ของเก่า!! แนวข้อสอบ {ธ.ก.ส.} ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่า!! แนวข้อสอบ {ธ.ก.ส.} ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

ล่าสุด!! {ธ.ก.ส.} ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) จำนวนหลายอัตรา วันนี้ทางทีมงานเลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าของตำแหน่ง Call Center ของปี 2556 มาอัพเดทให้ผู้สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 แนวข้อสอบการพัฒนาชนบทและชุมชน แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง Call Center แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ชุดที่ 1) และแนวข้อสอบอื่นๆที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง Call Center ต้องรู้!!!!….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้นของธนาคาร
ก. กำหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้สามพันล้านบาท
ข. มูลค่าหุ้น 1 หุ้น คือ 100 บาท
ค. กระทรวงการคลังถือหุ้นของธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว    ทั้งหมด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลในข้อใดคือ “เกษตรกร” ตามการให้ความหมายของมาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
ก. นายเอ ทำนาเกลือ                                                          ข. นายบี เลี้ยงครั่ง
ค. นายซี การเลี้ยงไหมและสาวไหม                              ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธนาคาร
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
ข. ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออํานาจกระทํากิจการของธนาคาร ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ก. จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์
ข. รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นโดยไม่มีระยะเวลากําหนด
ค. ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน รวมทั้ง เก็บเงิน ตามตั๋วเงินดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดมิได้เป็นอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารที่รัฐมนตรีพึงมี
ก. สั่งให้ธนาคารชี้แจงข้อเท็จจริง
ข. สั่งให้ตรวจสอบเพื่อทราบทรัพย์สินของเอกชนคนหนึ่งคนใด
ค. สั่งให้ธนาคารแสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ ข้อห้ามที่ธนาคารมิอาจกระทําการได้
ก. ให้ภริยาของผู้จัดการกู้ยืมเงิน
ข. รับหุ้นของธนาคารเองเป็นประกัน
ค. ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนจากหน่วยงานใดบ้าง
ก. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งคน
ข. ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
ค. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ประธานกรรมการของธนาคาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อที่ 9. นายเอ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายเอสามารถอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี                                                                    ข. 2 ปี
ค. 3 ปี                                                                    ง. 4 ปี

ข้อที่ 1.0 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนจากหน่วยงานใดบ้าง
ก. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งคน
ข. ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
ค. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. บุคคลใดไม่สามารถเป็นประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการของธนาคารได้
ก. นายเอ เคยมีความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
ข. นายบี เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ค. นายซี เป็นลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบการพัฒนาชนบทและชุมชน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ชุมชน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ข. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ค. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ง. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน คนบางจำพวก กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน

ข้อที่ 2. ชุมชนตามระดับการพัฒนาแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งออกเป็น3 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น4 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น5 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น6 ประเภท

ข้อที่ 3. คำว่า การพัฒนา รวมกับคำว่า ชุมชน เรียกว่า “การพัฒนาชุมชน” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด
ก. ประเทศผรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีก
ง. ประเทศจีน

ข้อที่ 4. การพัฒนาชุมชนมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ
ก. คนในชุมชน
ข. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ค. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กลวิธีในการพัฒนา กระบวนการพัฒนา การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนคือ
ก. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวิตของคนในชุมชน
ข. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน
ค. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ง. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อที่ 6. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนเป็นลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง
ก. การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน > การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน > การศึกษาชุมชน > การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา
ข. การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา > การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน > การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน > การศึกษาชุมชน
ค. การศึกษาชุมชน > การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา > การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน > การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน
ง. การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน > การศึกษาชุมชน > การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา > การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน

ข้อที่ 7. จากความสำคัญของการพัฒนาชุมชน เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน คืออะไร
ก. คนในชุมชน
ข. สัตว์ในชุมชน
ค. สิ่งของในชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่เท่าไหร่ ที่ในชื่อแผนมีเฉพาะคำว่า “เศรษฐกิจ” ไม่มีคำว่า “สังคม”
ก. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙)
ข. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔)
ค. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙)
ง. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔)

ข้อที่ 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่เท่าไหร่ ที่เพิ่มคำว่า “สังคม” ไว้ในแผนเป็นฉบับแรก
ก. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙)
ข. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔)
ค. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙)
ง. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔)

ข้อที่ 10. ข้อใดคือผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑ – ๗ ที่ส่งผลลัพธ์ (Outcome) ต่อสังคมไทย
ก. สังคมไทยกลายเป็นสังคมตะวันตกมากขึ้นทุกวัน
ข. สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในเชิงวัฒนธรรม
ค. สังคมไทยกลายเป็นสังคมแบบอารยประเทศ
ง. สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง Call Center 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,