ขุดมาแจก!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 ข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ สอบปี 2015 รวมแนวข้อสอบ กฟน นักบริหารงานพัสดุ 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขุดมาแจก!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 ข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ สอบปี 2015 รวมแนวข้อสอบ กฟน นักบริหารงานพัสดุ 2015

แนวข้อสอบ กฟน นักบริหารงานพัสดุ 2015

แนวข้อสอบ กฟน นักบริหารงานพัสดุ 2015

ขุดมาแจก!! เพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ เตรียมสอบในปี 2015 มีเนื้อหาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ กับการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2015 คะ….

แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ เตรียมสอบในปี 2015

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ข. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางจดหมาย
ค. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ?
ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ค. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ง. หนังสือพิมพ์

ข้อที่ 3. การติดต่อราชการสามารถดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ข. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ค. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8
ง. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8

ข้อที่ 4. “หนังสือรับ” ตามระเบียบนี้คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน
ข. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก
ค. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากองค์กร
ง. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากเอกชน

ข้อที่ 5. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามระเบียบใด ?
ก. ระเบียบราชการแผ่นดิน
ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของข้าราชการพลเรือน
ค. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ง. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของสำนักงาน หรือหน่วยงานนั้นๆ

ข้อที่ 6. “หนังสือส่ง” ตามระเบียบนี้คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก
ข. หนังสือที่ส่งเข้ามาข้างใน
ค. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก
ง. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน

ข้อที่ 7. อายุการเก็บหนังสือตามระเบียบนี้โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของ การพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. “การพัสดุ”  หมายความว่า การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา
ข. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย
ค. “การพัสดุ”  หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ง. “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การจ้าออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)
ก. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนรัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ค. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. นายบี เป็นผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายบี อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ก. 3 วัน                                                                 ข. 5 วัน
ค. 7 วัน                                                                 ง. 15 วัน

ข้อที่ 11.  ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่กี่รายขึ้นไป ต้องระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้นด้วย
ก. 2 รายขึ้นไป                                                     ข. 3 รายขึ้นไป
ค. 4 รายขึ้นไป                                                     ง. 5 รายขึ้นไป

ข้อที่ 12. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ก. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ข. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
ค. พิจารณาคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. การซื้อโดยวิธีพิเศษ เป็นการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีใด
ก. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
ข. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ค. เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ยกเว้นข้อใด
ก. รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อโดยยังไม่ต้องระบุเนื้อที่และท้องที่ที่      ต้องการ
ข. ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๕ ราย
ค. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นและท้องที่ใกล้เคียง
ง. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,