ฟรี พร้อมเฉลย คัด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เฉพาะออกสอบ Top load แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรี พร้อมเฉลย คัด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน เฉพาะออกสอบ Top load

เราเลยขอ คัด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เฉพาะออกสอบมาให้ดูเป็นตัวอย่างกัน จะได้ไม่อ่านหนังสือสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กว้างไป Top load แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน 2558 ฟรี พร้อมเฉลย วันนี้ขอยก แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน มาแจกให้อ่านกันฟรีๆ เพราะเริ่มเรามีกระแสถามหากันมามากขึ้นแล้วหละคะ


ฟรี พร้อมเฉลย คัด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เฉพาะออกสอบ Top load แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน 2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539
ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย
ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
ค. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ง. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ข้อที่ 5. “มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” คือ………….ของกรมการจัดหางาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. เป้าหมาย
ข้อที่ 6. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ข้อใดจัดเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมการจัดหางาน ?
ก. กองนิติการ
ข. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ค. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10
ง. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 ข้อใดจัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกรมการจัดหางาน ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ค. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ง. สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ข้อที่ 8. ข้อใดคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ?
ก. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 9. รัฐบาลของไทยได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีใด ?
ก. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ข. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2485
ค. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2495
ง. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2505
ข้อที่ 10. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ข. บังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ค. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2475
ง. บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475
ข้อที่ 11. ในช่วงแรกพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดพระนคร
ข. จังหวัดธนบุรี
ค. กรุงเทพมหานครฯ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงานโดย เรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นคือ ?
ก. ตัวแทนจัดหางาน
ข. คนหางาน
ค. คนทดสอบฝีมือ
ง. คนสมัครงาน
ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ฝึกงาน” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การเข้างานในครั้งแรกของลูกจ้าง
ข. นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติหรือทักษะในการเรียนให้เพื่อขึ้น
ค. ลูกจ้างที่กำลังเรียนและต่อต้องการเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติ ในหน่วยงานอื่นๆ
ง. นายจ้างส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติหรือทักษะในการทำงานเพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ข้อที่ 3. สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ข้อที่ 4. “สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน” มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ดำเนินการจดบันทึกเกี่ยวกับการหางานในเขตที่รับผิดชอบ
ข. จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ
ค. จัดหางานแก่คนต่างด้าวโดยไม่คิดค่าบริการ
ง. จัดหางานแก่คนชราโดยไม่คิดค่าบริการ
ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 8 บุคคลตามข้อใดมีอำนาจออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ?
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อที่ 6. ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข. เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ค. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
ง. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี
ข้อที่ 7. หากผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้อวยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อที่ 8. ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง. รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ผู้ขออนุญาติต้องยื่นอุทธรณ์ภายกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน ?
ก. ภายในสิบวัน
ข. ภายในยี่สิบวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในสี่สิบวัน
ข้อที่ 10. ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตราที่15 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องวางหลักประกันสำหรับตัวแทนจัดหางานแต่ละคน ไว้คนละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสองหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ค. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสี่หมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ง. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข้อที่ 11. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่ขอรับหลักประกัน คืน ภายใน…………….ปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให้หลักประกันดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ?
ก. สองปี
ข. สามปี
ค. สี่ปี
ง. ห้าปี


อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,