[LOAD ของเก่า] แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และเจ้าพนักงานพัสดุ รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD ของเก่า] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และเจ้าพนักงานพัสดุ รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลย
เตรียมสอบกรมสรรพากร ในปี 2561 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร รวมความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากรในประเทศไทย ประวัติการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี ความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน……

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2561 ?
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ
ข. นายพิพัฒน์ ขันทอง
ค. นายรณวัฒน์ สุวรรณาภิรมย์
ง. นายสมพงษ์ ตัณทพาทย์

ข้อที่ 2. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากร ตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 3. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ําถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 5. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 7. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

ข้อที่ 8. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป

ข้อที่ 9. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การค้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอัตราภาษีร้อยละเท่าไหร่ของฐานภาษี ?
ก. อัตราภาษีร้อยละ 2.5
ข. อัตราภาษีร้อยละ 0.1
ค. อัตราภาษีร้อยละ 3.0
ง. อัตราภาษีร้อยละ 3.5

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ?
ก. ต้องเก็บรักษาบัญชีพิเศษดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่สํานักงานที่มีการจ่ายเงิน
ข. รวมยอดเป็นรายเดือน
ค. รวมจํานวนที่จ่ายเป็นประจําวัน
ง. ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องจัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนําส่งให้แก่ผู้รับเงิน

ข้อที่ 3. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง ?
ก. ภ.ง.ด.2 : นําส่งภาษีเป็นรายเดือน เช่น ค่านายหน้า ค่าบําเหน็จ
ข. ภ.ง.ด.1 ก : แสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้ จํานวนเงินภาษีที่ได้นําส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ค. ภ.ง.ด.3 : นําส่งภาษีเป็นรายเดือน ประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง
ง. ภ.ง.ด.3 : นําส่งภาษีเป็นรายเดือน ประเภทค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราภาษี ?
A : เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0
B : เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 5. ข้อใดคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ?
ก. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข. บริษัทจํากัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ค. นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น เข้ามากระทํากิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)

ข้อที่ 6. รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับการคํานวณภาษีเงิน ได้นิติบุคคล จะต้องเท่ากับกี่เดือน ?
ก. จะต้องเท่ากับ 3 เดือน
ข. จะต้องเท่ากับ 6 เดือน
ค. จะต้องเท่ากับ 9 เดือน
ง. จะต้องเท่ากับ 12 เดือน

ข้อที่ 7. อัตราภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะ เวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีในอัตราภาษีร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการยกเว้นภาษี
ข. อัตราภาษีร้อยละ 15
ค. อัตราภาษีร้อยละ 20
ง. อัตราภาษีร้อยละ 30

ข้อที่ 8. ข้อใดคือสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเขตต่างจังหวัด ?
ก. ธนาคารพาณิชย์ไทย
ข. สํานักงานสรรพากรสํานักงานใหญ่
ค. ธนาคารกรุงเทพ
ง. ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่

ข้อที่ 9. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคําขอจด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน ?
ก. ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
ข. ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
ค. ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
ง. ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

ข้อที่ 10. ผู้ประกอบกิจการตามข้อใดที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ?
ก. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร
ข. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
ค. ผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง
ง. ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ข้อที่ 11. ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องถูกดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ถูกจําคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000.- บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ถูกปรับไม่เกิน 2,000.- บาท
ค. ถูกจําคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000.-บาท ถึง 200,000.- บาท
ง. ถูกจําคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000.- บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อที่ 12. กิจการตามข้อใดที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ?
ก. การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
ข. การรับจํานํา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา
ค. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออกซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ
ง. กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ข้อที่ 13. ข้อใดคือฐานภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการรับประกันชีวิต ?
ก. กําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่าง ประเทศ
ข. ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค. ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกําไรก่อนหักรายจ่าย ใดๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ
ง. เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ

รวมแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพกร ปี 2554 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดที่ไม่ใช่ภาษีตามประมวลรัษฎากร ?
ก. ภาษีอากร ข. ภาษีสรรพสามิต ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 2. ข้อใดที่ไม่ใช่ภาษีทางอ้อม ?
ก. ภาษีอากร ข. ภาษีสรรพสามิต ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 3. กรณีนางสาว เย็นใจ ซื้อโทรทัศน์จากห้างบิ๊กซี ต้องเสียภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีอากร ข. ภาษีสรรพสามิต ค. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 4. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางตรง ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 5. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางอ้อม ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 6. กรณีที่นางสาวเย็นใจซื้อที่ดินแถวปิ่นเกล้า นางสาวเย็นใจต้องเสียภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีคลาส เสียภาษี ณ วันสิ้นงวดบัญชี ภาษีที่เสียจะต้องเป็นภาษีประเภทใด ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 8. การเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการประเภทใด ?
ก. ภ.ง.ด. 49 ข. ภ.ง.ด. 50 ค. ภ.ง.ด. 51 ง. ภ.ง.ด. 52

ข้อที่ 9. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่นภายในกี่วัน ?
ก. 20 วัน ข. 30 วัน ค. 70 วันง. 80 วัน

ข้อที่ 10. จากฐานภาษีเงินได้ ของภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่ทั้งหมดกี่ฐาน ?
ก. 1 ฐาน ข. 2 ฐาน ค. 3 ฐาน ง. 4 ฐาน

ข้อที่ 11. กิจการประเภทใด ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. การขายหนังสืการ์ตูน ข. การขายผลไม้ ค. การขายสุนัข ง. การขายไอโฟนนำเข้าจากต่างประเทศ

ข้อที่ 12. ธุรกิจประเภทใดที่ปัจจุบันเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. ประกันชีวิต ข. ปล่อยเงินกู้ ค. รับจำนำ ง. ค้าขาย

ข้อที่ 13. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา ?
ก. 2 อัตรา ข. 3 อัตรา ค. 4 อัตรา ง. 6 อัตรา

ข้อที่ 14. ข้อใดสามารถนำมารวมกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าได้ ?
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 15. กิจการประเภทใดที่ไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่า 0 เปอร์เซ็นต์ ?
ก. สินค้าออกสินค้า ข. สินค้านำเข้า ค. การขนส่งระหว่างประเทศ ง. การขายสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ

ข้อที่ 16. ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำส่งภาษีภายในวันที่เท่าไร ?
ก. ภายในวันที่ 8 ของเดือนภาษีนั้น
ข. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
ค. ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีนั้น
ง. ภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป

ข้อที่ 17. คำว่า “TAX INV (ABB)” หรือคำว่า “TAX INVOICE (ABB)” เป็นใบกำกับภาษีประเภทใด ?
ก. ใบกำกับภาษี
ข. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ค. ใบลดหนี้สิน
ง. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ข้อที่ 18. การเพิ่มภาษีจากการขายเกิดขึ้นจากข้อใด ?
ก. หนี้สูญเปล่า
ข. การรับคืนสินค้าที่เสียหาย
ค. การลดราคาสนค้าลง
ง. การนำสินค้าไปใช้ มิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม

ข้อที่ 19. ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ได้ ไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันที่ต้องจัดทำรายงาน ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 20. เมื่อมีการเลิกกิจการเกิดขึ้น ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปกี่ปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 21. ภาษีซื้อ สามารถนำมาทำเป็นเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สิน ง. สินทรัพย์

ข้อที่ 22. ภาษีขาย สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สินง. สินทรัพย์

ข้อที่ 23. ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สิน ง. สินทรัพย์

ข้อที่ 24. ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด ?
ก. รายรับ ข. ค่าใช้จ่าย ค. หนี้สิน ง. สินทรัพย์

ข้อที่ 25. เมื่อส่งบิลไปเก็บเงินเป็นค่าซ่อม 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต ลูกหนี้ 20,700 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 ภาษีขาย 700
ข. เดบิต ลูกหนี้ 10,700 เครดิต รายได้ค่าบริการ 10,700
ค. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด 1,400
ง. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000

ข้อที่ 26. ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร 5,000 บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร ?
ก. เดบิต หนี้สูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และเดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350
ข. เดบิต หนี้สูญ 5,000 ภาษีขาย 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350
ค. เดบิต หนี้สูญ 5,000 ภาษีขาย 350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000
ง. เดบิต หนี้สูญ 5,350 เครดิต ลูกหนี้ 5,350 และ เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000

ข้อที่ 27. แบบแสดงรายการสำหรับผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้ว จะใช้แบบแสดงรายการประเภทใด ?
ก. ภ.พ. 10
ข. ภ.พ. 20
ค. ภ.พ. 30
ง. ภ.พ. 40

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ คนใด ที่ลาออกเนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร ?
ก. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ข. นาง นิจพร จรณะจิตต์
ค. นาย วิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ
ง. นาย ปีติ กรรณสูต

ข้อที่ 2. ข้อใดคือธุรกิจเด่น ปี 2561 จากผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?
ก. ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์การให้บริการ Internet
ข. ธุรกิจหัตถกรรม
ค. ธุรกิจการผลิตเหมืองแร่
ง. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD

ข้อที่ 3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในปี 2018 ตามข้อใด ?
ก. ขยายตัว 1.6%
ข. ขยายตัว 2.6%
ค. ขยายตัว 3.6%
ง. ขยายตัว 4.6%

ข้อที่ 4. สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2017 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. Angela Merkel
ข. Theresa May
ค. Melinda Gates
ง. Sheryl Sandberg

ข้อที่ 5. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบัน ปี 2561 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นาย อังตอนีอู กูแตรึช (António Guterres)
ข. นาย พัน กี-มุน (Ban Ki-moon)
ค. นาย โคฟี แอนนัน (Kofi Annan)
ง. นาย คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Javier Pérez de Cuéllar)

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีแบบ ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 ของกรมสรรพากร ?
ก. เริ่มยื่นตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
ข. สิ้นสุดการยื่นในวันที่ 1 มี.ค. 2561
ค. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.com
ง. กรณียื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2561

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของอาการป่วยท้องร่วงจากโรตาไวรัส ?
ก. พบมาก ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และสมุทรปราการ
ข. ส่วนใหญ่พบป่วยในวัยแรงงาน อายุ 30 – 40 ปี
ค. พบอัตราการป่วยในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 10
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ขสมก. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติ ที่มีอายุต่ำกว่ากี่ปี ได้รับสิทธิยกเว้นค่าโดยสาร เมื่อใช้บริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ ขสมก. ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ?
ก. อายุ 10 ปี
ข. อายุ 12 ปี
ค. อายุ 14 ปี
ง. อายุ 15 ปี

ข้อที่ 9. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดโอกาสให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกินกี่เซนติเมตร นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดทุกเส้นทาง ?
ก. 90 เซนติเมตร
ข. 110 เซนติเมตร
ค. 120 เซนติเมตร
ง. 140 เซนติเมตร

ข้อที่ 10. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ
ข. กรุงมะนิลา
ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ?
ก. การยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ข. การป้องกันภัยก่อการร้าย
ค. เกาหลีเหนือ
ง. ถูกทุกข้อ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2561

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

– ความรู้เกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
– มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากรในประเทศไทย
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
ลักษณะ 1 ข้อความเบี้องต้น
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
– หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
– หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
– หมวด 3 ภาษีเงินได้
– หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
– หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– หมวด 6 อากรแสตมป์

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– Structure
– Vocabulary
– Reading
– Comprehension

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบเก่ากรมสรรพกร ปี 2554 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรเบื้องต้น (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560-2561 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)

แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,