HOT แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2559 รวมแนวข้อสอบความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-08 at 7.56.06 PMHOT แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2559 รวมแนวข้อสอบความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมสอบในปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 ต้องรู้!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ข. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
ค. นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ
ง. นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ข้อที่ 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ข. กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงวัฒนธรรม
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ?
ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชากรในประเทศ
ง. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

ข้อที่ 5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพันธกิจตามข้อใด ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน
ค. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. สำนักงานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดนนทบุรี
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. จังหวัดนครปฐม
ง. จังหวัดอ่างทอง

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ?
ก. ดำเนินการจัดทำนโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ?
ก. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ ระดับประเทศ
ข. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
ค. ไม่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ง. ประสานความช่วยเหลือในการป้องกัน การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟื้นฟูหน่วยงานาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “สาธารณภัย” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สาธารณภัย หมายถึง ภัยที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก
ข. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ค. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ง. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก

ข้อที่ 10. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เราควรโทรแจ้งที่เบอร์ใด ?
ก. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 199
ข. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 191
ค. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 1669
ง. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 1112

ข้อที่ 11. หากเกิดแก๊สรั่ว เราควรปฎิบัติอย่างไร ?
ก. เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊สเจือจาง
ข. ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีแก๊สรั่ว
ค. เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวาล์วหัวถังทันที
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติตนในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัยที่สุด ?
ก. ลงเล่นน้ำ จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน
ข. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
ค. เดินลุยน้ำตอนกลางคืน
ง. พายเรือเข้าใกล้เสาไฟฟ้า

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ “วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
ข. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ค. วัตถุที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ง. วัตถุไวไฟ

ข้อที่ 2. คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ง. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อที่ 3. คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
ข. ให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
ค. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับสารเคมี
ง. พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย

ข้อที่ 4. วัตถุอันตรายสามารถแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้กี่ชนิด ?
ก. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สองชนิด
ข. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สามชนิด
ค. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สี่ชนิด
ง. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้ห้าชนิด

ข้อที่ 5. พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นตามข้อใด ?
ก. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้
ข. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. วัตถุอันตรายตามข้อใดที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ ?
ก. วัตถุอันตรายมีมาตรฐาน
ข. วัตถุอันตรายปลอม
ค. วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน

ข้อที่ 7. วัตถุอันตรายตามข้อใดไม่ถือเป็นวัตถุอันตรายปลอม ?
ก. สิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกำหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง

ข้อที่ 8. วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทใด ?
ก. วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
ข. วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
ค. วัตถุอันตรายมีคุณภาพ
ง. วัตถุอันตรายหมดอายุ

ข้อที่ 9. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ข. นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ค. ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ง. ยึดใบอนุญาติสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เมื่อสงสัยว่าสถานที่ประกอบการนั้นต้องสงสัย

ข้อที่ 10. หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และ ถูกปรับไม่เกินห้าสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 11. หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ถูกปรับไม่เกินสองแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และถูกถูกปรับไม่เกินสามแสนบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 12. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมในการทำใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ?
ก. ฉบับละ 10,000 บาท
ข. ฉบับละ 15,000 บาท
ค. ฉบับละ 20,000 บาท
ง. ฉบับละ 25,000 บาท

ข้อที่ 13. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เนื่องจากกฎหมายและบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
ข. เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
ค. เนื่องจากกฎหมายเก่าล้าสมัย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ?
ก. เนื่องจากกฎหมายและบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
ข. เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี
ค. เนื่องจากกฎหามยเก่ามีใช้มานานแล้ว สมควรแก่การเปลี่ยนแปลง
ง. เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงบางมาตรา

ข้อที่ 15. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อใด ?
ก. ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมบางส่วนในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ค. ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะข้อที่ 1 ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ?
ก. เนื่องจากกฎหมายและบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
ข. เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี
ค. เนื่องจากกฎหามยเก่ามีใช้มานานแล้ว สมควรแก่การเปลี่ยนแปลง
ง. เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงบางมาตรา

จำหน่าย E-Book!! แนวข้อสอบสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับการสอบประจำปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พร้อมเฉลย)
– ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– วัฒนธรรมองค์กรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– นโยบายและแผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน

แบบทดสอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1 และ 2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
– ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
– ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,