[รีวิวของเก่า] แนวข้อสอบกรมทางหลวง ปี 2017 เตรียมสอบตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในปี 2560 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมทางหลวง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รีวิวของเก่า] แนวข้อสอบกรมทางหลวง ปี 2017 เตรียมสอบตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในปี 2560 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมทางหลวง
Screen Shot 2017-08-21 at 5.17.32 PM

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบในปี 2560 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง ประวัติกรมทางหลวง ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม กรมทางหลวง หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ข้อมูลทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน…..

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทางหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมทางหลวงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมเมื่อปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2455
ข. ปี พ.ศ. 2465
ค. ปี พ.ศ. 2475
ง. ปี พ.ศ. 2485

ข้อที่ 2. ภายหลังที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับประเทศเยอรมัน ออสเตรีย – ฮังการี ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้กรมทางไปอยู่กับกรมใด ?
ก. กรมคลอง
ข. กรมทางหลวง
ค. กรมรถไฟหลวง
ง. กรมขนส่งทางบก

ข้อที่ 3. กรมทางหลวงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทางหลวงแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติใด ?
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 สังกัดกระทรวงคมนาคม
ค. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2506
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ในรัชสมัยใดที่กองทางก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมทางโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ?
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน ?
ก. นายธานินทร์ สมบูรณ์
ข. นายสราวุธ ทรงศิวิไล

ค. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
ง. นายทวี เกศิสำอาง

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” กรมทางหลวง ?
ก. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
ค. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทาง และรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “ค่านิยม” ของกรมทางหลวง ?
ก. องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
ข. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
ค. ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง

ข้อที่ 8. กรมทางหลวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ………. ?
ก. ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงแผ่นดิน
ค. ทางหลวงสัมปทาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างคือทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงแผ่นดิน
ค. ทางหลวงชนบท
ง. ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 11. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 คือทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใด ?
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ

ค. ภาคกลาง ตะวันออก
ง. ภาคใต้ตอนบน

ข้อที่ 12. ตามระบบหมายเลขทางหลวง ทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีหมายเลขนำหน้าตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1
ข. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2

ค. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3
ง. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4

ข้อที่ 13. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่กี่ สาย ?
ก. 2 สาย
ข. 3 สาย
ค. 4 สาย
ง. 5 สาย

ข้อที่ 14. ข้อใดคือทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรจากกรุงเทพฯ-อ.สะเดา จ.สงขลา ?
ก. ถนนพหลโยธิน
ข. ถนนมิตรภาพ
ค. ถนนสุขุมวิท
ง. ถนนเพชรเกษม

ข้อที่ 15. ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลัก หมายถึงทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1
ข. ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 หลัก หรือ 2 หลัก
ค. ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอำเภอ หรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะหรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง คือ ?
ก. งานทาง
ข. งานทางจราจร
ค. งานทางเท้า
ง. งานทางขนาน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานทางหลวง” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. ทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. 3 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงชนบท
ข. 4 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ ทางหลวงเทศบาล
ค. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และ ทางหลวงสุขาภิบาล
ง. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขาภิบาล และ ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 4. ทางหลวงตามข้อใดถูกลงทะเบียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ?
ก. ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน
ข. ทางหลวงสัมปทาน

ค. ทางหลวงชนบท
ง. ทางหลวงเทศบาล

ข้อที่ 7. ตามมาตรา 19 บุคคลตามข้อใดเป็นเจ้าหน้าที่กำกับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ?
ก. อธิบดีกรมทางหลวง
ข. อธิบดีกรมโยธาธิการ
ค. เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 8. เจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
ข. เรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ค. จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทำความผิดเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. อธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
ข. ทางหลวงชนบท

ค. ทางหลวงเทศบาล
ง. ทางหลวงสุขาภิบาล

ข้อที่ 10. ทางหลวงตามข้อใดที่อธิบดีกรมโยธาธิการมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงชนบท
ค. ทางหลวงแผ่นดิน
ง. ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 11. ผู้อำนวยการทางหลวงจะมีอำนาจใช้ที่ดินริมทางหลวงที่ปราศจากสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ในกรณีฉุกเฉิน
ข. ในกรณีทำงานส่วนตัว
ค. ในกรณีไม่มีพื้นที่ให้ทำงาน
ง. ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง

ข้อที่ 12. การสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. ผู้อำนวยการทางหลวง

ค. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 13. การจอดบนไหล่ทางในกรณีรถเสียตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่เครื่องยนต์ชำรุด ?
ก. ต้องไม่เกินสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด
ข. ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด
ค. ต้องไม่เกินสามสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด
ง. ต้องไม่เกินสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด

ข้อที่ 14. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. ผู้อำนวยการทางหลวง
ค. อธิบดีกรมทางหลวง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 15. ผู้ใดฝ่าฝืนนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินวิ่งบนทางหลวง ต้องถูกดำเนินคดีตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอะไร ?
ก. เงิน
ข. นวัตกรรม
ค. ความรู้
ง. อุตสาหรรมหนัก

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ?
ก. ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
ข. ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น
ค. ยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น
ง. ยุคอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อที่ 3. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี ?
ก. 30,000 บาท/ปี
ข. 50,000 บาท/ปี
ค. 70,000 บาท/ปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คือเท่าไหร่ ?
ก. 3,000 บาท
ข. 2,000 บาท
ค. 1,500 บาท
ง. 1,000 บาท

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ค. นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
ง. นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 6. ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการปกครอง
ข. อธิบดีกรมการจัดหางาน

ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ง. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อที่ 7. ประธานาธิบดีประเทศพม่าคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. นาย ทีนจอ
ข. พลเอก เต็ง เส่ง
ค. พระเจ้าหม่องหม่อง
ง. นาง ออง ซาน ซูจี

ข้อที่ 8. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศพม่า ?
ก. จัต
ข. ดอลลาร์
ค. หยวน
ง. รูปี

ข้อที่ 9. ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน Motor Show 2017 คือ ?
ก. Toyota
ข. Honda
ค. Mazda
ง. Isuzu

ข้อที่ 10. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV

ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง

ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
ง. น้ำมันสำเร็จรูป

ข้อที่ 12. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ข. น้ำมันดิบ
ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ข้อที่ 13. ข้อใดคือมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยในปี 2560 ?
ก. 323,403.6 ล้านบาท
ข. 320,367.1 ล้านบาท
ค. 287,092.4 ล้านบาท
ง. 257,119.2 ล้านบาท

ข้อที่ 14. กลุ่มประเทศ G77 (Group of Seventy-Seven) ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. 77 ประเทศ
ข. 127 ประเทศ
ค. 134 ประเทศ
ง. 144 ประเทศ

ข้อที่ 15. ประธานกลุ่มประเทศ G77 ในปี 2017 คือประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศพม่า
ง. ประเทศเอกวาดอร์

ข้อที่ 16. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ข. นางธาริษา วัฒนเกส
ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ง. นายวิรไท สันติประภพ

ข้อที่ 17. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับประเทศใด ?
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศญี่ปุ่น
ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 18. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ระยะที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตามข้อใด ?
ก. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
ข. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ค. กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
ง. กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ข้อที่ 19. โครงการรถไฟความเร็วสูง เฟสแรก คาดว่าจะลงมือสร้างในปีใด ?
ก. ปี 2560
ข. ปี 2561
ค. ปี 2562
ง. ปี 2563

ข้อที่ 20. ข้อใดไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ?
ก. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก (Labor Intensive)
ข. อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ค. ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้า
ง. ศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานเตรียมสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง (พร้อมเฉลย)
– ประวัติกรมทางหลวง

– ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม กรมทางหลวง
– หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
– ข้อมูลทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (พร้อมเฉลย)
บททั่วไป
– หมวด 1 ประเภทของทางหลวง
– หมวด 2 การกำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง

ส่วนที่ 2 การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง
– หมวด 1 การควบคุมทางหลวง
– หมวด 2 การควบคุมทางหลวงพิเศษ
– หมวด 3 การรักษาทางหลวง
– หมวด 4 การขยายและสงวนเขตทางหลวง

ส่วนที่ 3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง
ส่วนที่ 4 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,