[LOAD] แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กปภ. ที่เปิดสอบทุกตำแหน่งในปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ กปภ. ที่เปิดสอบทุกตำแหน่งในปี 2562
เตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค ในปี 2562 มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบในภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผลการทดสอบความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค ประวัติ วัตถุประสงค์ ผู้บริหาร ของการประปาส่วนภูมิภาค ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำ การฝากมาตรวัดน้ํา อัตราค่าบริการทั่วไป และการเรียกเก็บค่าประกันใช้น้ำประปา ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร (Values) วัฒนธรรมองค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ความรู้ด้านระบบประปา และความรู้อื่นๆ ที่ผู้มัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือกระบวนการในการลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา ?
ก. raw water sources
ข. raw water transmission
ค. raw water intake system
ง. water supply plant capacity

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของระบบจ่ายน้ําประปา (water distribution system) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ระบบที่นําน้ําที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ําประปาเพื่อส่งจ่ายไปยังชุมชน หรือสถานประกอบการหรือจุดใช้น้ําต่างๆ
ข. ระบบที่ลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา
ค. ระบบที่ช้ในการรับน้ําดิบ และส่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา
ง. ระบบที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 3. ในงานระบบประปาได้กําหนดขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไว้ตามข้อใด ?
ก. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับโรงเรียน สำนักงาน
ข. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับเมือง ชุมชนและหมู่บ้าน
ค. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับสถานประกอบการ โรงงานและอาคารสาธารณะ โดยไม่รวมถึงกระบวนการผลิตน้ําสะอาด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 4. งานระบบประปาไม่ครอบคลุมงานตามข้อใด ?
ก. การคัดเลือกแหล่งน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา
ข. ระบบบําบัดน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา
ค. ระบบกําจัดตะกอน
ง. ระบบควบคุมถังเก็บน้ํา

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ?
ก. สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ํา ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต
ข. คํานึงถึงต้นทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด
ค. คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่
ง. ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักและของประชาชนส่วนใหญ่

ข้อที่ 6. อุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมของระบบประปาต้องไม่เป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. อุปกรณ์ที่มีสายดิน
ข. อุปกรณ์ที่มีระบบตัดไฟอัติโนมัติ
ค. อุปกรณ์ที่มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ง. อุปกรณ์ที่ไม่มีระบบตัดตอน

ข้อที่ 7. อุปกรณ์เครื่องจักรกลของระบบประปาต้องเป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. มีสวิทช์อัติโนมัติ
ข. มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ค. มีที่กั้นปกปิดชิ้นส่วนที่อาจเป็นอันตราย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการคัดเลือกแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาคือ ?
ก. ปริมาณน้ําต้องเพียงพอที่จะใช้ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต
ข. ปริมาณน้ําต้องเพียงพอที่จะใช้ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ค. คุณภาพน้ําดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ําประปาต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต้องไม่มีสารพิษเจือปน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 9. จากข้อควรระวังของการใช้ก๊าซคลอรีนในโรงงานผลิตน้ําประปา ถ้าก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 10 ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 หากก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 1000ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

ข้อที่ 11. ในการออกแบบระบบประปาโดยใช้แหล่งน้ําใต้ดินนั้น ต้องคํานึงถึงปัจจัยตามข้อใด ?
ก. ระดับของแหล่งน้ําใต้ดิน
ข. ปริมาณของแหล่งน้ําในฤดูแห้งแล้ง
ค. ลักษะการซึมผ่านของของเสียมายังแหล่งน้ํา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการคํานวณหาปริมาณน้ําดิบ ที่ต้องการสําหรับผลิตน้ําประปาของเมืองหรือชุมชน ?
ก. อัตราการใช้น้ําส่วนบุคคลของประชากร
ข. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำของเมืองอื่น
ค. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ําประปา ภายในชั่วอายุการใช้งานของระบบประปา
ง. ขอบเขตของประเภทของพื้นที่รับบริการประปา

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ?
ก. แหล่งน้ํา
ข. ตัวโรงสูบน้ํา (pump house)
ค. แหล่งพลังงานให้เครื่องสูบน้ํา (Driver) ได้แก่มอเตอร์, เครื่องยนต์
ง. เรือ

ข้อที่ 14. หลักพิจารณาในการออกแบบสถานีสูบน้ําคือ ?
ก. เลือกกําหนดประเภทและขนาดของท่อส่งน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบระบบท่อ
ข. เลือกประเภทของเครื่องสูบน้ําและต้นกําลังให้หมาะสมกับอัตราสูบ เฮด และแหล่งพลังงานที่มีอยู่หรือต้องการใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
ค. ในกรณีที่เป็นเครื่องสูบน้ําแบบเซ็นตริฟลูกอลก็อาจจะเลือกกําหนดวิธีการล่อน้ํา (priming) หรือแบบใบพัดที่ต้องจมอยู่ในน้ํา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. Chlorination คือ ?
ก. การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ข. การฆ่าเชื้อโรคด้วยไฮโปคลอออกไซต์
ค. การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนไดคลอไรต์
ง. การฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮเปอร์ออกไซต์

ข้อที่ 16. คลอรีนที่นิยมใช้ในการผลิตน้ําประปาในปัจจุบันคือ ?
ก. Cl2
ข. Hypochlorites
ค. NaOCl
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการทําคลอริเนชัน (Chlorination) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําคือ ?
ก. เวลาสัมผัสระหว่างคลอรีนกับน้ํา
ข. ความเข้มข้นของน้ำ
ค. ปฏิกิริยาของสารอื่นในน้ํา
ง. อุณหภูมิของน้ำ

ข้อที่ 18. Disinfection By-Products คือ ?
ก. กรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ข. การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ค. สารตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ง. สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. โรงกรองน้ำแห่งแรกในสยาม เปิดใช้วันแรกในปีพุทธศักราชใด ?
ก. พ.ศ. 2457
ข. พ.ศ. 2459
ค. พ.ศ. 2464
ง. พ.ศ. 2465

ข้อที่ 2. การปรับรูปแบบการดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ รัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2519
ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2523
ง. พ.ศ. 2525

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ (Values) ของการประปาส่วนภูมิภาค ?
ก. มุ่งเน้นคุณธรรม : CG
ข. มั่นใจคุณภาพ : TQM
ค. เพื่อสุขของสังคม : CSR
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล จัดเป็น…..ของการประปาส่วนภูมิภาค ?
ก. พันธกิจ
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ง. ข้อจำกัด

ข้อที่ 5. ในสมัยแรกของการประปา การประปาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด ?
ก. ติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟใช้เอง
ข. โรงไฟฟ้าสามเสน
ค. โรงเบียร์บุญรอด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ ภารกิจ และหน้าที่ของ การประปาส่วนภูมิภาค ?
ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
ข. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศ
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำประปา
ข. ค่ามาตรวัดน้ำค่าท่อและอุปกรณ์ ค่าแรงงานและ ค่าดำเนินการ การติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ
ค. ค่าใช้จ่ายในการวางท่อภายในอาคาร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ในกรณีผู้ใช้น้ำมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้วมีความประสงค์จะเปิดใช้น้ำประปาต่อไปอีกจะต้องเสียค่า ธรรมเนียมบรรจบมาตรกี่บาท ?
ก. 300 บาท
ข. 600 บาท
ค. 900 บาท
ง. 1,200 บาท

ข้อที่ 9. การประปาส่วนภูมิภาคจะงดจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำเมื่อผู้ใช้น้ำปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ ของ กปภ.ในกรณีใด ?
ก. ผู้ใช้น้ำผิดนัดการชำระเงินค่าน้ำ ภายหลังที่ กปภ.สาขา แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข. ผู้ใช้น้ำยินยอมให้ผู้อื่นต่อน้ำประปาไปใช้ในสถานที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กปภ.สาขา
ค. ผู้ใช้น้ำละเมิดการใช้น้ำหรือกระทำการใดๆให้ กปภ.ได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมชำระค่าเบี้ยปรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ในการการติดตั้งท่อประปาอุปกรณ์ในส่วนใดที่ผู้ขอใช้น้ำจะต้องดำเนินการติดตั้งเอง ?
ก. อุปกรณ์หน้ามาตรวัดน้ำ
ข. มาตรวัดน้ำ
ค. อุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ
ง. ส่วนท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 11. มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) ของน้ำประปาต้องไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. 5.5-7.5
ข. 6.5-8.5
ค. 7.5-9.5
ง. 8.8-10.5

ข้อที่ 12. มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ ความขุ่น (turbidity) ของน้ำประปาต้องไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6

ข้อที่ 13. ในการเรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป ผู้ติดตั้งต้องเสียค่าประกันมาตรละเท่าไหร่ ?
ก. คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 (บาท)
ข. คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 (บาท)
ค. คิดค่าประกันมาตรละ 20,000 (บาท)
ง. คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 (บาท)

ข้อที่ 14. ในการขอติดตั้งประปา ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอที่การประปากำหนดให้ และต้องยื่นแบบคำขอ ณ สถานที่ตามข้อใด ?
ก. ที่ว่าการอำเภอ
ข. สำนักงานประปา
ค. บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ง. องค์การบริหารส่วนท้องถื่นนั้นๆ

ข้อที่ 15. สถานที่ตามข้อใดที่การประปาส่วนภูมิภาค ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ?
ก. บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. สถานทูต สถานกงศุล
ค. วัด และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดคือค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค ?
ก. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 2,500 (บาท)
ข. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 3,500 (บาท)
ค. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 5,500 (บาท)
ง. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 6,500 (บาท)

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบ ในปี 2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผลการทดสอบความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561-2562 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (พร้อมเฉลย )
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ วัตถุประสงค์ ผู้บริหาร ของการประปาส่วนภูมิภาค
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำ การฝากมาตรวัดน้ํา อัตราค่าบริการทั่วไป และการเรียกเก็บค่าประกันใช้น้ำประปา
– ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร (Values) วัฒนธรรมองค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 (พร้อมเฉลย )
– หมวด 1 บททั่วไป
– หมวด 2 การก่อสร้าง
– หมวด 3 การบำรุงรักษา
– หมวด 4 บทกำหนดโทษ
– หมวด 5 การรักษาพระราชบัญญัติ

แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา (พร้อมเฉลย )
– ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ําประปา
– ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประปา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบประปา

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย )
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านทหาร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย )
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย )

ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พร้อมเฉลย )
– ตำแหน่งวิศวกร (โยธา)
– ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า)
– ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล)
– ตำแหน่งนักบัญชี
– ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
– ตำแหน่งช่างโยธา
– ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
– ตำแหน่งช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,