[LOAD] แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมสอบปี 2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมสอบปี 2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-01-31 at 6.17.50 PMตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ระบบศาลของไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด ?
ก. กรุงสุโขทัย
ข. กรุงศรีอยุธยา
ค. กรุงธนบุรี
ง. กรุงรัตนโกสินทร์

ข้อที่ 2. ในปีใดมีการประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแบ่งแยกงานศาลยุติธรรมออกต่างหากจากกันเป็นสองฝ่าย คืองานธุรการและงานตุลาการ ?
ก. ปี พ.ศ.2458
ข. ปี พ.ศ.2468
ค. ปี พ.ศ.2478
ง. ปี พ.ศ.2488

ข้อที่ 3. ศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนับแต่บังคับใช้กฎหมายตามข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2540
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
ค. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
ง. พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของศาลยุติธรรม ?
ก. การกระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
ข. การให้บริการการเรียนรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย และการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
ค. การสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการให้บริการ ประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด
ง. ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงอำนาจอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ฯ

ข้อที่ 5. การอํานวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากล พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมฯ จัดเป็น………ของศาลยุติธรรม ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พัธกิจ
ค. นโยบาย
ง. แผนยุทธศาสตร์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือความหมายพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอยู่เหนืออุณาโลม ในตราสัญลักษณ์ของศาลยุติธรรม ?
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. ความยุติธรรมตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคง
ค. แผ่นดิน
ง. ความยุติธรรมตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคง บนแผ่นดินไทย

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม ?
ก. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข. การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการอาคารสถานที่ งานทางวิชาการ
ค. งานส่งเสริมงานตุลาการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. บทบาทภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรมคือ ?
ก. ประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
ข. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายและระบบงานของศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ค. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลและมูลค่าผลงานต่อหน่วย (Unit Cost)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. สำนักงานศาลยุติธรรมแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกี่หน่วยงาน ?
ก. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น5 หน่วยงาน
ข. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น132 หน่วยงาน
ค. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น140 หน่วยงาน
ง. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น273 หน่วยงาน

ข้อที่ 10. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม คนปัจจุบันคือ ?
ก. นายอธิคม อินทุภูติ
ข. นายสราวุธ เบญขกุล
ค. นายภพ เอครพาณิช
ง. นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการ ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ข. การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การจ้างลูกจ้าง การจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ค. การจ้างบริการจากท่ีปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้าง ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ง. การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ ในระเบียบนี้

ข้อที่ 2. ตามระเบียบนี้ได้กำหนดให้บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการพัสดุ ?
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
ค. รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
ง. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับเลือกจาก ก.บ.ศ.

ข้อที่ 3. การซื้อหรือการจ้างตามระเบียบนี้สามารถกระทําได้กี่วิธี ?
ก. 2 วิธีคือ วิธีตกลงราคา และ วิธีสอบราคา
ข. 3 วิธีคือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ วิธีประกวดราคา
ค. 4 วิธีคือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และ วิธีพิเศษ
ง. 5 วิธีคือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ

ข้อที่ 4. การซื้อหรือการจ้างคร้ังหนึ่งซึ่งมี ราคาไม่เกิน 200,000 บาท คือการซื้อหรือการจ้างตามข้อใด ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อโดยวิธีพิเศษ

ข้อที่ 5. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาคือ ?
ก. การซื้อหรือการจ้างคร้ังหนึ่งซึ่งมี ราคาไม่เกิน 200,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมี ราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
ง. การซื้อหรือการจ้างครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 10,000,000 บาท

ข้อที่ 6. งานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อ ประโยชน์แก่การดําเนินการของศาลยุติธรรม ต้องจ้างโดยวิธีตามข้อใด ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ค. การซื้อโดยวิธีพิเศษ
ง. การจ้างโดยวิธีพิเศษ

ข้อที่ 7. ภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอํานาจของบุคคลตามข้อใดอนุมัติ ?
ก. เลขาธิการ
ข. ประธาน
ค. คณะอนุกรรมการ
ง. ประธานคณะอนุกรรมการ

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ในกรณีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทให้เป็นอํานาจของบุคคลตามข้อใดอนุมัติ ?
ก. เลขาธิการ
ข. ประธาน
ค. คณะอนุกรรมการ
ง. ประธานคณะอนุกรรมการ

ข้อที่ 9. การแลกเปลี่ยนพัสดุในกรณีตามข้อใด ที่ไม่ต้องเสนอ คณะอนุกรรมการพัสดุพิจารณา ?
ก. ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่ามีความ จําเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน
ข. ในกรณีแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยน วัสดุกับวัสดุในประเภทและชนิดเดียวกันที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ค. ในกรณีแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยน วัสดุกับวัสดุในประเภทและชนิดเดียวกันที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ตามระเบียบนี้เลขาธิการมีอํานาจอนุมัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินเดือนละกี่บาท ?
ก. เดือนละ 15,000 บาท
ข. เดือนละ 200,000 บาท
ค. เดือนละ 500,000 บาท
ง. เดือนละ 1,000,000 บาท

ข้อที่ 11. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีมูลค่าตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป ต้องส่งสำเนาให้กับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ตั้งแต่ 200,000 ขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป

ข้อที่ 12. จากข้อที่ 11 ต้องส่งให้ภายในกี่วันนับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง ?
ก. ภายใน 10 วันนับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง
ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง
ค. ภายใน 60 วันนับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง
ง. ภายใน 90 วันนับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อที่ 12. หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ก่อนสิ้นเดือนใดของทุกปี ?
ก. ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี
ข. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
ค. ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมของทุกปี
ง. ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 เมื่อได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งสําเนารายงานไปยังหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ค. กรมสรรพากร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมต้องพิจารณาสั่งจําหน่ายตามวิธีการตามข้อใด ?
ก. แลกเปลี่ยน
ข. โอน
ค. แปรสภาพหรือทําลาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. การแปรสภาพหรือทําลายพัสดุ ตามระเบียบนี้โดยปกติให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน ?
ก. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี สั่งการ และให้รายงานเลขาธิการทราบ
ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี สั่งการ และให้รายงานเลขาธิการทราบ
ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี สั่งการ และให้รายงานเลขาธิการทราบ
ง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี สั่งการ และให้รายงานเลขาธิการทราบ

ข้อที่ 17. ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็น…….?
ก. ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ
ข. ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นหาย
ค. ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญหาย
ง. ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นถูกทำลาย

ข้อที่ 18. จากข้อที่ 17 ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ ?
ก. ให้เลขาธิการเป็น ผู้พิจารณาอนุมัติ
ข. ให้กรรมการเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ
ค. ให้รองประธานเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ
ง. ให้ประธานเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีกี่ชั้น ?
ก. สองชั้น
ข. สามชั้น
ค. สี่ชั้น
ง. ห้าชั้น

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ศาลชั้นต้น ?
ก. ศาลแพ่ง
ข. ศาลอาญา
ค. ศาลแขวง
ง. ศาลอุทธรณ์

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม ?
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. ประธานศาลยุติธรรม
ค. ประธานศาลอุทธรณ์
ง. ประธานศาลชั้นต้น

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจในการกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ?
ก. คณะกรรมการบริหารศาล
ข. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ค. คณะกรรมการศาลยุติธรรม
ง. คณะกรรมการบริหารศาลฎีกา

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. สั่งคำร้องคำขอต่างๆ ที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
ข. ให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้นในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
ค. นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือเป็นที่สนใจของประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด และคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวงและอยู่ในอำนาจของศาลแขวง ให้ศาลจังหวัดดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ยอมรับไว้พิจารณาพิพากษา
ข. โอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจ
ค. โอนคดีไปยังศาลศาลฎีกา
ง. โอนคดีไปยังศาลอุทธรณ์

ข้อที่ 7. ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์และคดีนั้นอยู่นอกเขตของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ใช้ดุลพินิจ ยอมรับไว้ พิจารณาพิพากษา
ข. มีคำสั่งโอนคดีนั้น ไปยังศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจ
ค. มีคำสั่งโอนคดีนั้น ไปยังศาลชั้นต้นภาคที่มีเขตอำนาจ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงสามารถมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ศาลละกี่คน ?
ก. ศาลละ 1 คน
ข. ศาลละ 2 คน
ค. ศาลละ 3 คน
ง. ศาลละ 4 คน

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ?
ก. พิพากษายืนตาม แก้ไข กลับ หรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต ในเมื่อ คดีนั้น ได้ส่งขึ้นมายัง ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ตามที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข. วินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมาย
ค. วินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 24 ให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งมีอำนาจตามข้อใด ?
ก. ออกหมายเรียก หมายอาญา หรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ข. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง
ค. ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ง. พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกินสามแสนบาท ราคาทรัพย์สิน ที่พิพาท หรือ จำนวนเงิน ดังกล่าว อาจขยายได้ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม (พร้อมเฉลย)
– ประวัติศาลยุติธรรม
– วิสัยทัศน์ พัธกิจ ศาลยุติธรรม
– ความหมายของตราสัญลักษณ์ ศาลยุติธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม อำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ และหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม
– ผู้บริหารในสำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (พร้อมเฉลย)
– หมวด 1 บททั่วไป
– หมวด 2 เขตอำนาจศาล
– หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
– หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี

แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการขายครุภัณฑ์ที่ข้าราชการได้รับการจัดสรรตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
– จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน
– ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,