[LOAD] แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า รวมแนวข้อสอบกรมทางหลวง ปี 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า รวมแนวข้อสอบกรมทางหลวง ปี 60
Screen-Shot-2017-03-18-at-9.51.21-AMตัวอย่างแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง ประวัติกรมทางหลวง ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม กรมทางหลวง หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ข้อมูลทางหลวง แนวข้อสอบข้อบังคับกรมทางหลวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ กรมทางหลวง พ.ศ. 2552 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆกับกรมทางหลวง ในปี 2560 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทางหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมทางหลวงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมเมื่อปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2455
ข. ปี พ.ศ. 2465
ค. ปี พ.ศ. 2475
ง. ปี พ.ศ. 2485

ข้อที่ 2. ภายหลังที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับประเทศเยอรมัน ออสเตรีย – ฮังการี ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้กรมทางไปอยู่กับกรมใด ?
ก. กรมคลอง
ข. กรมทางหลวง
ค. กรมรถไฟหลวง
ง. กรมขนส่งทางบก

ข้อที่ 3. กรมทางหลวงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทางหลวงแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติใด ?
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 สังกัดกระทรวงคมนาคม
ค. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2506
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ในรัชสมัยใดที่กองทางก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมทางโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ?
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน ?
ก. นายธานินทร์ สมบูรณ์
ข. นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ค. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
ง. นายทวี เกศิสำอาง

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” กรมทางหลวง ?
ก. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
ค. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทาง และรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “ค่านิยม” ของกรมทางหลวง ?
ก. องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
ข. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
ค. ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง

ข้อที่ 8. กรมทางหลวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ………. ?
ก. ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงแผ่นดิน
ค. ทางหลวงสัมปทาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างคือทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงแผ่นดิน
ค. ทางหลวงชนบท
ง. ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 11. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 คือทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใด ?
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง ตะวันออก
ง. ภาคใต้ตอนบน

ข้อที่ 12. ตามระบบหมายเลขทางหลวง ทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีหมายเลขนำหน้าตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1
ข. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2
ค. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3
ง. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4

ข้อที่ 13. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่กี่ สาย ?
ก. 2 สาย
ข. 3 สาย
ค. 4 สาย
ง. 5 สาย

ข้อที่ 14. ข้อใดคือทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรจากกรุงเทพฯ-อ.สะเดา จ.สงขลา ?
ก. ถนนพหลโยธิน
ข. ถนนมิตรภาพ
ค. ถนนสุขุมวิท
ง. ถนนเพชรเกษม

ข้อที่ 15. ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลัก หมายถึงทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1
ข. ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 หลัก หรือ 2 หลัก
ค. ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอำเภอ หรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กิจการใดที่ทำเพื่อการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะหรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง ?
ก. งานทาง
ข. งานทางจราจร
ค. งานทางเท้า
ง. งานทางขนาน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานทางหลวง” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. ทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. 3 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงชนบท
ข. 4 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ ทางหลวงเทศบาล
ค. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และ ทางหลวงสุขาภิบาล
ง. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขาภิบาล และ ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 4. ทางหลวงตามข้อใดถูกลงทะเบียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ?
ก. ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน
ข. ทางหลวงสัมปทาน
ค. ทางหลวงชนบท
ง. ทางหลวงเทศบาล

ข้อที่ 5. ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวง ให้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้อำนวยการทางหลวง ?
ก. อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อำนวยการทางหลวงชนบท
ค. นายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการทางหลวงเทศบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
ข. เรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ค. จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทำความผิดเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ทางหลวงตามข้อใดที่อธิบดีกรมโยธาธิการมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ทางหลวงพิเศษ
ข. ทางหลวงชนบท
ค. ทางหลวงแผ่นดิน
ง. ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 8. ผู้อำนวยการทางหลวงจะมีอำนาจใช้ที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ในกรณีฉุกเฉิน
ข. ในกรณีทำงานส่วนตัว
ค. ในกรณีไม่มีพื้นที่ให้ทำงาน
ง. ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง

ข้อที่ 9. ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได้ ในกรณีตามข้อใด ?
ก. เพื่อประโยชน์แก่งานทาง
ข. เพื่อป้องปัดภัยฉุกเฉิน
ค. เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ในกรณีทำงานทางเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟ ผู้อำนวยการทางหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสำเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน

ข้อที่ 11. การจอดบนไหล่ทางในกรณีรถเสียตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่เครื่องยนต์ชำรุด ?
ก. ต้องไม่เกินสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด
ข. ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด
ค. ต้องไม่เกินสามสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด
ง. ต้องไม่เกินสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด

ข้อที่ 12. มาตราที่ 39 ตามพระราชบัญญัตินี้ห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง
ข. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลม หรือมีคม หรือนำสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง
ค. ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร
ง. ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสำหรับใช้งานทาง

ข้อที่ 13. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. ผู้อำนวยการทางหลวง
ค. อธิบดีกรมทางหลวง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 14. การใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังไม่ได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวง มีความผิดตามมาตราใด ?
ก. ผิดตามมาตรา 59
ข. ผิดตามมาตรา 60
ค. ผิดตามมาตรา 65
ง. ผิดตามมาตรา 70

ข้อที่ 15. เพื่อประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งไม่มีบุคคลเข้าครอบครอง ตรงตามมาตราใดตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. มาตรา 64
ข. มาตรา 65
ค. มาตรา 66
ง. มาตรา 67

ข้อที่ 16. ผู้ใดขัดขวางการกระทำเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้ง ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 17. ผู้ใดฝ่าฝืนนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินวิ่งบนทางหลวง ตามมาตรา 61 ต้องถูกดำเนินคดีตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง (พร้อมเฉลย)
– ประวัติกรมทางหลวง
– ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม กรมทางหลวง
– หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
– ข้อมูลทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (พร้อมเฉลย)
บททั่วไป
– หมวด 1 ประเภทของทางหลวง
– หมวด 2 การกำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง

ส่วนที่ 2 การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง
– หมวด 1 การควบคุมทางหลวง
– หมวด 2 การควบคุมทางหลวงพิเศษ
– หมวด 3 การรักษาทางหลวง
– หมวด 4 การขยายและสงวนเขตทางหลวง

ส่วนที่ 3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง
ส่วนที่ 4 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
– ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,