ของเก่า!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ การเงินและบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่า!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ การเงินและบัญชี

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ปี 2558

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการป่าไม้ และ นิติกร เตรียมสอบในปี 2558 นอกจากแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งแล้วยังเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาทิประวัติกรม ผู้บริหาร ระเบียบ ภารกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร และ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นต้น…

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1 บุคคลใดดำรงค์ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. นายนิพนธ์ โชติบาล
ข. นายธีรภัทร ประยูรสิทธ
ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจตามข้อใด
ก. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนรุักษ์เดิมที่มีอยู่
ข. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ค. มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ ฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยุ่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
ง. ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ แบบบูรณาการ

ข้อที่ 4. การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับค่านิยมขององค์กรตามข้อใด
ก. Participation
ข. Relevance
ค. Efficiency
ง. Conservation

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์หลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ค. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด
ง. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเอกชน

ข้อที่ 6. เมื่อนึกถึงตัวบุคคลที่เป็นตำนาน เป็นผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจเราจะนึกถึง “สืบ นาคะเสถียร” ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดของของกรมป่าไม้
ก. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาใหญ่
ข. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูกระดึง
ค. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งแสลงหลวง
ง. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ข้อที่ 7. ตามนโยบายสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จะใช้มาตรการตามกฏหมายในกรณีใด
ก. ในกรณีของนายทุนที่บุกรุกพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจหรือสร้างบ้านพักตากอากาศ ให้ปราบปรามและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ข. ในกรณีของชาวบ้านที่ทำมาหากินก่อนการประกาศเขตอุทยานต่างๆ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. จากรูปภาพสัญลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชพระหัตถ์ขวาของรุกขเทวดา ถือแว่นแก้วหมายถึงอะไร
ก. หมายถึงป่าไม้ที่มีคุณค่าเทียบเท่าแก้ว
ข. หมายถึงการดูแลรักษาป่าไม้
ค. หมายถึงโลกที่มีป่าไม้ เปรียบดั่งแว่นแก้ว ที่สุกใสตลอดเวลา
ง. หมายถึงการสอดส่องดูแล พิทักษ์ป่า

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. http://www.dnp.go.th
ข. http://www.mwa.co.th
ค. http://www.rayongpwa.com
ง. http://www.mea.or.th

ข้อที่ 10. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดตาก
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดลำปาง
ง. จังหวัดตรัง

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546

ข้อที่ 21. กองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามีชื่อย่อตามข้อใด
ก. กอสป.
ข. กอ.สป.
ค. รสทป.
ง. รส.ทป.

ข้อที่ 22. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชทรัพยส่วนพระองค์ให้แก่………………….เพื่อจัดตั้งกองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่า
ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 23. กองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการปลูกป่า
ข. เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าภายในประเทศ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า
ง. เพื่อใช้ในการเยีบวยาผู้เสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า

ข้อที่ 24. คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับการแต่งตั้งจาก……………??
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถ

ข้อที่ 25. บุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. ผู้อํานวยการกองนิติการ
ง. ผู้อํานวยการส่วนยุทธการด้าน ป้องกันและปราบปราม

ข้อที่ 26. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท
ก. รายละ 10,000 บาท
ข. รายละ 100,000 บาท
ค. รายละ 1,000,000 บาท
ง. รายละ 10,000,000 บาท

ข้อที่ 27. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท
ก. รายละ 5,000 บาท
ข. รายละ 50,000 บาท
ค. รายละ 500,000 บาท
ง. รายละ 5,000,000 บาท

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546
ข้อที่ 28. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546 ถูกบังคับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2546
ข. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
ค. วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ง. วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546

ข้อที่ 29. ระเบียบนี้จะถูกใช้ในกรณีการล่าสัตว์ป่าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและต้องเป็นประโยชน์ตามข้อใด
ก. เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข. เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัตว์ป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30. หากต้องการขออนุญาตกระทําการตามข้อ 4 ของระเบียบนี้จะต้องยื่นคําขอต่อบุคคลใด
ก. ผู้อํานวยการส่วนยุทธการด้าน ป้องกันและปราบปราม
ข. ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ค. ผู้อํานวยการกองนิติการ
ง. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights