ของเก่า!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน [ชุดที่ 1] เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมชลประทาน บัญชี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่า!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน [ชุดที่ 1] เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมชลประทาน บัญชี 58

แนวข้อสอบกรมชลประทาน บัญชี 58

แนวข้อสอบกรมชลประทาน บัญชี 58

ตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบกรมชลประทาน ในปี 2558 มีเนื้อหาของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี และ ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 แถมท้ายให้ด้วยความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2558 ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ชุดที่ 1) รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างคะ….

ตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบกรมชลประทาน ในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ Accounting ได้ชัดเจนที่สุด

ก. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข. การบัญชี
ค. พนักงานเก็บเงิน
ง. ผู้ทำบัญชี

ข้อที่ 2. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่กระทบความเชื่อถือได้ของหลักฐานในการสอบบัญชี
ก. แหล่งที่มาของหลักฐาน
ข. ประสิทธิภาพการควบคุมภายนอก
ค. ความไม่เหมาะสมของผู้ที่ให้ข้อมูล
ง. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของความเสี่ยงในการสอบบัญชีสืบเนื่อง (Inherent Risk : IR ) ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เป็นความเสี่ยงที่มักจะมีอยู่โดยธรรมชาติจากการที่กิจการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ เช่น กิจการทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน อาจมีความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ไม่ได้ตามกำหนด เป็นต้น
ข. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ไม่พบความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญเช่น ผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เลือกตัวอย่างไม่ถูกต้อง
ค. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของลูกค้าซึ่งไม่อาจป้องกัน หรือแก้ไขข้อผิดพลาด (Control risk) ได้
ง. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ที่ให้ผู้ไม่มีความรู้ มาดำเนินการให้

ข้อที่ 4. การแสดงความเห็นต่องบการเงินมีกี่แบบ อะไรบ้าง
ก. มี 2 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION)
ข. มี 3 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION)
ค. มี 4 แบบ แบบไม่มีเงื่อนไข (UNQUALIFIED OPINION),แบบมีเงื่อนไข (QUALIFIED OPINION),แบบไม่แสดงความเห็น (DISCLAIMER OPINION),แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง (ADVERSE OPINION)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. การนำข้อมูลที่ได้จำแนกให้เป็นหมวดหมู่มาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน (Accounting report) ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง คือ
ก. การรวบรวม (Collecting)
ข. การสรุปข้อมูล (Summarizing)
ค. การจำแนก (Classifying)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ข. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
ค. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
ง. การจัดการ (dispensation)

ข้อที่ 7. ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น (Types of Books of Original Entry) แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 8. การที่งบทดลองเกิดข้อผิดพลาดขึ้นซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นในงบทดลอง อาจมีผลมาจากข้อใด
ก. บันทึกผิดบัญชี เช่น การจ่ายค่าโฆษณา แต่บันทึกเป็นจ่ายค่าเช่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย แต่ทำให้งบทดลองลงตัวได้
ข. การบันทึกผิดประเภทบัญชี เช่น ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน แต่บันทึกบัญชีเดบิตเครื่องตกแต่ง เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับบัญชี ประเภทสินทรัพย์ แต่ทำให้งบทดลองลงตัวได้
ค. ข้อผิดพลาดที่ชดเชยกันได้ เช่น ยอดรวมบัญชีค่าโฆษณาต่ำไป 2,000 บาท และยอดรวมของบัญชีรายได้ค่าบริการต่ำไป 2,000 บาท ทำให้งบทดลองลงตัวแต่ไม่ถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
ข้อที่ 9. ข้อใดคือขอบเขตการถือปฏิบัติของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ?

ก. ให้เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน
ข. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐาน IPSAS และ IAS ที่เกี่ยวข้อง
ค. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้ต้องถูกตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน
ง. หลักการและนโยบายบัญชีที่กําหนดนี้ต้องไม่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยงานที่เสนอ รายงานของรัฐบาล

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ “มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปล่ี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคา กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน
ข. จํานวนเงินที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของหน่วยงาน หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีจะผลิตให้เสร็จ (สําหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพ่ื่อให้ขายสินค้านั้นได้
ค. ราคาท่ีตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือ เงินปันผลสะสมราคาที่ตราไว้นี้ ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นำออกขายหรือราคาที่ไถคืนในเวลาต่อมา
ง. เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่งบที่หน่วยงานภาครัฐตามข้อที่ 5 จะต้องจัดทําเพ่ื่อวัตถุประสงค์ท่ั่วไป ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. หมายเหตุประกอบงบทำการ

ข้อที่ 12. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นข้อมูลที่เก่ียวกับ…………..?
ก. ข้อมูลเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ข. ข้อมูลที่เก่ียวกับกระแสเงินสด
ค. ข้อมูลที่เก่ียวกับเงินสด
ง. ข้อมูลที่เก่ียวกับหนี้สิน

ข้อที่ 13. หน่วยงานต้องรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงานเฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ําตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป ?
ก. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ข. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
ค. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ง. เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ขั้นต่ําตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 14. รายได้จากเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงินคือรายได้ตามข้อใด ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ
ข. รายได้ที่ยังไม่ได้รับ
ค. รายได้จากลูกหนี้ค้างรับ
ง. รายได้ที่ค้างชำระจ่าย

ข้อที่ 15. ข้อใดจัดเป็นรายได้ ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า
ข. รายได้จากเงินงบประมาณ
ค. รายได้แผ่นดิน
ง. รายได้จากการรับบริจาค

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทานชุดที่ 4 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,