่อมาจากคําว่า Free on Board มีวิธีคิดอย่างไร ?
ก. F.O.B ณ จุดผลิต (F.O.B. Point of Production) คิด ณ จุดผลิต เป็นราคาขายที่จะขายกัน ณ จุด ผลิต ค่าขนส่งจากจุดผลิต ไปยังปลายทางผู้ซื้อนั้นผู้ซื้อต้องออกเองทั้งหมด
ข. F.O.B ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ (F.O.B. Point of Buyer’s Location)คิด ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ เป็นราคาขายที่ขาย ณ ที่ตั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งจากแหล่งผลิต จนถึงแหล่งที่ตั้งผู้ซื้อ ประเภทนี้จึงสูงกว่า F.O.B ณ จุดผลิตซึ่ง คําว่าที่ตั้งผู้ซื้อ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2555 สินค้านําเข้าส่งออกในข้อใดไม่ต้องเสียอากร ?
ก. โคสําหรับทําพันธุ
ข. พัดลม
ค. ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง
ง. เครื่องจักรสําหรับเข้าเล่มหนังสือ

ข้อที่ 6. ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ระบบราคาศุลกากร ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มีชื่อว่าระบบอะไร ?
ก. ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
ข. ระบบราคาแวตต์ (VATT Valuation)
ค. ระบบราคาแจตต์ (JATT Valuation)
ง. ระบบราคาแดตต์ (DATT Valuation)

ข้อที่ 7. สินค้านําเข้าที่จะได้รับการลดหรือยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขใด ?
ก. เป็นสินค้าที่มีการตกลงให้ลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากร ซึ่งตรวจสอบได้จากประกาศ กระทรวงการคลังของความตกลง FTA นั้นๆ
ข. เป็นสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของแต่ละ FTA ซึ่งมีเอกสารในการรับรอง คือ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ยกเว้นความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ ที่ให้ใช้อินวอยซ์หรือเอกสาร อื่นใด โดยผู้ ส่งออกแทนหนังสือรับรอง
ค. เป็นสินค้าที่ส่งตรงจากประเทศผู้ผลิตมายังประเทศผู้ซื้อหรือส่งผ่านประเทศที่ 3 ก็ได้ แต่ต้อง เป็น ไปตามหลักเกณฑ์การส่งผ่านประเทศที่ 3 ที่กําหนดไว้ในความตกลงของแต่ละ FTA
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดบอกเอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนําเข้าวัตถุดิบ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง มากที่สุด ?
ก. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า ใบรับแจ้งการประกอบ กิจการโรงงาน
ข. หนังสืออนุมัติหลักการ บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ บัตรประชาชนเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอํานาจ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร
ค. ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตสําหรับของควบคุมการนําเข้า หนังสืออนุมัติหลักการ บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
ง. ใบขนสินค้าขาเข้า รายละเอียด หรือแคตตาล็อคของสินค้า หนังสืออนุมัติหลักการ ใบแนบใบขน สินค้าขาเข้า ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ?
ก. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) ในช่องการ ใช้ สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 BIS) ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น
ข. ผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ต้องชําระค่าภาษีอากรเป็นเงินสด ในแต่ละรายการของ ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้นําของเข้าระบุค่าภาษี (Duty Amount) และช่องค่าภาษีที่ชําระ (Duty Amount < Pay >) เท่ากันตามจํานวนเงินที่ต้องชําระจริง ค.ให้ผู้นําของเข้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา19ทวิจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตาม มาตรฐานที่
ศุลกากรกําหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. นายเอได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป นายเอซึ่ง เป็นผู้นําของเข้าจะต้องระบุค่า ดังข้อใด ?
ก. ในช่องค่าภาษีที่ชําระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าภาษีที่ได้คํานวณลดอัตราอากรแล้ว
ข.ในช่องอัตราอากรลดหย่อน(เปอร์เซ็นต์) (ExemptionRate)ให้ระบุอัตราที่ได้รับลดหย่อน
ค. ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจํานวน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. นายบี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ใช้การค้ำประกันแทนการชําระค่าภาษีอากร ให้นายบีซึ่งเป็นผู้นําของเข้า ระบุค่า ดังข้อใด ?
ก. ในช่องค่าภาษีที่ชําระ (Duty Amount < Pay >) ให้ระบุค่าเต็มจํานวน
ข. ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าเป็นศูนย์ “0”
ค. ในช่องเงินประกัน (Deposit Amount) ให้ระบุค่าเท่ากับค่าภาษีที่คํานวณได้ แล้วปัดตัวเลขเป็นตัว กลมในหลักสิบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใด ระบุเอกสารที่ควรจัดเตรียมในการส่งออก ได้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด ?
ก. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของ บัตรผ่านพิธีการศุลกากร ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับ ของ ควบคุมการส่งออก เลขที่สูตรการผลิตของที่ส่งออก
ข. บัตรผ่านพิธีการศุลกากร บัญชีราคาสินค้า ( Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) ใบแนบใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.113)
ค. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับของควบคุมการส่งออก ใบ ขน สินค้าขาออก (แบบ กศก.101/1)
ง. บัญชีราคาสินค้า ( Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) เลขที่สูตรการผลิตของ ที่ส่ง ออก

ข้อที่ 13. ข้อใดเรียงลําดับขั้นตอนดําเนินการของระบบการคืนอากรโดยวิธีวางประกันลอยได้ถูกต้องที่สุด ?
ก. ผู้ประกอบการยื่นคําร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อ ส่วน คืน และชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร > ผู้ประกอบการทําการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ สินค้า > ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขาออกตามพิธีการปกติ
ข. ผู้ประกอบการทําการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า > ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขา ออก ตามพิธีการปกติ > ผู้ประกอบการยื่นคําร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดย วิธีวางประกันลอยต่อ ส่วนคืน และชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ค. ผู้ประกอบการยื่นคําร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อ ส่วน คืน และชดเชยอากร สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร > ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขา ออกตาม พิธีการปกติ > ผู้ประกอบการทําการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า
ง. ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขาออกตามพิธีการปกติ > ผู้ประกอบการยื่นคําร้องขออนุมัติ หลัก การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อส่วนคืน และชดเชยอากร สํานักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากร > ผู้ประกอบการทําการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า

ข้อที่ 14. เขตอุตสาหกรรมในข้อใด เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออก ที่มีสํานักงานศุลกากรตั้งอยู่ ?
ก. นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิติ ฉะเชิงเทรา)
ข. นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ชลบุรี)
ค. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน)
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร ชุดใหม่ล่าสุด!

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคําว่า “ท่าต่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติศุลกากรได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ท่าสําหรับนําเรือขึ้นหรือใช้ในการนําส่งคนหรือทรัพย์สินโดยทางน้ํา
ข. ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักร
ค. ที่ใด ๆ ในพระราชอาณาจักร
ง. ท่าเรือสําหรับการนําสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ

ข้อที่ 2. คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กําหนดขอบเขตในการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมิน ภาษีอากร
ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. อธิบดีกรมศุลกากร
ค. อธิบดีกรมสรรพากร
ง. อธิบดีกรมสรรพสามิต

ข้อที่ 4. อธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่มีอํานาจตามข้อใด ?
ก. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตาม ระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ข. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับทําการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดกับของที่นําเข้า มาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. หากผู้ใดขึ้นไปบนเรือเดินต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ของกรมศุลกากร จะต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ข้อที่ 6. หากผู้ใดไม่ยอมหรือขัดขวางไม่ให้พนักงานศุลกากรตรวจค้นเพื่อให้ทราบว่ามีของที่ลักลอบหนีศุลกากร หรือไม่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อที่ 7. ผู้ใดนําหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษี หรือที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาภายในประเทศต้อง ระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ข. ปรับเป็นเงินห้าเท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ค. จําคุกไม่เกินสิบปี
ง. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจําคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจํา

ข้อที่ 8. เรือทุกลําที่บรรทุกสินค้าและมาจากภายนอกประเทศต้องทํารายงานยื่นต่อพนักงานตามแบบที่กําหนดไว้ ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ นับตั้งแต่เรือถึงท่า ?
ก. ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ข. ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ค. ภายในสามวันนับตั้งแต่เรือถึงท่า
ง. ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่เรือถึงท่า

จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมศุลกากร สำหรับการสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

เนื้อหาประกอบไปด้วย
แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Structure

– Vocabulary
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และกฏหมายทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากร
– ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT-AFTA)
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลการกร ประวัติกรมศุลกากร และความรู้อื่นๆ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

– สรุปข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ
– ความหมายของ GDP ( Gross Domestic Product )
– ความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศ
– ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration)
– ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA)
– ประวัติโดยย่อของการค้าระหว่างประเทศของไทย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบรวมสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สมัคร)
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท

ทุกข้อมีเฉลย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights