ของเก่าปี 54-57 แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมเฉลย ปี 58 แนวข้อสอบกรมชลประทานพนักงานการเงินและบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่าปี 54-57 แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมเฉลย ปี 58 แนวข้อสอบกรมชลประทานพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการบัญชี อาทิหมายของ “ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน” วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบการเงิน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิชนิดของหนังสือ และ ประเภทของหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นต้น….

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการบัญชี

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน” ได้ชัดเจนที่สุด

ก. คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ข. ข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญ และมีความลำเอียงที่จะนำเสนอข้อมูล
ค. ข้อมูลต้องบันทึก และแสดงตามเนื้อหา
ง. คุณสมบัติที่เกิดจากความไม่แน่นอนในข้อมูลของงบการเงิน

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลของงบการเงินที่จัดทำขึ้นภายใต้เกณฑ์คงค้าง
ก. รายการค้าในอดีตที่เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสด
ข. ภาระผูกพันของกิจการที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะได้รับเป็นเงินสดในอนาคต
ง. ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของคู่แข่ง

ข้อที่ 3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบการเงิน
ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท
ค. มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและจะบันทึกก็ต่อเมื่อรายการนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว
ง. มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการให้ง่ายขึ้น

ข้อที่ 4. ข้อใดคือลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ก. ความเข้าใจได้
ข. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ค. ความเชื่อถือได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. งบการเงินจะถูกแสดงไว้ใน??
ก. งบดุล
ข. งบกำไรขาดทุน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 6. “กระทรวง ทบวง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เรียกว่า

ก. คณะกรรมการ
ข. ส่วนบริหาร ราชการ
ค. ส่วนราชการ
ง. ส่วนรัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 7. ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ “ระเบียบ และข้อบังคับ” จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือสั่งการ

ข้อที่ 9. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

ข้อที่ 10. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ก. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 2 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน และ การประชุม
ข. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 3 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม และ บันทึก
ค. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก หนังสืออื่น และ หนังทั่วไป

ข้อที่ 11. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และดำเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งเป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 12. หากเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือที่มีข้อความเขียนว่า “ด่วนที่สุด” เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
ข. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ค. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้
ง. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือเล่มนั้น

ข้อที่ 13. เรื่องราชการที่จะดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางใด
ก. โทรศัพท์
ข. วิทยุสื่อสาร
ค. วิทยุกระจายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก คือหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือออก
ข. หนังสือส่ง
ค. หนังสือให้
ง. หนังสือทั่วไป

ข้อที่ 15. อายุการเก็บหนังสือในระเบียบนี้ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ง. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข้อที่ 16. ในทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี ให้กับหน่วยงานใด
ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ข. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ง. กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,