[LOAD] แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 เตรียมสอบในปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 เตรียมสอบในปี 2560
Screen Shot 2017-04-18 at 5.30.51 PMเตรียมสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 มีเนื้อหาของวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) ความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในปี 2560 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี 2560 ต้องรู้!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของวิสัยทัศน์ (Vision) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. นายหนึ่งเล่า ว่า ธ.ก.ส. มีการจัดการที่ทันสมัย
ข. นายสองบอกแม่ว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
ค. นายสามเขียนในสมุดว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 2. ข้อใดคือพันธกิจ (Mission) ของ ธ.ก.ส. เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ?
ก. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?
ก. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
ข. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้นกี่ประการ ?
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 3 ประการ
ข. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 4 ประการ
ค. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 5 ประการ
ง. ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามในมาตรฐานนี้รวมทั้งสิ้น 6 ประการ

ข้อที่ 5. พื้นสีน้ำเงิน ในตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส. หมายถึงอะไร ?
ก. สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
ข. สีของพระมากษัตริย์ ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ค. สีที่แสดงถึงความเยือกเย็น เป็นที่พึ่งของประชนชนได้ทุกเมื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติกำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 มีนาคม 2528
ข. วันที่ 18 มีนาคม 2528
ค. วันที่ 28 มีนาคม 2528
ง. วันที่ 8 เมษายน 2528

ข้อที่ 7. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วิจัยและพัฒนานโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ข. กำหนดทิศทางในงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส.
ค. กำหนดนโยบายแผนพัฒนาของ ธ.ก.ส ตลอดจนกำกับดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด
ง. กำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของ ธ.ก.ส. ตลอดจนกำกับดูแลแผนงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.กำหนด

ข้อที่ 8. ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง ?
ก. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันกาล
ข. มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ค. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ?
ก. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และ Facebook เป็นต้น
ข. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ/วารสาร จดหมาย และรายงานประจำปี เป็นต้น
ค. สื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุส่วนกลางและสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
ข้อที่ 10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
ข. ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการ จัดตั้งสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับใด ประกาศใช้เฉพาะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร ?
ก. ฉบับที่ 4
ข. ฉบับที่ 5
ค. ฉบับที่ 6
ง. ฉบับที่ 7

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ใช่อำนาจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินงานของธนาคาร ?
ก. ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน
ข. รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
ค. กู้ยืมเงินตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร
ง. ออกสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อที่ 13. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลในข้อใดคือ “เกษตรกร” ?
ก. นายเอ ทำนาเกลือ
ข. นายบี เลี้ยงครั่ง
ค. นายซี การเลี้ยงไหมและสาวไหม
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ว่ามีโอกาสขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 1.4%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.4%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.4%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.4%

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2560 ของประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.2%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.1%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.2%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3%

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ?
ก. สัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมีผลทำให้อำนาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่ำลง
ข. การดำเนินนโยบายการเงินผ่านการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP 1 วัน) ในระดับต่ำใกล้เคียง 1.50%
ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs
ง. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศ และลดการนำเข้า

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน (วันที่ 11 – 16 เม.ย.) ในช่วงสงกรานต์ ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 24 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 439 ราย

ข้อที่ 5. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 คือจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดนครราชสีมา
ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดนครสวรรค์
ง. จังหวัดชลบุรี

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออัตราภาษีของผู้ที่มีรายได้ 500,001 – 750,000 บาท ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ?
ก. อัตราภาษี (ร้อยละ) 5 เปอร์เซ็นต์
ข. อัตราภาษี (ร้อยละ) 10 เปอร์เซ็นต์
ค. อัตราภาษี (ร้อยละ) 15 เปอร์เซ็นต์
ง. อัตราภาษี (ร้อยละ) 20 เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 7. จากโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2560 ได้กำหนดค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็นกี่บาท ?
ก. 40,000 บาท
ข. 50,000 บาท
ค. 60,000 บาท
ง. 80,000 บาท

ข้อที่ 8. เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ระดมยิงขีปนาวุธนำวิถีร่อนนำวิถีระยะไกล ‘โทมาฮอว์ก’ โจมตีฐานทัพอากาศในเมืองใดของซีเรีย ?
ก. เมืองฮอมส์
ข. เมืองดามัสกัส
ค. เมืองอัรร็อกเกาะฮ์
ง. เมืองอัลลาษิกียะฮ์

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ข้อใดคือสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้ ?
ก. เพื่อตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองอื่นอย่างโหดเหี้ยม
ข. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับจีน และเกาหลีเหนือ
ค. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เข้าร่วมกับรัสเซีย
ง. เพื่อตอบโต้รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองที่กบฏยึดครองอย่างโหดเหี้ยม

ข้อที่ 10. จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าและระเบิดหม้อแปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลางดึกวันที่ 7 เมษายน 2560 ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหรือสายส่ง 115 KV ของ กฟผ. เสียหายไปกี่ต้น ?
ก. 5 ต้น
ข. 6 ต้น
ค. 7 ต้น
ง. 8 ต้น

แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของสินเชื่อในแง่ของการค้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ความสามารถที่จะได้รับสินค้าหรือบริการไปใช้ก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะมีการชำระคืนสินค้าหรือบริการต่อไปในภายหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด
ข. ความเชื่อถือที่ผู้ขายมีต่อผู้ชื้อและยอมมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ชื้อไปก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในวันข้างหน้า
ค. บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้ หลักสถาบันการเงินและมีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบธุรกิจของชุมชนด้วย
ง. ความเชื่อถือที่สถาบันการเงินยอมมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ชื้อไปก่อนโดยมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าสินค้าหรือบริการในวันข้างหน้า

ข้อที่ 2. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน ?
ก. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน
ข. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
ค. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ง. กระบวนการให้สินเชื่อมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน

ข้อที่ 3. กระบวนการสุดท้ายในการให้สินเชื่อคือ ?
ก. Credit Transaction
ข. Credit Standing
ค. Credit Instrument
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือความสำคัญของสินเชื่อในฐานะของการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยอาศัยความเชื่อและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ?
ก. ทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูงได้ง่ายขึ้น
ข. ทำให้ผู้ขายสามารถขายสินค้าที่มีราคาสูงได้ง่ายขึ้น
ค. ทำให้มีผลต่อการขยายการผลิตสินค้าและบริการตามไปด้วยและจะมีผลต่อการจ้างงาน การชื้อวัตถุดิบ ทำให้คนในสังคมมีรายได้ เพิ่มขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. เลตเตอร์ออฟเครดิต (LETTER OF CREDIT) มีกี่ประเภท ?
ก. สองประเภท
ข. สามประเภท
ค. สี่ประเภท
ง. ห้าประเภท

ข้อที่ 6. ตราสารที่ผู้สั่งสินค้าเข้าทำไว้ต่อธนาคารโดยอาศัยความเชื่อถือที่ธนาคารมีต่อลูกค้าและลูกค้าให้คำรับรองว่าธนาคารมีกรรมสิทธิในสินค้านั้น และมีอำนาจที่จะเรียกกลับคืนมาหรือทำการจำหน่ายแทนได้ทุกโอกาสคือ ?
ก. Trust Receipt
ข. Packing Credit
ค. Foreign Letter of Credit
ง. Local Letter of Credit

ข้อที่ 7. ข้อใดคือประโยชน์ของ Syndicate Loan ?
ก. มีบุคคล 2 ฝ่าย (ผู้กู้และผู้ให้กู้) เท่านั้น การเจรจาก็ไม่จำเป็นต้องมากมายหลายพวก
ข. ให้วงเงินการกู้มากกว่าธนาคาร
ค. สามารถกูได้เกินวงเงินหรือเครดิตของตนเอง
ง. สามารถเลื่อนการชำระหนี้ออกไปได้

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยงในสินเชื่อ ?
ก. ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ข. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ค. ผู้จัดการฝ่ายขาย
ง. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ข้อที่ 9. สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของ ธ.ก.ส. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้เป็นเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบกิจกรรมตามข้อใด ?
ก. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปซื้อสินค้าจากการเกษตร
ข. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้เป็นเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำไร่ การเลี้ยงสัตว์
ค. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบการด้านประมงเพื่อนำไปซื้อสินค้าจากการประมง
ง. เป็นการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ข้อที่ 10. สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนของ ธ.ก.ส. เป็นการให้กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในลักษณะรวมกลุ่มมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ?
ก. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการหรือธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นเกษตรกร
ข. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การจัดการ การเงิน และอื่นๆ แก่กลุ่มผู้ประกอบการ อย่างเป็นระบบและครบวงจร
ค. เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือประโยน์ของ BAAC Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Android ใน Google Play ของ ธ.ก.ส. ?
ก. ใช้อัพเดทข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ธ.ก.ส.
ข. ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของตู้ ATM
ค. ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อต่างๆ จาก ธ.ก.ส.
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. ตลาดที่อำนวยความสะดวกในการโอนหรือการเปลี่ยนมือในสินทรัพย์ทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ออกโดยหน่วยธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาล คือ ?
ก. ตลาดหลักทรัพย์
ข. ตลาดการเงิน
ค. ตลาดตราสาร
ง. ตลาดทุนตราสาร

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่บทบาทและหน้าที่ของตลาดการเงิน ?
ก. ทำให้ผู้ออมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและอื่นๆ
ข. ทำให้ผู้ลงทุนมีเงินทุนนำไปใช้ในโครงการต่างๆโดยตลาดเงินจะมีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมทุนให้กับหน่วยธุรกิจ
ค. ทำให้เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ
ง. ใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการบริหารจัดการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของตลาดการเงิน ?
ก. ผู้มีเงินออม
ข. ผู้ต้องการเงินทุน
ค. Financial Assets
ง. สถาบันการศึกษา

ข้อที่ 15. ข้อใดจัดเป็น Financial Assets ที่ออกโดยภาคเอกชน ?
ก. government bond
ข. Bill of Exchange : B/E
ค. state enterprise bond
ง. treasury bills

ข้อที่ 16. แหล่งการติดต่อทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของทางการ เกิดขึ้นเองตามความจำเป็นของสภาพแวดล้อมหรือสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ คือ ?
ก. ตลาดการเงินนอกระบบ
ข. ตลาดการเงินในระบบ
ค. ตลาดทุนนอกระบบ
ง. ตลาดทุนในระบบ

ข้อที่ 17. ข้อใดจัดเป็นตลาดการเงินนอกระบบ ?
ก. สหกรณ์ออมทรัพย์
ข. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ
ค. ตลาดหลักทรัพย์
ง. การซื้อขายเช็คที่ไม่ผ่านสถาบันการเงิน

ข้อที่ 18. ตลาดที่มีการซื้อขายตราสารที่มีลักษณะกึ่งตราสารหนี้และกึ่งตราสารทุนคือ ?
ก. debt instruments
ข. equity instruments
ค. hybrid instruments
ง. derivative instruments

ข้อที่ 19. ปัญหาการพัฒนาตลาดทุนไม่เพียงพอของตลาดการเงินไทยเกิดจากสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เกิดขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมล้ำของตลาดเงินกับตลาดทุนในประเทศ
ข. เกิดจากการที่ภาครัฐให้ความสนใจและส่งเสริมการพัฒนาตลาดเงินในประเทศเพิ่มขึ้น
ค. เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐบาลดำเนินการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจภาคในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ง. เกิดจาการที่ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างของระบบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารที่ดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารสถาบันการเงิน

ข้อที่ 20. หน้าที่ทางการเงิน (financial function) ประกอบด้วยหน้าที่หลักคือ ?
ก. หน้าที่ในการจัดหาเงินทุน
ข. หน้าที่ในการจัดสรรเงินทุน
ค. การตัดสินใจในนโยบายเงินปันผล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21. ข้อใดจัดเป็น current assets ?
ก. ลูกหนี้
ข. ที่ดิน
ค. เครื่องจักร อุปกรณ์
ง. โรงงาน

ข้อที่ 22. จุดมุ่งหมายขั้นต้นของการบริหารการเงินคืออะไร ?
ก. ความมั่งคั่งสูงสุดของกิจการ
ข. เงินของกิจการสูงขึ้น
ค. หนี้ของกิจการสูงขึ้น
ง. รายได้ของกิจการสูงขึ้น

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 เตรียมสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test)
แนวข้อสอบความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการวิเคราะห์และเหตุผล (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (พร้อมเฉลย)
– ประวัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร
– ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 การจัดตั้ง
– หมวด 2 วัตถุประสงค์
– หมวด 3 การกำกับ การควบคุมและการจัดการ
– หมวด 4 การประชุมใหญ่
– หมวด 5 การให้กู้เงิน
– หมวด 6 การจัดหาเงินทุน
– หมวด 7 การจัดสรรกำไร
– หมวด 8 การสอบบัญชีและรายงาน
– หมวด 9 บทเบ็ดเสร็จ
– หมวด 10 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดการเงิน
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการบัญชี รวมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนววข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,