[LOAD] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-05-06 at 11.39.42 AMตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมสอบในปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ต้องรู้!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ต้นกําเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก ?
ก. นายอีฟลอริโอ
ข. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ค. นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล
ง. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ข้อที่ 3. ข้อใดคืออํานาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ?
ก. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ข. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ค. ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคําสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คําปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คําปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กําหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สําหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 6. คณะกรรมการตามข้อใดมีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ที่ 7. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทําขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและ ทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนําด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 9. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการไว้ทั้งหมดกี่มิติ ?
ก. 3 มิติ
ข. 4 มิติ
ค. 5 มิติ
ง. 6 มิติ

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) ?
ก. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างบูรณาการ
ข. เพื่อเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือที่ดี กับองค์กรทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่าง ประเทศ
ค. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบเชิงรุกและการตรวจสอบ เชิงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึง การติดตาม การดําเนินโครงการของรัฐบาล
ง. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความเป็นอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการบัญชี

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี ?
ก. นางสาวเอ มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
ข. นายบี มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติลาว
ค. นายซี สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี
ง. นางดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก

ข้อที่ 2. ข้อใดผิด ?
ก. การประชุมใหญ่อื่นนอกจากการประชุมใหญ่สามัญ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข. มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
ค. นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ง. ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อที่ 3. เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 39 ให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ?
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 4. ผู้ทำบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้อง ไม่มี คุณสมบัติดังข้อใด ?
ก. ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำบัญชีเป็นภาษาไทยได้
ค. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ง. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อที่ 5. ข้อใด ไม่ใช่ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ?
ก. ตักเตือนเป็นหนังสือ
ข. เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. พักใช้ใบอนุญาต มีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี
ง. ห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินหนึ่งปี

ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ?
ก. ไม่ดำรงกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ ไม่เกินสิบห้าคน
ง. เป็นสมาชิกวิสามัญ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้อง ?
A : กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสำนักงานกลางบัญชี
B : การจัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในกี่เดือนนับแต่วันเริ่ม ทำบัญชี ?
ก. 3 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 9 เดือน
ง. 12 เดือน

ข้อที่ 9. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลง บัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันปิดบัญชี ?
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. 8 ปี

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจ โดยมิได้มีการชำระบัญชี ?
A : ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี
B : สารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 11. นางสาวซีลงรายการเท็จ แก้ไข รายการในบัญชี เพื่อให้ผิดความเป็นจริง นางสาวซี จะได้รับบทกำหนดโทษ ดังข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ข้อที่ 12. ข้อใด ถูกต้อง ?
A : “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
B : “งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 13. ข้อใดถือเป็นองค์ประกอบของงบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา ?
ก. รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ข. รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
ค. คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้เพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้รับตรวจ” ตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
ข. หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ค. หัวหน้าส่วนองค์กรเอกชน หัวหน้าหน่วยงานองค์กรเอกชนผู้รับผิดชอบในการรับตรวจ
ง. หน่วยงานที่รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อที่ 2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ว่าการ
ข. คณะกรรมการ
ค. ประธานกรรมการ
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ค. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้ตรวจสอบ ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้ง

ข้อที่ 5. นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ข้อใดจัดเป็นรายได้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ข. ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 7. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือน
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินแปดเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 8. ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัดมา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำหรับการสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
– ความหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
– หมวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– หมวดที่ 4 บทกำหนดโทษ

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
– ส่วนที่ 1 การบังคับใช้
– ส่วนที่ 2 โทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 3 การรอลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางการปกครอง
– ส่วนที่ 4 เหตุยกเว้นโทษปรับทางการปกครองและอายุความ

หมวดที่ 2 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณการคลัง
– ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
– ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน
– ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
– ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
– ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
– ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
– ส่วนที่ 7 ความผิดอื่น

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,