[แจกใหญ่!! แนวข้อสอบสัสดี 2558] วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี วิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบในปี 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกใหญ่!! แนวข้อสอบสัสดี 2558] วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี วิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบในปี 2557-2558

แนวข้อสอบสัสดี 2558

แนวข้อสอบสัสดี 2558

เปิดสอบนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบกระหว่างวันที่ 17 – 28 พ.ย. 57 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ ของปี 2554-2556 ในรายวิชาการใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 และ วิชาภาษาอังกฤษ Grammar,Conversaiton,Reading Comprehension เหมาะสำหรับเตรียมสอบ สัสดี ในปี 2557-2558….

แนวข้อสอบการใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ
ข้อที่ 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.Mac OS
ข.Window 7
ค.Microsoft Word
ง.Ubuntu

ข้อที่ 2. cpu เปรียบเสมือนส่วนไหนของคน
ก. ปอด
ข. สมอง
ค. ตับ
ง. ไต

ข้อที่ 3. คอมพิวเตอร์มีวิวัฒพัฒนาการมาจากอะไร
ก. กระดานคำนวณ
ข. ลูกคิด
ค. กระดานคำนวณและลูกคิด
ง. กังหันน้ำ

ข้อที่ 4. Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมสำหรับวาดรูป
ข. โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร
ค. โปรแกรมสำหรับคำนวณ
ง. โปรแกรมสำหรับจัดรูปแบบเอกสาร

ข้อที่ 5. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน โปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง
ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
ง. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office

ข้อที่ 6. คำสั่ง”Save” ในโปรแกรม Microsoft Word เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
ก. บันทึกแฟ้มข้อมูล
ข. เปิดแฟ้มข้อมูล
ค. แก้ไขแฟ้มข้อมูล
ง. ลบแฟ้มข้อมูล

ข้อที่ 7. เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงดิสก์
โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด
ก. บันทึก
ข. บันทึกแฟ้มเป็น
ค. บันทึกเป็น แฟ้มเป็น HTML
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. คำสั่งใดในโปรแกรมMicrosoft Word ที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ก. แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ข. แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค. มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ง. รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลในโปรแกรมMicrosoft Word อย่างถูกต้อง
ก. ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > คัดลอก > วาง
ข. ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > วาง > คัดลอก
ค. ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > คัดลอก > วาง
ง. ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > วาง > คัดลอก

ข้อที่ 10. การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด
ก. ปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำ
ข. ปุ่ม Delete
ค. ปุ่ม ESC
ง. ปุ่ม Back Space

ข้อที่ 11. ยุคไหนของคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสูญญากาศและดรัมแม่เเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ก. ยุคที่ 1
ข. ยุคที่ 2
ค. ยุคที่ 3
ง. ยุคที่ 4

ข้อที่ 12. บิดาคอมพิวเตอร์คนแรกคือใคร
ก. Charles Babbage
ข. Joseph Marie Jaoquard
ค. Blaise Pascal
ง. lumtian paoart

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ
2. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ
4. บุคคลในข้อใดบอกถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมได้ถูกต้อง
ก. นายวีรจิรา กล่าวว่า พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. นายเจนพงษ์ กล่าวว่า ศึกษา ดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ค. นางสาวกรรณภา กล่าวว่า พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดมิใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรมราชองครักษ์
ก. มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์
ข. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยนายตำรวจราชสำนัก
ค. มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
7. สถานการณ์ใด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ
8. บุคคลในข้อใดเป็นสมาชิกของสภากลาโหม
ก. นายเอ ดำรงตำแหน่งสมุหราชองครักษ์
ข. นางบี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. นายซี ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก
ง. ถูกทุกข้อ
9. บุคคลใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
10. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจำนวนกี่คน
ก. 2 คน ข. 3 คน
ค. 4 คน ง. 5 คน
11. การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในใด ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม
ก. นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
ข. การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
ค. นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ
12. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
13. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ
14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
15. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก
16. ข้อใดถูกต้อง
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด
17. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
18. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ของพระราชบัญญัตินี้คือท่านใด
ก. ชวน หลีกภัย
ข. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ค. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ง. สมัคร สุนทรเวช
19. ข้อใดถือเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ์
ข. กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ค. กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
ง. ถูกทุกข้อ
20. กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการในด้านใด
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่ของสัสดี
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ ๑๗ ปี
ข. การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลในบัญชีทหาร
ค. การย้ายภูมิลำเนาทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือความหมายของ “ทหารกองเกิน”
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ค. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

ข้อที่ 3. ข้อใดคือความหมายของ “ทหารกองประจำการ”
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลด
ง. ทหารที่ปลดจากกองประจำการ โดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชา ทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

ข้อที่ 4. ในการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการทั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ และในกฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖ ) รวมทั้งหมดด้วยกันมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการทั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ และในกฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖ )
ก. วิธีเรียกมาตรวจเลือก
ข. ผู้ถูกเรียกร้องขอในวันตรวจเลือก
ค. ผู้ถูกเรียกร้องขอก่อนวันตรวจเลือก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ระยะเวลาที่จะต้องอยู่ในกองประจำการเป็นทหารกำหนดระยะเวลาไว้ ๒ ปี แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา ๙ ไว้กี่กรณี
ก. 2 กรณี
ข. 3 กรณี
ค. 4 กรณี
ง. 5 กรณี

ข้อที่ 7. ข้อใดคือบุคคลที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือหน้าที่ของกรรมการสัสดีจังหวัด
ก. บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖)
ข. รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอำเภอได้สอบสวนแล้ว
ค. แบ่งคนเป็นจำพวกในใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 10. บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตรต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ที่ใด
ก. ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนา
ข. ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนา
ค. ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บิดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนา
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 11. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 12. บุคคลใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. บุคคลใดเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
ก. ข้าราชการตำรวจ
ข. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
ค. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ง. พยาบาลวิชาชีพ (ชาย)

ข้อที่ 14. นายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอตามมาตรา 16 ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดกี่วัน
ก. ภายในกำหนดห้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ข. ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ค. ภายในกำหนดร้อยสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ง. ภายในกำหนดร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ

ข้อที่ 15. บุคคลใดเป็นผู้ออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 19 มาตรวจเลือก
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอ
ค. กำนัน
ง. ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 16. ผู้ใดมีสิทธิ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ
ก. ผู้บัญชาการกองพล
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามมาตรา 13 แต่งตั้ง
ค. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา 28 แต่งตั้ง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 17. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อ……………..?
ก. สัสดีจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายทหารยศพลตรีขึ้นไป
ง. คณะกรรมการชั้นสูง

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ [ชุดที่ 1]

Directions : Read these passage carefully. Then choose the best answer
Whenever my friend’s daughter , Anne , practiced the violin up in her bedroom , their dog always sat at the bottom of the stairs and howled.
One day , Ann’s brother , Eric , had a friend over while she was practicing , and the dog was howling as usual. At the conclusion of the piece , Eric’s friend called to Anne , “Could you please play something the dog doesn’t know ?”
1. Anne practiced playing the violin on the ………. .
1. ground floor 2. roof
3. second floor 4. stairs
2. The writer of this story is ………. .
1. Anne 2. a friend of the family
3. Eric’s friend 4. Eric
3 . The phrase “had a friend over” (line 4) could best be replaced by ………
1. invited a friend to come to the house
2. had a big argument with his friend
3. was talking to a friend on the phone
4. finished studying with his friend
4. When Anne practiced , the dog ………. .
1. always ran away 2. usually got hungry
3. liked to sing along 4. Became very sleepy
5. In line 4 , “the piece”(line 5) refers to the ………. .
1. tale 2. song 3.animal 4.meal
The exhausted restaurant dinner was nearing the end of this meal. He had waited ten minutes before anyone had even handed him a manu; five more minutes before a waitress had come for his order; fifteen minutes more before his meat was served to him. Now he wanted his dessert.
“Miss,” he said to his waitress , I’ll have some strawberry shortcake. And while you’re away , would you be good enough to drop me a post card now and then ?”
6. Why did he ask the waitress to drop him a post card now and then’ ?
1. Because it seemed to be his love at first sight.
2. Because he was irritated with the poor restaurant service.
3. Because he might want to make friends with the waitress.
4. Because he wanted to know about the post card service at the restaurant
7. Which of the following , do you think , is the tone of the customer ?
1. bizarre 2.tragic
3. humorous 4.sarcastic
Tom : My brother was sick and he went to the doctor.
Bill : Is he feeling better now ?
Tom : No , he has a broken arm.
Bill : How did he break it ?
Tom : Well , the doctor gave him a prescription and told him no matter what happened to follow that prescription. And the prescription blew out the window.
Bill : How did he break his arm ?
Tom : He jumped out of the window trying to follow the prescription!
8. How did Tom break his arm ?
1. He went to see his brother.
2. He took the the doctor’s description.
3. He fell out of the window by accident.
4. He followed his doctor’s prescription carefully.
9. Which of the following may be TRUE about Tom’s brother , according to the dialogue ?
1. Obedient 2. Diligent
3. Arrogant 4. Sensitive

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี สำหรับการสอบในปี 2557-2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร E-Book สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– การใช้งาน Microsoft Windows
– การใช้งาน Microsoft Office
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม อัพเดท ปี 2557 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (พร้อมเฉลย)

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , , ,