แชร์ด่วน! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-02 at 7.45.23 PMแชร์ด่วน! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
รวมตัวอย่างสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2559….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. คณะกรรมการอัยการมีชื่อย่อตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการอัยการ มีชื่อย่อคือ ค.ก.อ.
ข. คณะกรรมการอัยการ มีชื่อย่อคือ คกอ.
ค. คณะกรรมการอัยการ มีชื่อย่อคือ ค.ก.
ง. คณะกรรมการอัยการ มีชื่อย่อคือ ก.อ.

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ?
ก. ผู้ตรวจการอัยการ
ข. รองอัยการสูงสุด
ค. อัยการสูงสุด
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 3. ข้าราชการฝ่ายอัยการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นสองประเภท
ข. ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นสามประเภท
ค. ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นสี่ประเภท
ง. ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นห้าประเภท

ข้อที่ 4. ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต้องปรับไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ ณ ตอนนั้น ?
ก. ไม่เกินร้อยละห้าของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ข. ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ค. ไม่เกินร้อยละสิบสองของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ง. ไม่เกินร้อยละสิบห้าของอัตราที่ใช้บังคับอยู่

ข้อที่ 5. การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการธุรการ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบตามข้อใดมาใช้โดยอนุโลม ?
ก. ระเบียบบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการ
ข. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ค. ระเบียบมาตรฐานเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ระเบียบ ประกาศเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 9 ของพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการฝ่ายอัยการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีใด ?
ก. ในกรณีเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายอัยการต่ำกว่าค่าครองชีพมาตรฐาน
ข. ในกรณีเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายอัยการน้อยกว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการทั่วไป
ค. ในกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้างเหมาทั่วไป
ง. ในกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการทั่วไป

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 10 ข้าราชการตามข้อใดไม่สามารถโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยได้ ?
ก. ข้าราชการการเมือง
ข. ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ค. พนักงานส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. เครื่องแบบ และการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการต้องเป็นไปตามระเบียบตามข้อใด ?
ก. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ค.ก.อ. กำหนด
ข. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.อ. กำหนด
ค. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ “ก.พ.” กำหนด
ง. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ “อ.ก.พ. กระทรวง” กำหนด

ข้อที่ 9. มาตราที่ 11 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงข้อกำหนดตามข้อใด ?
ก. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบ และการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ค. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดประจำปีของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือน และค่าครองชีพของข้าราชการฝ่ายอัยการ

ข้อที่ 10. วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดประจำปีของข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้เป็นไปตามข้อใด ?
ก. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ข. ให้เป็นไปตามที่ “ก.พ.” กำหนด
ค. ให้เป็นไปตามที่“อ.ก.พ. กระทรวง” กำหนด
ง. ให้เป็นไปตามที่ ก.อ. กำหนด

ข้อที่ 11. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการต้องเป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ……….?
ก. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ “ก.พ.”
ค. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ “อ.ก.พ. กระทรวง”
ง. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

ข้อที่ 12. ข้าราชการฝ่ายอัยการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่มีผลกระทบตามข้อใด ?
ก. ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
ข. ต้องไม่กระทบความต่อเนื่องใน การจัดทำบริการสาธารณะ
ค. ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. คณะกรรมการอัยการคณะมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. อัยการสูงสุด
ค. รองอัยการสูงสุด
ง. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจำนวนสองคนและคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคน

ข้อที่ 14. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 1 ปี
ข. คราวละ 2 ปี
ค. คราวละ 3 ปี
ง. คราวละ 4 ปี

ข้อที่ 15. การประชุม ก.อ. ต้องมีกรรมการอัยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากี่คน ?
ก. ไม่น้อยกว่าหกคนจึงเป็นองค์ประชุม
ข. ไม่น้อยกว่าแปดคนจึงเป็นองค์ประชุม
ค. ไม่น้อยกว่าสิบคนจึงเป็นองค์ประชุม
ง. ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนจึงเป็นองค์ประชุม

ข้อที่ 26. นอกจากอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ให้ ก.อ. มีอำนาจและหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดระบบ การแก้ไข และการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. ตามพระราชบัญญัตินี้ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มีทั้งหมดกี่ชั้น ?
ก. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 6 ชั้น
ข. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 7 ชั้น
ค. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 8 ชั้น
ง. ตำแหน่งข้าราชการอัยการ มี 9 ชั้น

ข้อที่ 18. ข้าราชการอัยการชั้น 6 ตรงกับตำแหน่งข้าราชการอัยการในข้อใด ?
ก. ตำแหน่งอัยการสูงสุด
ข. ตำแหน่งรองอัยการสูงสุด และผู้ตรวจการอัยการ
ค. ตำแหน่งอธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาคอัยการพิเศษฝ่ายและอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ง. ตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 19. รองอัยการสูงสุด และผู้ตรวจการอัยการ จะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้นที่เท่าไหร่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 8
ข. ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 7
ค. ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 5-6
ง. ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 4-5

ข้อที่ 20. อัยการผู้ช่วยที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการประจำกองจะต้องได้รับการอบรมจากสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข. ไม่น้อยกว่าสองปี
ค. ไม่น้อยกว่าสามปี
ง. ไม่น้อยกว่าสี่ปี

ข้อที่ 21. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามข้อใด ?
ก. เป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่ง ก.อ. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ข. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ค. ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล หรือได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่ ก.อ. กำหนด ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22. ตามมาตราที่ 37 ข้าราชการอัยการต้อง…….?
ก. ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำกิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่
ข. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ค. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองกรรมการการเลือกตั้ง
ง. ไม่เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

ข้อที่ 23. โทษผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่สถาน ?
ก. สองสถาน คือ ไล่ออก และ ปลดออก
ข. สามสถาน คือ ไล่ออก ปลดออก และ ให้ออก
ค. สี่สถาน คือ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก และ งดการเลื่อนตำแหน่ง หรืองดเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือน
ง. ห้าสถาน คือ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก งดการเลื่อนตำแหน่ง หรืองดเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือน และ ภาคทัณฑ์

ข้อที่ 24. การไล่ออกนั้น ก.อ. จะมีมติให้ลงโทษได้เมื่อข้าราชการอัยกระทำผิดวินัยตามข้อใด ?
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
ค. ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติใด ?
ก. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ข. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ง. พระราชบัญญัติการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554

ข้อที่ 2. ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 ถูกออกโดยความเห็นชอบของ……..?
ก. อัยการสูงสุด
ข. คณะกรรมการอัยการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 3. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณโดยอนุโลมตามระเบียบนี้คือ ?
ก. พัสดุ
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์
ง. การพัสดุ

ข้อที่ 4. หากข้อกำหนดใดไม่มีในระเบียบนี้ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบตามข้อใด ?
ก. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. หนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. อัยการสูงสุด
ข. คณะกรรมการอัยการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของ……?
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข. คณะกรรมการราชการพลเรือน
ค. สํานักงาน โดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือที่สํานักงานได้รับ
ง. คณะกรรมการ ก.อ. โดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือที่ ก.อ. ได้รับ

ข้อที่ 7. ภายใต้บังคับข้อที่ 4 ในกรณีที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้เรื่องใดเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการให้อํานาจดังกล่าวเป็นของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อัยการสูงสุด
ข. คณะกรรมการอัยการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. อัยการสูงสุดสามารถมอบอํานาจตามระเบียบนี้เป็นหนังสือให้กับบุคคลตามข้อใด ?
ก. รองอัยการสูงสุด
ข. ผู้ตรวจการอัยการ
ค. คณะกรรมการอัยการ
ง. ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ

ข้อที่ 9. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สํานักงานอัยการสูงสุด มีชื่อย่อตามข้อใด ?
ก. คกพส.
ข. ค.ก.พ.ส.
ค. กวพ.อส.
ง. ก.ว.พ.อ.ส.

ข้อที่ 10. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สํานักงานอัยการสูงสุด มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. อัยการสูงสุด หรือรองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบหมาย
ข. ผู้ตรวจการอัยการ
ค. อัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน
ง. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สํานักงานอัยการสูงสุด ?
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ค. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อรัฐมนตรี
ง. เสนอความเห็นในการพิจารณาผู้ทิ้งงาน และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของสํานักงาน

ข้อที่ 12. การซื้อหรือการจ้างตามระเบียบนี้สามารถกระทําได้กี่วิธี ?
ก. สองวิธี
ข. สามวิธี
ค. ห้าวิธี
ง. หกวิธี

ข้อที่ 13. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาคือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกินกี่บาท ?
ก. ไม่เกิน 50,000 บาท
ข. ไม่เกิน 150,000 บาท
ค. ไม่เกิน 200,000 บาท
ง. ไม่เกิน 250,000 บาท

ข้อที่ 14. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีใดที่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งต้องมีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 15. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีใดที่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บา ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 16. ตามระเบียบนี้พัสดุชนิดใดที่ต้องซื้อด้วยวิธีพิเศษ ?
ก. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาด
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
ค. เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. จากข้อ 16 การซื้อด้วยวิธีพิเศษสามารถซื้อได้ไม่เกินครั้งละกี่บาท ?
ก. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 20,000 บาท
ข. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท
ค. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
ง. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ข้อที่ 18. ตามระเบียบนี้การจ้างโดยวิธีพิเศษจะไม่สามารถทำได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เป็นงานที่ตี้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
ข. เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
ค. เป็นงานที่ไม่เร่งด่วน หากล่าช้าจะไม่มีผลกระทบกับราชการ
ง. เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ

ข้อที่ 19. จากข้อที่ 18 การจ้างโดยวิธีพิเศษสามารถจ้างได้ไม่เกินครั้งละกี่บาท ?
ก. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 20,000 บาท
ข. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท
ค. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
ง. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ข้อที่ 20. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นไปตามกรณีใด ?
ก. เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และอัยการสูงสุดอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
ข. มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้างและกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ค. เป็นสินค้าที่ผลิตได้ทั่วไปแต่มีราคาต่ำกว่าตลาด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 21. การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งอัยการสูงสุดมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือจ้างในวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง
ข. ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อครั้ง
ง. ไม่จํากัดวงเงิน

ข้อที่ 22. การจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่างานเกินกว่าเท่าไหร่ที่ต้องตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางเพื่อคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ?
ก. การจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า 200,000 บาท
ข. การจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า 400,000 บาท
ค. การจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า 600,000 บาท
ง. การจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า 1,000,000 บาท

ข้อที่ 23. การซื้อหรือการจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่าเท่าไหร่ที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ?
ก. การซื้อหรือการจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 300,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 900,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000,000 บาท
ง. การซื้อหรือการจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท

ข้อที่ 24. การแลกเปลี่ยนพัสดุตามระเบียบนี้จะสามารถทำได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน
ข. เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับเงิน
ค. การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุในประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ง. การแลกเปลี่ยนวัสดุกับพัสดุในประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ข้อที่ 25. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปต้องส่งสำเนาให้กับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมสรรพสามิต
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 26. อัยการสูงสุดต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน
ข. ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน ของปีก่อน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีก่อน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีปัจจุบัน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ก.อ.” ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. คณะกรรมธิการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ค. ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 2. สำนักงานอัยการภาคต้องมีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นหัวหน้ามีชื่อตำแหน่งตามข้อใด ?
ก. อธิบดีอัยการภาค
ข. อัยการสูงสุดภาค
ค. ผู้ตรวจการอัยการภาค
ง. อธิบดีอัยการ

ข้อที่ 3. ในพื้นที่ใดต้องมีพนักงานอัยการซึ่งรับราชการประจำอยู่ในราชการส่วนกลางเป็นพนักงานอัยการ ประจำศาลชั้นต้นทุกศาล ?
ก. จังหวัดเชียงใหม่
ข. จังหวัดสงขลา
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 4. ข้อใคคืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ?
ก. ในคดีอาญา มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่ง บัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
ข. ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล
ค. ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. ดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของนักการเมือง และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักการเมือง
ข. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ค. ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติ
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายธุรการ

ข้อที่ 6. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (DSI)
ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ง. องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด ?
ก. กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด
ข. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามคำสั่งของนักการเมือง
ค. บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ดูแลจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน รวมไปถึงการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด แต่เพียงผู้เดียว

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตำแหน่งอัยการในอดีตมีชื่อเรียกตามข้อใด ?
ก. ยกกระบัตร
ข. ยกระบัตร
ค. ยกบัตร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของยกระบัตรที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายตราสามดวง ?
ก. สอดส่องดูแลผิดและชอบแห่งเจ้าเมืองและกรมการเมือง
ข. สอดส่องอรรถคดีความในหัวเมืองต่างประเทศ
ค. ถวายรายงานความเป็นไปในกิจการบ้านเมืองในต่างประเทศ
ง. งานความมั่นคงได้แก่ งานพระราชพิธีถือน้ำพระพัทสัจจาในหัวเมืองต่างประเทศ

ข้อที่ 3. กรมอัยการถูกโอนจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2465
ข. ปี พ.ศ. 2475
ค. ปี พ.ศ. 2485
ง. ปี พ.ศ. 2495

ข้อที่ 4. ตราสัญลักษณ์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอะไร ?
ก. มีความหมายถึงกฎหมายเป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม
ข. มีความหมายถึงการใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด
ค. มีความหมายถึงหน้าที่ของทนายแผ่นดิน ที่จะผดุงไว้ซึ่งคุณธรรม
ง. มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ข้อที่ 5. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ปี 2559 ?
ก. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ข. ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
ค. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล
ง. นายกิตติ บุศยพลากร

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ข. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ค. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศตามหลักมาตรฐานสากล
ง. การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. อำนวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม
ข. รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ค. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ง. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

ข้อที่ 8. การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดคือ…………ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร์
ง. เป่้าหมาย

ข้อที่ 9. ข้อใดคือส่วนราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ?
ก. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม
ข. สำนักอำนวยการ
ค. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินิย
ง. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ?
ก. https://www.pea.co.th
ข. http://www.ago.go.th
ค. www.admincourt.go.th
ง. http://www.moi.go.th

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำหรับการสอบในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด (พร้อมเฉลย)
– ศัพท์และความหมายของคำว่า”อัยการ”
– ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการสูงสุด
– ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
– ความรู้เกี่ยวกับคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พร้อมเฉลย)

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Powerpoint (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Word (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,