[ ลับ! ] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2559 รวมแนวข้อสอบ กทม. ตำแหน่งธุรการ ช่างสำรวจ พนักงานการเงินและบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-05-25 at 6.18.07 PM[ ลับ! ] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2559 รวมแนวข้อสอบ กทม. ตำแหน่งธุรการ ช่างสำรวจ พนักงานการเงินและบัญชี
เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ต้องรู้!!!


แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ค. ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ง. พนักงานกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 3. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกโดยย่อตามข้อใด ?
ก. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ก.ก.
ข. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ข.ก.ก.
ค. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ค.ก.ก.
ง. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า บ.ก.ก.

ข้อที่ 4. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหน้าที่ตามช้อใด ?
ก. ให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข. ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 39
ค. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. พิจารณาเทียบตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 5. คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่าอะไร ?
ก. เรียกโดยย่อว่า ค.อ.ก. สามัญข้าราชการ
ข. เรียกโดยย่อว่า อ.อ.ก. สามัญข้าราชการ
ค. เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ
ง. เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค. สามัญข้าราชการ

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร ?
ก. พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร
ข. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานการจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ค. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. คณะกรรมการ “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้นกี่คน ?
ก. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สองคน
ข. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สามคน
ค. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สี่คน
ง. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น ห้าคน

ข้อที่ 8. หน้าที่เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ ก.ก. ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
ง. คณะกรรมการบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 9. การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ให้คํานึงถึงสิ่งใด ?
ก. ระบบอุปถัมป์
ข. ระบบข้าราชการพลเรือน
ค. ระบบคุณธรรม
ง. ระบบงานทั่วไป

ข้อที่ 10. ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีกี่ประเภท ?
ก. สองประเภท
ข. สามประเภท
ค. สี่ประเภท
ง. ห้าประเภท

ข้อที่ 11. ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อใด ?
ก. ไม่มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบหกปี
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติทั่วไป ที่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ ?
ก. นายเอ อายุสิบเก้าปี
ข. นางบี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ค. นางซี มีสัญชาติลาว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดถูกต้อง ?
A : บำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
B : เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 14. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ได้ถูกต้อง ?
A : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
B : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำ นาญการพิเศษให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 15. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ?
ก. นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ข. ตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ค. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ?
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อที่ 17. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ พนักงานกรุงเทพมหานคร ?
A : ค่าตอบแทนของพนักงานกรุงเทพมหานครให้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
B : เครื่องแบบของบุคลากรกรุงเทพมหานครประกาศในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

(เตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. พนักงานกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
ข. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. พัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ข้อที่ 3. เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามข้อบัญญัตินี้คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ง. ผู้อำนวยการโครงการ

ข้อที่ 4. การกระทำที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ หรือให้เลิกจ้าง แล้วแต่กรณี
ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง
ค. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ง. ผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

ข้อที่ 6. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ค. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 7. การได้มาซึ่งพัสดุนอกเหนือจากที่ข้อบัญญัตินี้ได้กำหนดไว้และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ค. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดการจัดหาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
ง. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดการจัดซื้อตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

ข้อที่ 8. การจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ข. ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. ต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดำเนินการพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานต้องยื่นเอกสารตามข้อใดในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ?
ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ค. สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
ง. หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อที่ 10. ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร
ค. พนักงานผู้ควบคุมการเสนอราคาหรือผู้เสนองาน ในงานนั้นๆ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 11. หากมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ข. ยับยั้งการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ค. สั่งฟ้องผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทำการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ง. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทำการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น

ข้อที่ 12. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรื่องต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
ค. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออก
ง. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจที่จะฟ้องผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกราย

ข้อที่ 13. หากหน่วยงานใดใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อที่เท่าไหร่ ของข้อบัญญัตินี้ ?
ก. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 11[19]
ข. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 12[20]
ค. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 13[21]
ง. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 14[22]

ข้อที่ 14. การซื้อหรือการจ้างตามข้อบัญญัตินี้ สามารถกระทำได้กี่วิธี ?
ก. สามวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ วิธีประกวดราคา
ข. สี่วิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และ วิธีพิเศษ
ค. ห้าวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ
ง. หกวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 15. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท คือการซื้อหรือการจ้างประเภทใด ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 16. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาสามารถซื้อหรือการจ้างได้ครั้งละไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ง. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ข้อที่ 17. ข้อใดไม่ใช่การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ?
ก. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร
ค. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดีและมีราคาระหว่าง 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ง. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 18. การจ้างงานที่มีราคาเกิน 100,000 บาทต่อครั้งและต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษจัดอยู่ในการจ้างงานประเภทใด ?
ก. การจ้างโดยวิธีสอบราคา
ข. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ค. การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ง. การจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานคร ?
ก. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ค. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ง. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อที่ 2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือ แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ค. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ง. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยวัน

ข้อที่ 3. อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกำหนดคราวละกี่ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ?
ก. มีกำหนดคราวละ 2 ปี
ข. มีกำหนดคราวละ 3 ปี
ค. มีกำหนดคราวละ 4 ปี
ง. มีกำหนดคราวละ 5 ปี

ข้อที่ 4. การยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก บุคคลตมข้อใด ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ?
ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ?
ก. กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข. สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
ค. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 9. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการของกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 10. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ใด ?
ก. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ค. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ง. แต่งตั้งและถอดถอน เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 11. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้บังคับบัญชาคือ ?
ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รองเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการสอบครั้งที่ 2/2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>>
คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่ายเนื้อหาประกอบไปด้วย
ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับประเภทข้าราชการกรุงเทพมหานคร เครื่องแบบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ
– ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัคร อายุของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ และอืนๆ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้บังคับและการมอบอำนาจ บทกำหนดโทษ
– ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ การจัดหา อำนาจหน้าที่
– ความรู้เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง ในแบบต่างๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– ความสามารถด้านเหตุผล
– การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
– ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์จาก ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ
– อุปมา อุปไมย และเลขอนุกรม

แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี 2559 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อัพเดทล่าสุดของปี พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– ความรู้ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ 2544 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท

ทุกข้อมีเฉลย
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , , ,