[Download] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Download] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในปี 2561 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร รวมความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตพืช ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ (Forest) และพืชชนิดต่างๆ แนวทางศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการผลิตพืช ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนปลูกพืช แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมความรู้เกี่ยวกับแผนแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ผู้บริหาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การเกษตร พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างฉลาด
ข. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทําการผลิตโดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
ค. การส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ จะช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของ เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ง. การส่งเสริมการเกษตจะช่วยให้ชาวไร่ ชาวนาผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บ้าน เกษตรกรมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 2. ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการเกษตรด้วยเหตุผลตามข้อใด ?
ก. ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพิงระบบเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร
ข. จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งของประเทศและของโลก ย่อมต้องการอาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ขณะเดียวกันความต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค. การผลิตมีการแข่งขัน ในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพและราคาผลผลิตในตลาดโลกและผลผลิตสามารถทดแทนกันสูง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวของบุคคลเป้าหมายและของประเทศชาติในด้านความ สะดวกสบาย
ข. เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้เจริญก้าวหน้าในด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม สันทนาการและชีวิตชุมชน ชนบท
ค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกําไรสุทธิด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคนิควิธีการผลิตที่ เหมาะสมในด้านการบํารุงดูแลรักษา
ง. เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญ ฉลาดในด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

ข้อที่ 4. “KASHA” ตามลักษณะสําคัญของการส่งเสริมการเกษตรคือ ?
ก. ความรู้ และ ทัศนคติ
ข. ความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะ
ค. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ ความสนใจ
ง. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ คุณภาพชีวิต

ข้อที่ 5. โดยทั่วไปงานส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่เป็นขอบเขตและความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. การลดประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ข. การตลาดและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการแปรรูปเพื่อเป็นการลดมูลค่าของผลิตผล
ค. จัดการให้บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิต การตลาดผลิตผลและปัจจัยการผลิต การแปรรูปผลผลิต
ง. การพัฒนาความเป็นผู้นําของพนักงานทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคสําคัญในการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ ?
ก. ครอบครัวเกษตรกรมีความรู้ต่ำ ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชั้นศึกษาภาคบังคับ
ข. ผู้นําชุมชนบางส่วนมีความรู้วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ํา และส่วนใหญ่มีอายุมาก
ค. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรขาดทักษะการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เพราะไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจังเรื่องการเรียนการสอน
ง. นักวิจัยเข้าใจสภาพแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร

ข้อที่ 7. ข้อใดคือความสําคัญของงานวิจัยของการสร้างและพัฒนา “เกษตรกรรุ่นใหม่” ?
ก. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ AEC
ข. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
ค. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในปัจจุบันการพัฒนาการเกษตรอยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไหร่ ?
ก. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6
ข. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
ค. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
ง. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เนื่องจากสภาพการเกษตรเกษตรกรเทคโนโลยีรวมทั้งสภาพางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา จําเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ข. เนื่องจากเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาก
ค. เนื่องจากงานด้านวิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรยังไม่มีหน่วยงานใดใดดําเนินการโดยเฉพาะ
ง. เนื่องจากประเทศไทยกําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม

ข้อที่ 10. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยประเด็นการพัฒนากี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2561 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ข. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ง. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 2. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา ตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณา การการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 4. กรมส่งเสริมการเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 5. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ข. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

ข้อที่ 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็น ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. ข้อใคคือแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคเกษตร
ค. การสร้างความมั่นคงในการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. กรมส่งเสริมการเกษตรเกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
ข. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมกสิกรรม และ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตร
ค. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว และ งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรม กสิกรรม
ง. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัด กรมกสิกรรมและงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยราชการที่มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกษตร ?
ก. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
ข. สํานักงานเกษตรอําเภอ
ค. สถานีพัฒนาที่ดิน ประจําหมู่บ้าน
ง. สถานีพัฒนาที่ดิน ประจําจังหวัด

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และความสําคัญของป่าไม้ ?
ก. ช่วยควบคุมสภาวะสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. เป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้ํา
ค. เป็นคลังสมุนไพรของคนในชุมชน
ง. เป็นสถานที่ล่าสัตว์ป่า

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนท่ีสุด ?
ก. การนําพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัด ไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้ กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ?
ก. เพิ่มการตัดไม้ทําลายป่า
ข. ป้องกันและควบคุมไฟป่า
ค. เพิ่มพื้นที่การเกษตร โดยการถางป่า
ง. นําขยะไปทิ้งในเขตพื้นที่ป่า

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเว็บไซด์ของโครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีผสมผสานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ?
ก. www.thai.net/wannawath
ข. www.ipmthailand.org
ค. http://thaifarmer.oae.go.th
ง. http://medplant.mahidol.ac.th

ข้อที่ 7. ข้อใดเรียงลําดับขั้นตอนการวางแผนจัดการปลูกพืชได้ถูกต้อง ?
ก. หาขั้นตอน > หาวิธีการดําเนินงาน > กําหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย
ข. หาวิธีการดําเนินงาน > กําหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน
ค. กําหนดวัตถุประสงค์ > ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดําเนินงาน
ง. ตั้งเป้าหมาย > หาขั้นตอน > หาวิธีการดําเนินงาน > กําหนดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 8. ในการวางแผนจัดการผลิตพืชมีขั้นตอนตามข้อใด ?
ก. กําหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทําตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช
ข. กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทําตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กําหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์
ค. จัดทําตารางการปฏิบัติงาน > เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์ การผลิตพืช > กําหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ > กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช
ง. เตรียมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช > เตรียมพันธุ์พืชวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช > กําหนดชนิดพืช และแนวทางการใช้ประโยชน์ > กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช > จัดทําตารางการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 9. เกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไข ปัญหาการเกษตร ได้จัดให้มีการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 5 ส่วน

ข้อที่ 10. การปลูกหรือการเพิ่มจํานวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนําพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ?
ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืช

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในปี 2018 ตามข้อใด ?
ก. ขยายตัว 1.6%
ข. ขยายตัว2.6%
ค. ขยายตัว 3.6%
ง. ขยายตัว4.6%

ข้อที่ 2. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ตามข้อใด ?
ก. ขยายตัวในช่วง 2.2–2.5%
ข. ขยายตัวในช่วง 3.2–3.5%
ค. ขยายตัวในช่วง 4.2–4.5%
ง. ขยายตัวในช่วง 5.2–5.5%

ข้อที่ 3. ข้อใดคือธุรกิจเด่น ปี 2561 จากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?
ก. ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์การให้บริการ Internet
ข. ธุรกิจหัตถกรรม
ค. ธุรกิจการผลิตเหมืองแร่
ง. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออาชีพที่โดดเด่นที่สุด ประจำปี 2561 ?
ก. พ่อค้าคนกลาง
ข. แพทย์ทางด้านผิวหนัง และศัลยกรรม
ค. นักหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ ผู้สื่อข่าว
ง. นักบัญชี

ข้อที่ 5. โค้งสุดท้ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) คือเดือนใดในปี 2561 ?
ก. เดือนมกราคม
ข. เดือนกุมภาพันธ์
ค. เดือนมีนาคม
ง. เดือนเมษายน

ข้อที่ 6. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน (28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีทั้งหมดกี่ราย ?
ก. ผู้เสียชีวิต 223 ราย
ข. ผู้เสียชีวิต 323 ราย
ค. ผู้เสียชีวิต 423 ราย
ง. ผู้เสียชีวิต 529 ราย

ข้อที่ 7. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 คือจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดนครราชสีมา
ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดสงขลา
ง. จังหวัดขอนแก่น

ข้อที่ 8. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบัน ปี 2561 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นาย อังตอนีอู กูแตรึช (António Guterres)
ข. นาย พัน กี-มุน (Ban Ki-moon)
ค. นาย โคฟี แอนนัน (Kofi Annan)
ง. นาย คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Javier Pérez de Cuéllar)

ข้อที่ 9. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดโอกาสให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกินกี่เซนติเมตร นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดทุกเส้นทาง ?
ก. 90 เซนติเมตร
ข. 110 เซนติเมตร
ค. 120 เซนติเมตร
ง. 140 เซนติเมตร

ข้อที่ 10. ขสมก. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติ ที่มีอายุต่ำกว่ากี่ปี ได้รับสิทธิยกเว้นค่าโดยสาร เมื่อใช้บริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ ขสมก. ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ?
ก. อายุ 10 ปี
ข. อายุ 12 ปี
ค. อายุ 14 ปี
ง. อายุ 15 ปี

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบในปี 2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับแผนแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ผู้บริหาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการ ขอบเขตและความรับผิดชอบของการส่งเสริมการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกร
– ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรกบการพัฒนาชนบท
– ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรและโครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตพืช
– ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ (Forest) และพืชชนิดต่างๆ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวทางศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการผลิตพืช
– ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนปลูกพืช

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560-2561 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อกรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights