[DOWNLOAD] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2562 รวมแนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2562 รวมแนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินบัญชี
เตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2562 ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) รวมแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2560-2561 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ค. งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดของหน่วยงานรัฐ
ง. งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ

ข้อที่ 2. ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้คือ ?
ก. ราคาเปรียบเทียบ
ข. ราคากลาง
ค. ราคาพัสดุ
ง. ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 3. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับข้อใด ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ข. การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ค. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการในข้อใด ?
ก. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
ข. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ค. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 66 ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึง ?
ก. ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ข. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ค. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ง. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าท่ีดําเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ข้อที่ 6. ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ต้องมีความเป็นธรรม และมีหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ข. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ค. มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ง. มีครอบครัวเป็นหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ?
ก. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อบริษัทผู้รับสัมปทาน
ข. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ค. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ง. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 8. การกําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อที่ 9. หน่วยงานตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อที่ 10. กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยปีละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 11. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่สามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมสรรพากร
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อที่ 12. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ จัดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 13. ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีตามข้อใดก่อน ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 14. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีคัดเลือก ?
ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
ง. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

ข้อที่ 15. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ?
ก. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ ระหว่างประเทศ
ค. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
ง. พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต

ข้อที่ 16. การที่หน่วยงานของรัฐจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อใด ?
ก. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ข. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ค. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้ารายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ง. มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

ข้อที่ 17. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะทำได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เป็นงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ
ข. เป็นงานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
ค. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ง. เป็นเป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล ทางเทคนิค

ข้อที่ 18. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีประกวดราคาสูงสุด
ง. วิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 19. งานจ้างออกแบบที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม คืองานจ้างโดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 20. การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่สามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นได้ ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าห้าสิบล้านบาท
ข. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ค. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินมากกว่าสามร้อยล้านบาท
ง. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ต้นกําเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก ?
ก. นายอีฟลอริโอ
ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ค. นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล
ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คําปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กําหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สําหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตามข้อใดมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคําสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คําปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 6. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทําขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและ ทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนําด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) ของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตามแผน ยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข. การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
ค. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ง. การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ข้อที่ 9. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จําเป็นและเหมาะสม ตลอดจนนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการ บริหารงาน และการปฏิบัติงาน จัดเป็นนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านใด ?
ก. ด้านการตรวจสอบ
ข. ด้านบริหารจัดการองค์กร
ค. ด้านบุคลากร
ง. ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินด้านบริหารจัดการองค์กร ?
ก. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด่วนเพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชน รวมถึงรับแจ้งเบาะแสความผิดปกติเกี่ยวกับการ รับจ่าย เงินแผ่นดิน
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน เพิ่มช่อง ทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ค. ผลักดันนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งเสริม ธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่าย เงินแผ่นดิน เกิด ประโยชน์สูงสุด
ง. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพ ใน การปฏิบัติงาน

ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม
ข้อที่ 11. ข้อใดคือขอบเขตการใช้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม ?
ก. ผู้ตรวจสอบ ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกคน
ข. ใช้ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ค. ใช้ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
ง. ถูก ทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ “ผู้ตรวจสอบ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ตรวจสอบ คือผู้ตรวจสอบ ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกคน
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหาร ปกครองและสังคมที่ดี ของ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้ตรวจสอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542

ข้อที่ 13. หลักการของวิชาชีพการตรวจสอบที่ต้องคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม คือ ?
ก. จุดยืนวิชาชีพ
ข. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ค. ผู้ตรวจสอบ
ง. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อที่ 14. ข้อใดคือ “ความรับผิดชอบ” ตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ผู้ตรวจสอบต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ และมีวิจารณญาณตามปกติวิสัยของผู้ ตรวจสอบจะรู้สึกผิดสังเกตต่อสิ่งที่พบว่าไม่ปกติ และต้องเป็นวิจารณญาณที่มีคุณธรรม
ข. ผู้ตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อทุกคนที่เป็นผู้ใช้ผลการตรวจสอบของตน โดยต้องรักษาความมั่นใจของผู้ใช้ผลงาน นั้น และจะต้องดําเนินการตามหลักธรรมัตตาภิบาล
ค. ผู้ตรวจสอบต้องสนับสนุนการทํางานของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลของประเทศในขณะนั้น
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม ?
ก. เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
ข. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
ค. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุขสบาย
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 [ชุดที่ 1]
ข้อที่ 16. “คณะกรรมการ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 หมายความว่า ?
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ง. คณะกรรมการ ป.ป.ส.

ข้อที่ 17. ข้อใดจัดเป็นความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ?
ก. ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่ง
ข.ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
ค. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ตามระเบียบนี้ข้อใดจัดเป็นความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน ?
ก. ระเบียบข้อที่ 24-27
ข. ระเบียบข้อที่ 28-32
ค. ระเบียบข้อที่ 33-37
ง. ระเบียบข้อที่ 38-47

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 363 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 563 ราย

ข้อที่ 2. จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 คือจังหวัดตามข้อใด ?
ก. จังหวัดสมุทรสงคราม
ข. จังหวัดนนทบุรี
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. จังหวัดเชียงใหม่

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ?
ก. การดื่มแล้วขับ
ข. ขับรถเร็ว
ค. คุยโทรศัพท์บนรถ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้เริ่มรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ?
ก. ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ข. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ค. ไม่เกินสามสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ง. ไม่เกินสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน
ข. จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสี่ร้อยห้าสิบคน
ค. ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง รวมจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 6. เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ถูกบังคับใช้ กฎหมายตามข้อใดต้องถูกยกเลิก ?
ก. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ค. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. จากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สิ่งที่คนไทยเป็นห่วงมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คือ ?
ก. ห่วงอุบัติเหตุในท้องถนน
ข. ห่วงความปลอดภัยของบ้านพักในช่วงที่ไปค้างแรมที่อื่น
ค. ห่วงด้านการจราจร
ง. ห่วงรถ ขสมก., รถไฟไม่เพียงพอ

ข้อที่ 8. ในปี 2562 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศจากการใช้จ่ายสิ่งใดมากที่สุด ?
ก. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ข. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์
ค. การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
ง. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ

ข้อที่ 9. ของขวัญยอดนิยมในช่วงปีใหม่ 2562 คือ ?
ก. เงินสด/เช็คของขวัญ
ข. กระเช้าของขวัญ
ค. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ง. สุรา

ข้อที่ 10. คำขวัญวันเด็กในปี 2562 คือ ?
ก. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ข. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ค. เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
ง. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำหรับการสอบในปี 2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
– หมวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 4 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
– ส่วนที่ 1 การบังคับใช้
– ส่วนที่ 2 โทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 3 การรอลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 4 เหตุยกเว้นโทษปรับทางการปกครองและอายุความ

หมวดที่ 2 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณการคลัง
– ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
– ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
– ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
– ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
– ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
– ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
– ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561-2562 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights