พร้อมสอบทุกตำแหน่ง จัดเน้น จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลย ไม่เสียเวลาแน่นอน แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พร้อมสอบทุกตำแหน่ง จัดเน้น จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลย ไม่เสียเวลาแน่นอน 2558 ฟรี

สำหรับข่าวเปิด สอบกรมชลประทาน กว่า 800 อัตรานั้น ทำให้ แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558 เป็นที่ต้องการอย่างมาก ชุดนี้ เราอยากให้ท่านประหยัดเวลาอ่านหนังสือสอบกรมชลประทาน 2558 กันยังไงหละคะ สู้ๆ คะ พยายามเข้านะคะ บอกก่อนเลยว่า พร้อมสอบทุกตำแหน่งคะ โดยวันนี้ เราจัดเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 มาฝากกันคะ เรียกได้ว่า จัดเน้นไม่เสียเวลาแน่นอน เพราะ แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเดฉลย ฟรีพร้อมสอบทุกตำแหน่ง จัดเน้น จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลย ไม่เสียเวลาแน่นอน แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558 ฟรี


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. พันธกิจของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. สามข้อ
ข. สี่ข้อ
ค. ห้าข้อ
ง. หกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. สามข้อ
ข. สี่ข้อ
ค. ห้าข้อ
ง. หกข้อ

ข้อที่ 4. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?
ก. ประมาน106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. ประมาน45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 5. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงคือ………..ของกรมชลประทาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. เป้าประสงค์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?
ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาองค์กรของกรมชลประทาน ?
ก. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
ข. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน
ง. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง


แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการ (กวพ.อ.)
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง : รองประธานกรรมการ
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : รองประธานกรรมการ
ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : กรรมการ
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง : เลขานุการ

ข้อที่ 2. บุคคลใด มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 3. กวพ.อ. มีอำนาจหน้าที่ดังข้อใด
ก. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี
ข. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
ค. พิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา จากข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ข. เอกสารต่างๆ
ค. ข้อเสนอด้านเทคนิค (prequalification)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. คณะกรรมการประกวดราคาจะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 10 วัน

ข้อที่ 6. ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายสามารถส่งผู้แทนไม่เกินรายละกี่คน
ก. 1 คน ข. 2 คน
ค. 3 คน ง. 4 คน

ข้อที่ 7. นายเอ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก นายเอจะต้องอุทธรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 10 วัน

ข้อที่ 8. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เท่าใด เป็นต้นไป
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ข้อที่ 9. การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงใด
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อที่ 10. โครงการในข้อใด อยู่ในข้อการใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามระเบียบนี้
ก. โครงการ A มีมูลค่า 8 แสนบาท
ข. โครงการ B มีมูลค่า 1 ล้านบาท
ค. โครงการ C มีมูลค่า 2 ล้านบาท
ง. ถูกทุกข้อ


อ่านแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 58..


* เฉลยของ แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,