ข่าว เปิดสอบตำรวจ 56 ออกมาแล้ว ใคร สมัครตำรวจ 2556 บ้าง เรามี แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม มาแชร์ให้อ่านกัน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว เปิดสอบตำรวจ 56 ออกมาแล้ว ใคร สมัครตำรวจ 2556 บ้าง เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม

สมัครสอบตำรวจ 2556

สมัครสอบตำรวจ 2556

ข่าว เปิดสอบตำรวจ 56 ออกมาแล้ว ใคร สมัครตำรวจ 2556 บ้าง เรามี แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม มาแชร์ให้อ่านกัน

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม สำหรับสอบตำรวจ ปี56
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
1. “บุคคลใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
ก. โมเสส
ข. พระเยซู
ค. มหาวีระ
ง. มูฮัมมัด

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
2. การสงเคราะห์หรือ ธรรมแห่งการ ยึด เหนี่ยวบุคคลให้เกิดความสามัคคีมี 4 ประการ คือ
ก. พรหมวิหาร
ข. สังคหวัตถุ
ค. ฆราวาสธรรม
ง. สมุทัย

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
3. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
ก. ศาสนาอิสลาม
ข. ศาสนาคริสต์
ค. ศาสนาฮินดู
ง. พระพุทธศาสนา

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
4. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
ก. ศาสนาและนักบวช
ข. รูปเคารพและศาสนสถาน
ค. นักบวชและศาสนพิธี
ง. ศาสนพิธี และหลักคำสอน

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
ก. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
ข. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
ค. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
ง. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
6. ข้อความใดเกี่ยวกับนิกายในศาสนาอิสลาม ถูกต้องที่สุด
ก. นิกายซุนนีมีอนูบักร์เป็นคอลีฟะคนแรก
ข. นิกายซีอะฮ์ถือว่า คอลีฟะต้องมากจากการเลือกตั้ง
ค. นิกายวาฮะบีเกิดขึ้นพร้อมกับนิกายชีอะฮ์
ง. ทุกนิกายแตกต่างกันเฉพาะผู้ก่อตั้งนิกายเท่านั้น

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
7. หลักธรรมที่ใช้ปฏิบัติสำหรับ ผู้ครองเรือน มี 4 ประการ คือ
ก. พรหมวิหาร
ข. สังคหวัตถุ
ค. ฆราวาสธรรม
ง. สมุทัย

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
8. ความรัก ความปรารถนาดี ให้ผู้อื่น มีความสุข จัดอยู่ใน
ก. พรหมวิหาร
ข. สังคหวัตถุ
ค. ฆราวาสธรรม
ง. สมุทัย

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
9.  ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา สมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ความอยากได้ในสิ่งที่น่ารักใคร่คือ
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ถูกทุกข้อ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
10. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกรุอาน ตามความเชื่อของชาวมุสลิม
ก. เป็นคัมภีร์สุดท้ายและสูงสุด
ข. เป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุด
ค. เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้
ง. เป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้นบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัด

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
11. การทำลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ก. พระพรหม
ข. พระศิวะ
ค. พระนารายณ์
ง. พระตรีมูรติ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
12. ความดับทุกข์หรือการดับตัณหาและ ความ ทะเยอทะยานต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา คือ
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
13. ข้อใดไม่ตรงกับปรมาตมัน
ก. พรหมัน
ข. โมกษะ
ค. ชีวาตมัน
ง. วิญญาณสากล

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
14. ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
ก. นิกายออร์ทอดอกซ์เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด
ข. นิกายโรมันคาทอลิกอนุญาตให้พระชั้นผู้น้อยแต่งงานได้
ค. นิกายโปรแตสแตนท์เชื่อว่าทุกคนสามารถติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงได้
ง. นิกายโรมนคาทอลิก ออร์ทอดอกซ์ และโปรเตสแตนท์เคารพยกย่องมารดาพระเยซูว่าเป็นแม่พระ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
15. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิดกินขนมปังและดื่มไวน์ในบาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
ก. ศีลกำลัง
ข. ศีลแก้บาป
ค. ศีลล้างบาป
ง. ศีลมหาสนิท

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 วิชาภาษาไทย 2556
1. ข้อใดไม่มีคำพ้องความหมาย
ก. ไอยรา ราชสีห์ กุญชร
ข. ลำธาร ชลาสินธุ์ มัจฉา
ค. เทเวศร์ อัจฉรา สุรารักษ์
ง. สิงขร เวหาสน์ วนาดร

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
2. ข้อใดเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำ
ก. เปอร์เซ็น    พลาสติค คลินิก
ข. ซอส เต็นท์ เบ็นซิน
ค. กร๊าฟ ช้อค สปริง
ง. สวิตซ์ เชิ๊ต ดีเปรสชั่น

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
3. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาพพจน์ด้วยวิธีอุปลักษณ์
ก. เป็นเวรกรรมจึงจำจากขอฝาก     ขอฝากมาหยารัศมี
ข. แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา     เชยผกาโกสุมปทุมทอง
ค. เจ้าเป็นถ้ำอำไพของให้พี่     เป็นราชสีห์สิงสู่เป็นคู่สอง
ง. แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ     พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
4. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
ก. แม่ ราช แมว เจ้า
ข. นั่ง กิน ข้า ควาย
ค. ตอน น้ำ หนู มาร
ง. นอน วิ่ง ถ้ำ ใจ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
5. คำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนไม่ได้
ก. จินดาทำข้อสอบหลายวันจนรู้สึกเบลอไปหมด
ข. จิตเสมอ ไปหาหมอเพื่อใช้แสงเลเซอร์รักษาผิวหน้า
ค. จินตหรา เป็นดีไซเนอร์ประจำห้องเล็กที่มีชื่อเสียง
ง. จงใจเป็นวิสัญญีแพทย์ระดับอินเตอร์ของโรงพยาบาลนี้

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
6. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
7. ผู้หญิงคนนี้สวยเหมือน……….แต่ใจดำเหมือน……….ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
ก. นางสาวไทย อีกา
ข. ดอกไม้ ถ่าน
ค. นางฟ้า อีกา
ง. เทพธิดา ถ่าน

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
8. “สัมพันธภาพระหว่างเขากับเธอถึงจุด……………….กันเสียแล้ว”
ก. แตกร้าว
ข. แตกหัก
ค. แตกดับ
ง. แตกยับ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
9. ข้อใดแสดงความเชื่อต่างจากข้ออื่น
ก. ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก     แมงมุมทุ่มอกที่ริมฝา
ข. จับดาบเคยปราบณรงค์รบ     เสร็จครบบริกรรมคาถา
ค. แล้วทำผงอิทธิเจเข้าเจิมพักตร์     คนเห็นคนทักรักทุกหน้า
ง. สีขี้ผึ้งสีปากกินหมากเวทย์     ซึ่งวิเศษสารพัดแก้ขัดสน

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม
10. เมื่อได้รับโทรศัพท์ ควรใช้ภาษาในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก. สวัสดีค่ะ:ที่นี่ 256 299132 ใครโทรมาคะ
ข. สวัสดีค่ะ:ที่นี่ 256 299132 จะพูดกับใครคะ
ค. สวัสดีค่ะ:ที่นี่ 256 299132 อยากพูดกับใครคะ
ง. สวัสดีค่ะ:ที่นี่ 256 299132 ต้องการพูดกับใครคะ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ ม.6 สำหรับสอบปี 2556 เพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 56.. 
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 56.. 


**** เฉลยแนวข้อสอบตำรวจ ม.6  2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

เปิดสอบตำรวจ 56 สมัครตำรวจ 2556 แนวข้อสอบตำรวจ 56 สายปราบปราม

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,