[โหลดของเก่า] แนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2560 รวมแนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[โหลดของเก่า] แนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบ ปี 2560 รวมแนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-04-20 at 5.33.43 PMตัวอย่างแนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบวิชาคณิตร์ศาสตร์ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Grammar Conversaiton Reading Comprehension และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวไปรษณีย์ไทย รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์ไทยยุคก่อนและหลังมีตราไปรษณียากร ประวัติไปรษณีย์สากล วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบ ต้องรู้!!

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (input unit) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
ก. แป้นพิมพ์
ข. เครื่องพิมพ์
ค. หน้าจอ
ง. สาย LAN

ข้อที่ 2. การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ “หน่วยประมวลผลกลาง” เทียบได้กับอวัยวะส่วนใด ?
ก. ขาและแขน
ข. ตา
ค. สมอง
ง. หัวใจ

ข้อที่ 3.”GraphicalUserInterface:GUI” คืออะไรมีความสําคัญอย่างไร ?
ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก

ข้อที่ 4. Electronic Data Interchange คือ ?
ก. ระบบข่ายงานที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วองค์กร
ข. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยอาศัยสัญญาณข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ข่ายงาน
ค. การรวมตัวกันของระบบข่ายงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ง. ระบบที่ไม่ใช้กระดาษบทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการให้บริการข้อมูล

ข้อที่ 5. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่ง เกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร ?
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นตัวนําข้อมูล (Media Transmission) ของระบบเครือข่าย ?
ก. สาย (Twisted Pair Cable)
ข. เม้าส์ (mouse)
ค. คีย์บอร์ด (keybord)
ง. สายไฟ (Wire)

ข้อที่ 7. ข้อใดบอกถึงสัญญาณข้อมูลชนิดดิจิทัล (Digital Signal) ได้ถูกต้อง ?
ก. รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่อ
ข. 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจํานวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 นาที
ค. มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave)
ง. เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

ข้อที่ 8. ข้อใดคือการส่งสัญญาณทางเดียว (One-Way Transmission หรือ Simplex) ?
ก. การส่งวิทยุกระจายเสียง
ข. โทรศัพท์
ค. วิทยุสนามที่ตํารวจใช้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN) เป็นการติดต่ออุปกรณ์สื่อสารตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปในระยะกี่ฟุต ?
ก. 1,000 ฟุต
ข. 1,500 ฟุต
ค. 2,000 ฟุต
ง. 2,500 ฟุต

ข้อที่ 10. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ประเภทใด ที่เหมาะกับองค์กรขนาดกลางที่ใช้บริการแก่เครื่องลูกข่าย เช่น โรงแรม ?
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer)
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
ง. มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ระบบการติดต่อทางไปรษณีย์ของทางการ (state post) ในยุคแรกใช้สิ่งใดในการส่งสาร ?
ก. เจ้าหน้าที่และม้า
ข. นกพิราบสื่อสาร
ค. เขียนข้อความติดกับสัตว์
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีการไปรษณีย์เกิดขึ้นทั่วไปในแทบทุกประเทศ และในสหรัฐอเมริกาได้มี การไปรษณีย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองใด ?
ก. เมืองนิวยอร์ก
ข. เมืองบอสตัน
ค. เมืองลอสแอนเจลิส
ง. เมืองซานฟรานซิสโก

ข้อที่ 3. แสตมป์ดวงแรกของโลกถูกพิมพ์ขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศฝรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีก
ง. ประเทศจีน

ข้อที่ 4. แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก คือแสตมป์ตามข้อใด ?
ก. แสตมป์แบล็คเพนนี
ข. แสตมป์สีม่วงแดง
ค. แสตมป์สีขาวเขียว
ง. แสตมป์รูปสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ข้อที่ 5. สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2417
ข. พ.ศ. 2418
ค. พ.ศ. 2419
ง. พ.ศ. 2420

ข้อที่ 6. ในครั้งแรกของการประชุมใหญ่ทางการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่กรุงเบอร์น (Bern) สวิตเซอร์แลนด์ มีประเทศสามาชิเข้าร่วมประชุมกี่ประเทศ ?
ก. 19 ประเทศ
ข. 22 ประเทศ
ค. 25 ประเทศ
ง. 70 ประเทศ

ข้อที่ 7. ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่เปิดสาขาที่ทําการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย ?
ก. ประเทศอังกฤษ
ข. ประเทศฝรั่งเศส
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศญี่ปุ่น

ข้อที่ 8. กรมไปรษณีย์ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปีพุทธศักราชใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2426
ข. ปีพุทธศักราช 2436
ค. ปีพุทธศักราช 2446
ง. ปีพุทธศักราช 2456

ข้อที่ 9. ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นในพุทธศักราชใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2426
ข. ปีพุทธศักราช 2436
ค. ปีพุทธศักราช 2446
ง. ปีพุทธศักราช 2456

ข้อที่ 10. ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทยมีภาพภายในดวงเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์ พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ข้อที่ 11. ประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พิมพ์ตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อใช้เฉพาะใน 4 รัฐ เนื่องในโอกาสที่ได้ 4 รัฐนั้นคืนจากประเทศอังกฤษ โดยตราไปรษณียากรชุดนั้นมีชื่อตามข้อใด ?
ก. ชุดบางปะอิน
ข. ชุดไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปลิศ
ค. ชุดฉลองไทย
ง. ชุดสี่รัฐ

ข้อที่ 12. คําว่า “POSTES” ในตราไปรษณียากรเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5
ข. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 6
ค. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7
ง. เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 9

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ว่ามีโอกาสขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 1.4%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.4%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.4%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.4%

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2560 ของประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.2%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.1%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.2%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3%

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ?
ก. สัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมีผลทำให้อำนาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่ำลง
ข. การดำเนินนโยบายการเงินผ่านการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) ในระดับต่ำใกล้เคียง 1.50%
ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs
ง. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศ และลดการนำเข้า

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน (วันที่ 11 – 16 เม.ย.) ในช่วงสงกรานต์ ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 24 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 439 ราย

ข้อที่ 5. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 คือจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดนครราชสีมา
ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดนครสวรรค์
ง. จังหวัดชลบุรี

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออัตราภาษีของผู้ที่มีรายได้ 500,001 – 750,000 บาท ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ?
ก. อัตราภาษี (ร้อยละ) 5 เปอร์เซ็นต์
ข. อัตราภาษี (ร้อยละ) 10 เปอร์เซ็นต์
ค. อัตราภาษี (ร้อยละ) 15 เปอร์เซ็นต์
ง. อัตราภาษี (ร้อยละ) 20 เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 7. จากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2560 ได้กำหนดค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็นกี่บาท ?
ก. 40,000 บาท
ข. 50,000 บาท
ค. 60,000 บาท
ง. 80,000 บาท

ข้อที่ 8. เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ระดมยิงขีปนาวุธนำวิถีร่อนนำวิถีระยะไกล ‘โทมาฮอว์ก’ โจมตีฐานทัพอากาศในเมืองใดของซีเรีย ?
ก. เมืองฮอมส์
ข. เมืองดามัสกัส
ค. เมืองอัรร็อกเกาะฮ์
ง. เมืองอัลลาษิกียะฮ์

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ข้อใดคือสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้ ?
ก. เพื่อตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองอื่นอย่างโหดเหี้ยม
ข. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับจีน และเกาหลีเหนือ
ค. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับรัสเซีย
ง. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองที่กบฏยึดครองอย่างโหดเหี้ยม

ข้อที่ 10. จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าและระเบิดหม้อแปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลางดึกวันที่ 7 เมษายน 2560 ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหรือสายส่ง 115 KV ของ กฟผ. เสียหายไปกี่ต้น ?
ก. 5 ต้น
ข. 6 ต้น
ค. 7 ต้น
ง. 8 ต้น

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวไปรษณีย์ไทย (พร้อมเฉลย)
– ประวัติไปรษณีย์ไทยยุคก่อนและหลังมีตราไปรษณียากร
– ประวัติไปรษณีย์สากล
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
– ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
– หมวด 2 อำนาจสิทธิ์ขาด
– หมวด 3 ไปรษณียากร
– หมวด 4 ตราไปรษณียากร
– หมวด 5 การรับและส่งไปรษณียภัณฑ์
– หมวด 6 การลงทะเบียนและการประกัน
– หมวด 7 ไปรษณียภัณฑ์ส่งไม่ได้
– หมวด 8 ถุงไปรษณีย์ส่งทางเรือ
– หมวด 9 สิทธิพิเศษในการรับส่งไปรษณีย์
– หมวด 10 ธนาณัติ
– หมวด 11 การตรวจค้น จับกุม ฟ้องร้อง และบทลงโทษ
– หมวด 12 การรักษาการตามพระราชบัญญัติ

แนวข้อสอบคณิตร์ศาสตร์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,