[LOAD] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างไฟฟ้า และอื่นๆ พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างไฟฟ้า และอื่นๆ พร้อมเฉลย
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบในปี 2561 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกรมการปกครอง ในปี 2561 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อท่ี 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง” ได้ชัดเจนท่ีสุด ?
ก. ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีถูกต้องที่ข้าราชการกรมการปกครองยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการปฏบัติงาน
ข. การแสดงออกซึ่งพฤตกรรมการทํางานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ของข้าราชการกรมการปกครอง
ค. ส่ิงที่ข้าราชการกรมการปกครอง ไม่ควรยึดถือปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่สังกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 3. กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2435
ข. 2 เมษายน พ.ศ. 2435
ค. 1 เมษายน พ.ศ. 2445
ง. 2 เมษายน พ.ศ. 2445

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นอํานาจและหน้าที่ ของกรมการปกครอง ?
ก. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่าย ปกครอง และอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการคือ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข. เพื่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ค. เพื่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อท่ี 6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการปกครอง ?
ก. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. เป็นองค์กร บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

ข้อที่ 7. ข้อใดคือพันธกิจของกรมการปกครอง ?
ก. อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนายอําเภอ
ข. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ค. ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง มีความมุ่งหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครองพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง
ข. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของข้าราชการกรมการปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ค. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ของการเป็นข้าราชการกรมการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ข้อท่ี 1 คือ ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อที่ 10. การมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน จัดอยู่ในจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ตามข้อใด ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคําว่า “ เจ้าบ้าน ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น
ข. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ค. ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ คัด และรับรองสําเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร
ง. บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

ข้อที่ 2. ข้อใดคือหน้าที่ของนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ ?
ก. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ข. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
ค. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
ง. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ

ข้อที่ 3. ปลัดเมืองพัทยาเป็นนายทะเบียนตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ข. นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ
ค. นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด
ง. เป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดําเนินการแจ้งเพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระ ราชบัญญัตินี้ ได้ดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้นายทะเบียนมีอํานาจตามข้อใด ?
ก. ไม่รับแจ้ง
ข. จําหน่ายรายการทะเบียน
ค. เพิกถอนหลักฐานทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ?
ก. สํานักทะบียนกลาง
ข. สํานักทะเบียนอําเภอ
ค. สํานักทะเบียนจังหวัด
ง. สํานักทะเบียนท้องถิ่น

ข้อที่ 6. การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลตามมาตรา 12 ต้องจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อใด ?
ก. ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ภูมิลําเนา
ข. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ค. ข้อมูลการชําระหรือไม่ชําระภาษีอากร
ง. ข้อมูลรายได้

ข้อที่ 7. หน่วยงานของรัฐสามารถขอข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากนายทะเบียนได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามตราที่ 14
ข. ได้ ตามตราที่ 14
ค. ไม่ได้ ตามตราที่ 15 เนื่องจากเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
ง. ได้ ตามตราที่ 15 เฉพาะกรณีจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อที่ 8. เมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านต้องดําเนินการแจ้งบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ใหญ่บ้านผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ข. นายอําเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ค. ปลัดอําเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน

ข้อที่ 9. หากคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ค. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ง. ภายในหกสิบชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อที่ 10. การเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มีการตายต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด​ ?
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. ตํารวจ
ค. นายอําเภอ
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

ข้อที่ 11. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร ?
ก. กงสุลไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ข. ข้าราชการสถานทูตไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน ค. รัฐวิสาหกิจไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจัดตั้งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสอดคล้องกับข้อใด ?
ก. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจำนวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจำนวนคนเป็นสำคัญประมาณราว 200 คนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจำนวนคนน้อยถ้าและจำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ได้กำหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่บ้านละสองคน หากหมู่บ้านใดต้องการมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3. ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามข้อใด ?
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 13 ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต้องให้บุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ให้กรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ข. ให้ปลัดกรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรมการอำเภอและปลัดกรมการอำเภออย่างน้อยหนึ่งคน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจะอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. คราวละ 10 ปี

ข้อที่ 6. หากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใดว่างลงให้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ภายในกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ข. ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ค. ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ง. ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง

ข้อที่ 7. หากผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งให้บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่เรียกหมายตั้ง และสำมะโนครัวของผู้ใหญ่บ้านนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ ?
ก. กำนัน
ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 8. หากผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถทำงานได้ ให้บุคคลตามข้อใดทำหน้าที่แทน ?
ก. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ข. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ค. กำนัน
ง. ปลัดอำเภอ

ข้อที่ 9. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ทำการอบรมสั่งสอน หรือชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎรในการนี้ให้เรียกราษฎรมาประชุมได้ตามครั้งคราวที่สมควร
ข. บำรุงและส่งเสริมการอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ค. ตรวจตราและรักษาประโยชน์ในการอาชีพของราษฎรชาวต่างประเทศ
ง. จัดการป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อมิให้ติดต่อลุกลามมากไป

ข้อที่ 10. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่
ข. ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
ค. ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้นำตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน
ง. เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุ ปราบปรามติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกำลัง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในปี 2018 ตามข้อใด ?
ก. ขยายตัว 1.6%
ข. ขยายตัว2.6%
ค. ขยายตัว 3.6%
ง. ขยายตัว4.6%

ข้อที่ 2. ข้อใดคือธุรกิจเด่น ปี 2561 จากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?
ก. ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์การให้บริการ Internet
ข. ธุรกิจหัตถกรรม
ค. ธุรกิจการผลิตเหมืองแร่
ง. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD

ข้อที่ 3. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ตามข้อใด ?
ก. ขยายตัวในช่วง 2.2–2.5%
ข. ขยายตัวในช่วง 3.2–3.5%
ค. ขยายตัวในช่วง 4.2–4.5%
ง. ขยายตัวในช่วง 5.2–5.5%

ข้อที่ 4. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ
ข. กรุงมะนิลา
ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 5. ข้อใดคือหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ?
ก. การยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ข. การป้องกันภัยก่อการร้าย
ค. เกาหลีเหนือ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีแบบ ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 ของกรมสรรพากร ?
ก. เริ่มยื่นตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
ข. สิ้นสุดการยื่นในวันที่ 1 มี.ค. 2561
ค. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.com
ง. กรณียื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2561

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของอาการป่วยท้องร่วงจากโรตาไวรัส ?
ก. พบมาก ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และสมุทรปราการ
ข. ส่วนใหญ่พบป่วยในวัยแรงงาน อายุ 30 – 40 ปี
ค. พบอัตราการป่วยในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 10
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออาชีพที่โดดเด่นที่สุด ประจำปี 2561 ?
ก. พ่อค้าคนกลาง
ข. แพทย์ทางด้านผิวหนัง และศัลยกรรม
ค. นักหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ ผู้สื่อข่าว
ง. นักบัญชี

ข้อที่ 9. สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2017 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. Angela Merkel
ข. Theresa May
ค. Melinda Gates
ง. Sheryl Sandberg

ข้อที่ 10. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบัน ปี 2561 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นาย อังตอนีอู กูแตรึช (António Guterres)
ข. นาย พัน กี-มุน (Ban Ki-moon)
ค. นาย โคฟี แอนนัน (Kofi Annan)
ง. นาย คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Javier Pérez de Cuéllar)

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมการปกครอง สำหรับการสอบในปี 2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิสัยทัศ พันธกิจ ผู้บริหาร กรมการปกครอง
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและการบริหารแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง
– ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าทีของกรมการปกครอง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พร้อมเฉลย
– หมวด ๑ สำนักทะเบียนและนายทะเบียน
– หมวด ๒ การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
– หมวด ๓ คนเกิด คนตาย
– หมวด ๔ การย้ายที่อยู่
– หมวด ๕ ทะเบียนบ้าน
– หมวด ๖ การสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
– หมวด ๗ การมอบหมายให้แจ้งแทน
– หมวด ๘ บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ 2544 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
– Reading

– comprehension
– Vocabulary
– Structure
– Grammar
– Conversation

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเฉลย
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลย
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
– ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,