[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2559 เตรียมสอบทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-02 at 10.51.15 AM[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2559 เตรียมสอบทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559
เตรียมสอบกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) และ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) ในปี 2559 มีเนื้อหาของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ ความรุ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกองทัพอากาศ ในปี 2559 ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้อที่ 1. “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” คือ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าประสงค์
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 2. One of The Best Air Forces in ASEAN คือ ?
ก. กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค
ข. กองทัพอากาศชั้นนาในเอเชีย
ค. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในภูมิภาค
ง. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในเอเชีย

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 21 ได้กําหนดให้กองทัพอากาศ มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศป้องกันราชอาณาจักร
ข. กองทัพอากาศมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ?
ก. ด้านการข่าว
ข. ด้านยุทธการและการฝึก
ค. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
ง. ด้านการศึกษา

ข้อที่ 5. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายกําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. การตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. การตอบสนองวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ค. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ง. บทบาทที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของกองทัพอากาศ ?
ก. การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ค. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากำลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของอะไร ?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 10. ภารกิจที่สําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองทัพอากาศคือ ?
ก. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การพัฒนากองกำลังให้ยื่งใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ
ง. การพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

ข้อที่ 11. Network Centric Warfare: NCW คือ ?
ก. สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ข. เครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ค. สงครามกับเครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ง. สงครามที่ใช้เครือข่ายเครื่องบินเป็นศูนย์กลาง

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเป้าหมายของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ?
ก. ดํารงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ข. เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ค. เตรียมกําลังทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ พร้อมรบตลอดเวลา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. ข้อใดคือเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ?
ก. รัฐบาล/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ข. ชนชั้นสูง/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ค. พระภิกษุ/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ง. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ประชาชน
ข. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. กลุ่มเป้าหมาย
ง. กลุ่มก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 15. ข้อใดคือตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ (ศพส.ทอ.)
ข. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
ข้อที่ 16. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 17. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 18. ชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454
ข. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464
ค. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2454
ง. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2464

ข้อที่ 19. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474
ค. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484

ข้อที่ 21. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อที่ 22. “กรมอากาศยานทหารบก” ในยุคแรกทำหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
ข. การส่งแพทย์
ค. เวชภัณฑ์ทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบกฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัติถูกตราขึ้นเพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารบก และ ทหารเรือ
ข. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารอากาศ
ค. เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมล้าสมัย
ง. เนื่องจากทหารบก และ ทหารเรือได้รวมเป็นกระทรวงเดียว

ข้อที่ 2. ตามหมวดที่ 1 ของพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกกฎตามข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2447
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ค. กฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย
ง. กฎการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2451

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 4. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หากทหารกระทําผิดต่อวินัยทหาร ต้องได้รับโทษตามหมวดใดของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ต้องได้รับโทษในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข. ต้องได้รับโทษในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค. ต้องได้รับโทษในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ง. ต้องได้รับโทษในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจำหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 7. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ ?
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้ ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 12. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด ?
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดคืออำนาจของตุลาการนายเดียว ?
ก. ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา
ข. ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ค. ออกคำสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ข้อที่ 14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 16. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 17. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ ?
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ

ข้อที่ 18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 19. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการในด้านใด ?
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497
ข้อที่ 21. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 22. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 23. นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนกองประจำการได้ ?
ก. เมื่อมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
ข. เมื่อมีอายุ 19 ปีบริบูรณ์
ค. เมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ง. เมื่อมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 24. บุคคลใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. บุคคลใดเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ?
ก. ข้าราชการตำรวจ
ข. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
ค. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ง. พยาบาลวิชาชีพ (ชาย)

ข้อที่ 26. บุคคลตามข้อใดมีสิทธิ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ?
ก. ผู้บัญชาการกองพล
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามมาตรา 13 แต่งตั้ง
ค. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา 28 แต่งตั้ง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 27. คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไม่ต่ำกว่าพันโท
ข. สัสดีจังหวัด
ค. นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 28. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29. ทหารกองหนุนเมื่อมีอายุเท่าไหร่จึงจะพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 ?
ก. มีมีอายุครบสามสิบปีบริบูรณ์
ข. มีมีอายุครบสี่สิบปีบริบูรณ์
ค. มีมีอายุครบสี่สิบหกปีบริบูรณ์
ง. มีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อที่ 30. บุคคลใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการเข้ารับราชการทหารต้องได้รับโทษอย่างไร ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี

ข้อที่ 31. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 ?
ก. การจัดกองทัพประจำการต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
ข. สถานการณ์ในขณะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้ชายที่มีสัญชาติไทยได้เข้ารับราชการทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ค. บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางมาตรายังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ ?
ก. มากมาย
ข. ตุ๊กตุ๊ก
ค. ฉุกเฉิน
ง. ห่างไกล

ข้อที่ 2. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง ?
ก.คำ เสียง วลี ประโยค
ข. เสียง คำ วลี ประโยค
ค.วลี เสียง คำ ประโยค
ง. คำ วลี เสียง ประโยค

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา

ข้อที่ 4. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง ?
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว
ข. ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า
ง. สำส่อน = ปนกัน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง ?
ก. การย่อเสียง
ข. การตัดเสียง
ค. การลดเสียง
ง. การเน้นสียง

ข้อที่ 6. จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด ?
ก. กร่อนเสียง
ข. กลืนเสียง
ค. เน้นเสียง
ง. ย่อเสียง

ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด ?
ก. คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
ข. เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี

ข้อที่ 8. คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น ?
ก. สหาย
ข. เสมียน
ข. คุยโว
ง. สายน้ำ

ข้อที่ 9. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด ?
ก. ฝรั่งเศส
ข. จีน
ค. ไทย
ง. เกาหลี

ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย ?
ก. สวยน่ะเนี่ย
ข. สงสารเธอจัง
ค. ฝนตกอะ
ง. น้องพูดเก่งมาก

ข้อที่ 11. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร ?
ก.ราชกุมาร
ข. พีระมิด
ค. ศักดินา
ง. เลอโฉม

ข้อที่ 12. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง ?
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา

ข้อที่ 13. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด ?
ก. แม่ ราช แมว เจ้า
ข. นั่ง กิน ข้า ควาย
ค. ตอน น้ำ หนู มาร
ง. นอน วิ่ง ถ้ำ ใจ

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง ?
ก. คำที่มีตัวการันต์
ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร ?
ก. กราบ – กำราบ
ข. แจก – จำแนก
ค. อวย – อำนวย
ง. ทบ – กระทบ

ข้อที่ 16. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทย ไม่ถูกต้อง ?
ก. มี 12 เสียง
ข. พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
ค. เสียง /กร/ เป็นคำควบกล้ำไทย
ง. ควาย เป็นคำควบกล้ำไทย

ข้อที่ 17. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ ?
ก. มันต้นนี้กำลังโต
ข. มันคือแกงไก่
ค. มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก
ง. มันเลอะเทอะแล้ว

ข้อที่ 18.ข้อใดไม่เป็นสำนวนต่างประเทศ ?
ก. เขาถูกตำหนิโดยพ่อ
ข. เขาถูกยกย่องว่าเป็นกวีเอก
ค. เขาถูกจับตามองโดยครู
ง. เขาถูกน้ำร้อนลวก

ข้อที่ 19.ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย ?
ก. เธอนอนภายใต้บ้านของเขา
ข. เธอสวยมากใครๆก็รู้
ค. เขากินไก่ย่างอร่อย
ง. พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ

ข้อที่ 20.ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต ?
ก.กุหลาบ
ข. ประสูติ
ค. อมตะ
ง. ราชบิดา

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกองทัพอากาศ สำหรับการสอบชั้นสัญญาบัตรและชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
สำหรับเตรียมสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในปี 2559
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office microsoft word microsoft excel และ microsoft powerpoint

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ
– การจัดประเภทแบบไม่เข้าพวก

แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

สำหรับเตรียมสอบข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ในปี 2559
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562

ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเลขอนุกรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
– ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล ด้านตัวเลข

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Powerpoint
– ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)
– บททดสอบการอ่านบทความสั้น
– การสรุปจับประเด็นข้อสอบภาษาไทย
– การเพิ่มคำ การใช้คำ

แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบทหารอากาศวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights