ลับ! แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-30 at 11.30.17 AMลับ! แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2016
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน เตรียมสอบในปี 2559 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร อาทิความหมายของ ภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรตามประมวล รัษฎากรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ Structure Vocabulary Reading Comprehension และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงานในปี 2559 ต้องรู้!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร [1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ของผู้ที่มีเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเสียภาษีร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. อัตราภาษีร้อยละ 0
ข. อัตราภาษีร้อยละ 5
ค. อัตราภาษีร้อยละ 10
ง. อัตราภาษีร้อยละ 25

ข้อที่ 2. จากอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราภาษีร้อยละ 35 คือผู้ที่มีเงินได้สุทธิตามข้อใด ?
ก. ผู้ที่มีเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ข. ผู้ที่มีเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ค. ผู้ที่มีเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
ง. ผู้ที่มีเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท

ข้อที่ 3. ข้อใดคือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ?
ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข. บุคคลธรรมดา
ค. ดารานักแสดง
ง. พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ?
ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ข. บริษัทมหาชน จำกัด
ค. บริษัท จำกัด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ?
ก. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข. บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ค. นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น เข้ามากระทำกิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)

ข้อที่ 6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากอะไร ?
ก. ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ข. กำไรสุทธิ
ค. เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
ง. การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

ข้อที่ 7. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิคือ ?
ก. พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
ข. แม่ค้า
ค. ดารานักแสดง
ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ข้อที่ 8. รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเท่ากับกี่เดือน ?
ก. จะต้องเท่ากับ 3 เดือน
ข. จะต้องเท่ากับ 6 เดือน
ค. จะต้องเท่ากับ 9 เดือน
ง. จะต้องเท่ากับ 12 เดือน

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ในกรณีที่กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าต้องมีเงื่อนไขตามข้อใด ?
ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เลิกกันให้ถือเอาวันที่เจ้าพนักงานจดทะเบียนเลิกเป็น วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ข. อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมัติให้ลดรอบระยะเวลาบัญชีออกไปได้
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติตามมาตราใด ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ?
ก. ตามมาตรา 63 ทวิ
ข. ตามมาตรา 64 ทวิ
ค. ตามมาตรา 65 ทวิ
ง. ตามมาตรา 66 ทวิ

ข้อที่ 11. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (The Revenue Department) ?
ก. www.mof.go.th
ข. www.rd.go.th
ค. www.dpt.go.th
ง. www.dla.go.th

ข้อที่ 2. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 4. ในปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 5. บุคคลใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ?
ก. นาย ประสงค์ พูนธเนศ
ข. นาย สมพงษ์ สงวนชาติ
ค. นาย มานิต นิธิประทีป
ง. นาย ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ข้อที่ 6. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากรตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2416
ข. ปี พ.ศ. 2417
ค. ปี พ.ศ. 2518
ง. ปี พ.ศ. 2519

ข้อที่ 8. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ำถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553
ข้อที่ 9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553 ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 12. ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. จำนวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ 1,097,900 ล้านบาท
ข. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแลหรือตรวจสอบ 576,000 ราย
ค. จำนวนครั้งของการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (เป้าหมาย 7 ครั้ง/ปี)
ง. ถูกทุกข้อ

รวมแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพกร ปี 2554 [1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดที่ไม่ใช่ภาษีตามประมวลรัษฎากร ?
ก. ภาษีอากร ข. ภาษีสรรพสามิต
ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 2. ข้อใดที่ไม่ใช่ภาษีทางอ้อม ?
ก. ภาษีอากร ข. ภาษีสรรพสามิต ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 3. กรณีนางสาว เย็นใจ ซื้อโทรทัศน์จากห้างบิ๊กซี ต้องเสียภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีอากร ข. ภาษีสรรพสามิต ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 4. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางตรง ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 5. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางอ้อม ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 6. กรณีที่นางสาวเย็นใจซื้อที่ดินแถวปิ่นเกล้า นางสาวเย็นใจต้องเสียภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีคลาส เสียภาษี ณ วันสิ้นงวดบัญชี ภาษีที่เสียจะต้องเป็นภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 8. การเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการประเภทใด ?
ก. ภ.ง.ด. 49 ข. ภ.ง.ด. 50 ค. ภ.ง.ด. 51 ง. ภ.ง.ด. 52

ข้อที่ 9. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่นภายในกี่วัน ?
ก. 20 วัน ข. 30 วัน ค. 70 วันง. 80 วัน

ข้อที่ 10. จากฐานภาษีเงินได้ ของภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่ทั้งหมดกี่ฐาน ?
ก. 1 ฐาน ข. 2 ฐาน ค. 3 ฐาน ง. 4 ฐาน

ข้อที่ 11. กิจการประเภทใด ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. การขายหนังสืการ์ตูน ข. การขายผลไม้ ค. การขายสุนัข ง. การขายไอโฟนนำเข้าจากต่างประเทศ

ข้อที่ 12. ธุรกิจประเภทใดที่ปัจจุบันเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. ประกันชีวิต ข. ปล่อยเงินกู้ ค. รับจำนำ ง. ค้าขาย

ข้อที่ 13. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา ?
ก. 2 อัตรา ข. 3 อัตรา ค. 4 อัตรา ง. 6 อัตรา

ข้อที่ 14. ข้อใดสามารถนำมารวมกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าได้ ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 15. กิจการประเภทใดที่ไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่า 0 เปอร์เซ็นต์ ?
ก. สินค้าออกสินค้า ข. สินค้านำเข้า ค. การขนส่งระหว่างประเทศ ง. การขายสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ

ข้อที่ 16. ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำส่งภาษีภายในวันที่เท่าไร ?
ก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนภาษีนั้น
ข. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
ค. ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีนั้น
ง. ภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป

ข้อที่ 17. คำว่า “TAX INV (ABB)” หรือคำว่า “TAX INVOICE (ABB)” เป็นใบกำกับภาษีประเภทใด ?
ก. ใบกำกับภาษี
ข. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ค. ใบลดหนี้สิน
ง. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ข้อที่ 18. การเพิ่มภาษีจากการขายเกิดขึ้นจากข้อใด ?
ก. หนี้สูญเปล่า
ข. การรับคืนสินค้าที่เสียหาย
ค. การลดราคาสนค้าลง
ง. การนำสินค้าไปใช้ มิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม

ข้อที่ 19. ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ได้ ไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันที่ต้องจัดทำรายงาน ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 20. เมื่อมีการเลิกกิจการเกิดขึ้น ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปกี่ปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 21. ภาษีซื้อ สามารถนำมาทำเป็นเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สิน ง. สินทรัพย์

ข้อที่ 22. ภาษีขาย สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สินง. สินทรัพย์

ข้อที่ 23. ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สิน ง. สินทรัพย์

ข้อที่ 24. ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สิน ง. สินทรัพย์

ข้อที่ 25. เมื่อส่งบิลไปเก็บเงินเป็นค่าซ่อม 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต ลูกหนี้ 20,700 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 ภาษีขาย 700
ข. เดบิต ลูกหนี้ 10,700 เครดิต รายได้ค่าบริการ 10,700
ค. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด 1,400
ง. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000

ข้อที่ 26. ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร 5,000 บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต หนี้สูญ 5,350
เครดิต ลูกหนี้ 5,350
และเดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350
เครดิต ลูกหนี้ 5,350
ข. เดบิต หนี้สูญ 5,000
ภาษีขาย 5,350
เครดิต ลูกหนี้ 5,350
และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350
เครดิต ลูกหนี้ 5,350
ค. เดบิต หนี้สูญ 5,000
ภาษีขาย 350
เครดิต ลูกหนี้ 5,350
และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000
เครดิต ลูกหนี้ 5,000
ง. เดบิต หนี้สูญ 5,350
เครดิต ลูกหนี้ 5,350
และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000
เครดิต ลูกหนี้ 5,000

ข้อที่ 27. แบบแสดงรายการสำหรับผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้ว จะใช้แบบแสดงรายการประเภทใด ?
ก. ภ.พ. 10
ข. ภ.พ. 20
ค. ภ.พ. 30
ง. ภ.พ. 40

แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ปี 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 ข้อใดคือปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ?
ก. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ
ข. ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่
ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs
ง. ต้นทุนการผลิต/ค่าครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 3. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย
ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย
ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย
ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

ข้อที่ 5. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?
ก. เกิดจากเมาสุรา
ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด
ค. ขับรถประมาท
ง. เบรคแตก

ข้อที่ 6. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราในปี 2559 ปรับตัวลดลง ?
ก. การแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท
ข. ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปรับตัวลดลง
ค. จีนชะลอการซื้อยาง และหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559 ของรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซี.ซี. (3.0 ลิตร) ปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ?
ก. จัดเก็บภาษี 30% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ข. จัดเก็บภาษี 35% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ค. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 30%
ง. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 45%

ข้อที่ 8. อัตราภาษีรถยนต์ใหม่ของกรมสรรพสามิตในปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ข. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ค. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
ง. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ข้อที่ 9. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบ ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ?
ก. การเลี่ยงไปใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ
ข. สหรัฐสามารถทำการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
ค. ความล้มเหลวในการเจรจารเพื่อปรับลดระดับการผลิตน้ำมันดิบลงของ OPEC
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้กี่สตางค์/หน่วย ?
ก. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย
ข. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 2.05 สตางค์/หน่วย
ค. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.35 สตางค์/หน่วย
ง. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.55 สตางค์/หน่วย

ข้อที่ 11. ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ที่กี่เมกะวัตต์ ?
ก. 18,570 เมกะวัตต์
ข. 28,470 เมกะวัตต์
ค. 36,890 เมกะวัตต์
ง. 49,890 เมกะวัตต์

ข้อที่ 12. ข้อใดคือสาเหตุการประท้วงหยุดบินของนักบินกลุ่มหนึ่งของสายการบินนกแอร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ?
ก. นักบินต้องการเพิ่มเงินเดือน
ข. นักบินไม่พอใจการบริหารงานของผู้บริหาร
ค. นักบินไม่พอใจที่สายการบินนกแอร์ปรับเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบิน
ง. นักบินต้องการเพิ่มสวัสดิการ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน สำหรับการสอบในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน
เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร
– ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากรในประเทศไทย
– ประวัติการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2559
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
– มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– Structure
– Vocabulary
– Reading
– Comprehension

แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ปี 2559 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบเก่ากรมสรรพกร ปี 2554-2556 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรเบื้องตน (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,