[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย)
Screen Shot 2017-10-22 at 10.42.01 AMรวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เตรียมสอบในปี 2560-2561 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ ตราสัญลักษณ์ ประวัติการสหกรณ์ ค่านิยมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลัง จรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด คือนายทะเบียนสหกรณ์ท่านแรก ?
ก. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์
ข. พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ค. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
ง. พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์

ข้อที่ 2. แผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมสหกรณ์ ในปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2460 ข. พ.ศ. 2461
ค. พ.ศ. 2462 ง. พ.ศ. 2463

ข้อที่ 3. บุคคลในข้อใด คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ท่านแรก ตามประกาศพระบรมราชโองการ ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล รน.
ค. นายพงส์ สรีวรรธนะ
ง. พลอากาศตรี มุนีมหาสัมทนะเวชยันต์รังสฤษดิ์

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถึง ความหมายของตราประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง ?
ก. ดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม.
ข. ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี 6 กร
ค. พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงทอง
ง. วงโค้งอยู่เบื้องหน้า :เบื้องบนเหนือขอบตรามีอักษรว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์ “

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ?
ก. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
ข. ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ค. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 ?
ก. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและ กลุ่มเกษตรกร
ข. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลอัตรากำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ?
ก. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ข้าราชการ 5 คน และ ลูกจ้างประจำ 1 คน
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน : ข้าราชการ 13 คน และ ลูกจ้างประจำ 6 คน
ค. สำนักงานเลขานุการกรม : ข้าราชการ 25 คน และ ลูกจ้างประจำ 3 คน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึง วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?
ก. สหกรณ์ เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
ข. กลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ค. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
ง. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?
A : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
B : พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?
A : ปี 2560 – 2564 : เป็นองค์กรที่นำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีภาพลักษณ์ที่ดี
B : ปี 2570 – 2574 : เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกำกับ และพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. บริษัท
ข. ธนาคาร
ค. สหกรณ์
ง. รัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ?
ก. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ค. พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย
ง. เสนอความเห็นต่อรองประธาน ในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ข้อที่ 3. นายทะเบียนสหกรณ์ต้องถูกแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ง. รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อที่ 4. นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ข. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี
ค. ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นาย ทะเบียน สหกรณ์กำหนด ?
ก. นายทะเบียนสหกรณ์
ข. รองนายทะเบียนสหกรณ์
ค. ผู้สอบบัญชี
ง. ผู้ตรวจการสหกรณ์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ “กพส.” ?
ก. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
ข. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
ค. ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส.
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. คณะกรรมการบริหาร กพส. มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อที่ 8. สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และต้อง…..?
ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วงเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
ค. ต้องมีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับของสหกรณ์ตามมาตรา 43 ?
ก. ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคำว่า “มหาชน” อยู่ท้ายชื่อ
ข. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขา
ค. ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชำระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
ง. การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ข้อที่ 10. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการตามข้อใด ?
ก. ดำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของรัฐมนตรี
ข. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่คณะกรรมการและครอบครัว
ค. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่คณะกรรมการและครอบครัว
ง. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ สมาชิก

ข้อที่ 11. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวกี่ปี ?
ก. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อที่ 12. ผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องถูกแต่งตั้งโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนสหกรณ์
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ค. กรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อที่ 13. ข้อใดผิด ?
ก. ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกำไรสุทธิ
ข. เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ค. เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ง. ให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณา ซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

ข้อที่ 14. ข้อใดคือสาเหตุของการเลิกสหกรณ์ ?
ก. สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน
ข. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
ค. ล้มละลาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ในการชำระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากล้มละลาย ต้องมีการเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีภายในกี่วันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์ ?
ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่เลิก
ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่เลิก
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิก
ง. ภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่เลิก

ข้อที่ 16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี ?
ก. จำหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
ข. ดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ ในนามของสหกรณ์
ค. ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลาย ในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้วแต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. ในกรณีที่สหกรณ์ล้มละลาย และผู้ชำระบัญชีได้ชำระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกให้เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
ข. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ค. จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่กรรมการตามส่วนธุรกิจที่กรรมการได้ทำไว้
ง. นำทรัพย์สินไปลงทุนต่อ

ข้อที่ 18. สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนสหกรณ์
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ค. กรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อที่ 19. ข้อใดผิดเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากัน ?
ก. ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อย สหกรณ์ละสองคนทุกสหกรณ์
ข. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีหนังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง
ค. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
ง. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีสำเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน

ข้อที่ 20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิม ?
ก. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นสำเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ และสำเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา 95 วรรคสี่
ข. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นสำเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา 96
ค. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นสำเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา 91
ง. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นหนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกำหนด หรือสำเนาคำคัดค้านของเจ้าหนี้ พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ชำระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว

ข้อที่ 21. ชุมนุมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีสหกรณ์ตั้งแต่กี่สหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันดำเนินกิจการ ?
ก. ตั้งแต่สามสหกรณ์ขึ้นไป
ข. ตั้งแต่สี่สหกรณ์ขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไป
ง. ตั้งแต่หกสหกรณ์ขึ้นไป

ข้อที่ 22. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับชุมนุมสหกรณ์ ?
ก. การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้
ข. การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อยสามคนลงลายมือชื่อยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ค. ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล และเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอำนาจกระทำการได้ตามมาตรา 42
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ?
ก. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร ให้มีความเจริญก้าวหน้า และแสวงหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ข. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์เฉพาะบางส่วนที่มีผลกำไร หรือรายได้ร่วมกัน
ค. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้า และแสวงหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ง. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้า อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

ข้อที่ 24. สำนักงานใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดใด ?
ก. ขอนแก่น
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. เชียงใหม่
ง. สงขลา

ข้อที่ 25. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอำนาจกระทำการตามข้อใด ?
ก. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทำการวินิจฉัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
ข. แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
ค. ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ส่วนที่แก้ไขในมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
ก. เกียวกับการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์
ข. เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ค. เกี่ยวกับนายทะเบียนสหกรณ์
ง. เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ์

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดไม่ใช่กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยตําแหน่ง ?
ก. ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อที่ 3. ตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ถูกเปลี่ยนแปลงจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อย่างไร ?
ก. เปลี่ยนจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข. เปลี่ยนจากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. เปลี่ยนจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองอธิบดกีรมตรวจบัญชสีหกรณ์
ง. เปลี่ยนจากรองอธิบดกีรมตรวจบัญชสีหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 4. ในพระราชบัญญัตินี้ตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร กพส. คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ง. อธิบดีกรมปศุสัตว์

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตําแหน่งกรรมการบริหาร กพส. ในมาตรา 6 ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยอนุโลม ?
ก. แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์โดยอนุโลม
ข. แต่งตั้งจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม
ค. แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม
ง. แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนกลุ่มธุรกิจโดยอนุโลม

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรา 7 ของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้นได้
ข. ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง เจ้าหนี้ของสมาชิกสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้นได้
ค. สหกรณ์ไม่มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิก มีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้
ง. สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิก มีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้

ข้อที่ 7. ตามมาตรา 9 ข้อใดคือสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงในมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ?
ก. การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์
ข. การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก
ค. การขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ง. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ข้อที่ 8. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ ต้องจัดสรรเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของกําไรสุทธิ ?
ก. ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
ข. ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
ค. ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกําไรสุทธิ
ง. ไม่เกินร้อยละยี่สิบของกําไรสุทธิ

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ?
ก. คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน
ข. ในกรณีที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้นจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่ สมาชิกสามารถ………?
ก. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
ข. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
ค. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
ง. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้

ข้อที่ 11. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คําวินิจฉัยของ…….ตามข้อใดถือว่าเป็นที่สุด ?
ก. ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ข. รองประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ค. ประธานคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ง. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมสอบในปี 2560-2561 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่จำหน่าย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการสหกรณ์ ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
– ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตราสัญลักษณ์
– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลัง
– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจการสหกรณ์
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 บททั่วไป
– หมวด 2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์
– หมวด 3 สหกรณ์
– หมวด 4 การชำระบัญชี
– หมวด 5 การควบสหกรณ์เข้ากัน
– หมวด 6 การแยกสหกรณ์
– หมวด 7 ชุมนุมสหกรณ์
– หมวด 8 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
– หมวด 9 กลุ่มเกษตรกร
– หมวด 10 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย))
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,