ของเก่า!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ชุดที่ 2 รวมข้อสอบ กฟน. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า พร้อมเฉลย เตรียมสอบในปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่า!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ชุดที่ 2 รวมข้อสอบ กฟน. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า พร้อมเฉลย เตรียมสอบในปี 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง

เปิดสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558 กว่า 115 อัตรา 7-17 พ.ค. 2558 สำหรับตำแหน่งที่ยังมีผู้สนใจสมัครสอบมากที่สุดก็ยังคงหนีไม่พ้นตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า เตรียมสอบในปี 2558 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเทคนิคไฟฟ้า ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจของการไฟฟ้านครหลวง ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
ข. รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ กู้ยืมเงินหรือลงทุน
ค. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวงย่อมอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ข. สามารถถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อประโยชน์แก่พนักงานของการไฟฟ้านครหลวง
ค. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงาน
ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้น ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน
ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. นางสาวบี ขัดขวางการรื้อถอนป้ายหน้าบ้านของตน นางสาวบีมีความผิดดังข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 5. การไฟฟ้านครหลวงจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. 90 วัน ข. 120 วัน
ค. 150 วัน ง. 180 วัน

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

ข้อที่ 7. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์”ของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. พัฒนาและเพิ่มขีดคงามสามารถในการแข่งขัน
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 8. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 9. การสร้างบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCM) รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และภัยพิบัติจัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. http://www.mea.or.th
ข. http://www.egat.co.th
ค. http://www.pea.co.th
ง. http://www.pea.go.th

ข้อที่ 11. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 13. ข้อใดให้ความหมายของความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมายถึงการไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถึงโอกาสเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ค. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ง. หมายถึงขั้นตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม ในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. เมื่อตัวต้านทาน 3 ตัวต่ออนุกรมกันอยู่แล้วนำตัวต้านทานอีก 2 ตัว มาต่ออนุกรมเพิ่ม ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะเป็นอย่างไร
ก. ยังเท่าเดิม ข. เพิ่มขึ้น
ค. ลดลง ง. เพิ่มขึ้น 1/3 เท่า

ข้อที่ 2. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 3. ถ้าเราวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานทั้งหมดและแรงดันที่แหล่งจ่ายในวงจรอนุกรมแล้วนำค่าที่วัดได้มาบวกกันตามสภาพขั้วเป็นผลให้ค่าได้มีค่าเท่าใด
ก. แรงดันที่แหล่งจ่าย ข. ผลรวมของแรงดันตกคร่อม
ค. ศูนย์ ง. ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่ายและแรงดันตกคร่อม

ข้อที่ 4. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 5. ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ถ้าตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งในวงจรขนานถูกนำออกจากวงจร ค่าความต้านทานรวมจะเป็นอย่างไร
ก. ลดลงเท่ากับค่าของตัวต้านทานที่ถูกนำออก ข. เท่าเดิม
ค. เพิ่มขึ้น ง. เพิ่มขึ้น 2 เท่า

ข้อที่ 7. ในวงจรขนาน 4 สาขา มีกระแสไหลแต่ละสาขา 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าสาขาใดสาขาหนึ่งเปิดวงจร กระแสที่ไหลแต่ละสาขาในอีก 3 สาขา จะเป็นเท่าใด
ก. 13.33 mA ข. 10 mA
ค. 0 A ง. 30 mA

ข้อที่ 8. การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าโดยใช้วิธีกระแสเมช มีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KVL แก้ปัญหา
ค. กำหนดกระแสในวงปิด แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา
ง. กำหนดกระแสอย่างไรก็ได้แล้วใช้สมการ KCL แก้ปัญหา

ข้อที่ 9. การแก้ปัญหาโดยวิธีโนดมีวิธีการสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ข. กำหนดโนดหลัก สมมุติกระแส ที่จุดโนด ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา
ค. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KVL แก้ปัญหา
ง. กำหนดโนดหลัก สมมุติแรงดัน ใช้สมการโนดตาม KCL แก้ปัญหา

ข้อที่ 10. การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีนอร์ตัน มีขั้นตอนสำคัญอย่างไร
ก. หา RN และ IN มาต่ออนุกรมกันและนำโหลดมาต่อ
ข. หา RN และ IN มาต่อขนานกันและนำโหลดมาต่อ
ค. หา RN และ IN มาต่ออนุกรมหรือขนานก็ได้แล้วนำโหลดมาต่อ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,