[ LOAD ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2559 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมการพัฒนาชุมชน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

images (1)[ LOAD ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2559 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมการพัฒนาชุมชน
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 ในตำแหน่ง“อาสาพัฒนา (อสพ.)” จำนวน 200 อัตรา ในปี 2559 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ประวัติ หน้าที่ วิสัยทัศ พันธกิจ ผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” กับกรมการพัฒนาชุมชน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ข้อที่ 3. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 5. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 6. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างจังหวัดต้องอยู้ในดุลพินิจของ…….?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล
ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ อสพ. ขณะปฏิบัติงานโดยใกล้ชิด ?
ก. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ข. พัฒนาการจังหวัด
ค. พัฒนาการกิ่งอำเภอหรือพัฒนาการอำเภอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
ข. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน
ค. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวมหาดไทย
ข. กระทรวการท่องเทียวและกีฬา
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 3. “สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ” จัดเป็น…………..ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. หน้าที่

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ในปี 2555 – 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ข. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ค. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ง. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ในปี 2555 – 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ
ข. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ค. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตรการสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555-2559 ?
ก. การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
ข. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
ค. ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
ง. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อที่ 7. การตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดเป็นเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข. อำนวยความเป็นธรรมของสังคม
ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย ?
ก. เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
ข. เป็นกระทรวงหลักในการกำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่
ค. เป็นกระทรวงหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
ง. เป็นกระทรวงหลักในการอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศฯ
ก. ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น มีการจัดระบบความสัมพันธ์และการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข. ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
ค. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
ง. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอำนวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสา สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน (2555 – 2559)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้า แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 – 2559

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาพัฒนา (อสพ.)
– ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษและโทษทางวินัย ของอาสาพัฒนา (อสพ.)
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของอาสาพัฒนา (อสพ.)

แนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาชุมชน บทสรุปผลกระทบทางสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่อ่อนแอ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537