Get ได้ไม่ยาก แนวข้อสอบสรรพากร อัพเดต แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย เอามาแจก แนวข้อสอบกรมสรรพากร 56 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มีดีที่เฉลย แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลยพร้อมคำอธิบาย พลาด ไปเสียดาย โหลด ฟรี

Get ได้ไม่ยาก แนวข้อสอบสรรพากร อัพเดต แนวข้อสอบกรมสรรพากร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบกฎหมายศุลกากร สำหรับสอบ ปี2556-2557 และ แนวข้อสอบพรบ. ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 อัพเดต แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย เอามาแจก แนวข้อสอบกรมสรรพากร 56 ฟรี เพิ่มเติมได้เลยที่นี่ เวลาในการเตรียมตัวสอบแนวข้อสอบกรมสรรพากร เหลือน้อยเต็มทีละ สู้ๆ นะคะ เราเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครสอบทุกท่านคะ

Get ได้ไม่ยาก แนวข้อสอบสรรพากร อัพเดต แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลยบวกคำอธิบาย เอามาแจก แนวข้อสอบกรมสรรพากร 56 ฟรี

แนวข้อสอบพรบ. ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ตามาตราที่ 37 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี
ง. ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
2. ตามมาตราที่ 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
ข. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2.5 ต่อเดือน
ค. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 3.5 ต่อเดือน
ง. ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 4.5 ต่อเดือน
3. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานประเมิน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ข. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้ง
ค. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
ง. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตแต่งตั้ง
4. ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ……………… โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ………………..
ก. กรมสรรพกร, 50 บาท
ข. กรมศุลกากร, 50 สตางค์
ค. ที่ว่าการอำเภอ, 50 สตางค์
ง. กระทรวงการคลัง, 50 บาท
5. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ขาย” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน
ข. ให้ ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
ค. ขายฝาก แลกเปลี่ยน
ง. ถูกทุกข้อ
6. ตามมาตราที่ 48 เงินได้พึงประเมินตามข้อใดต้องเสียภาษี
ก. ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน
ข. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
7. เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะ
ข. ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้
ค. เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
8. ตามมาตราที่ 28 ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้…………………..เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้
ก. พนักงานประเมิน
ข. เจ้าพนักงานประเมิน
ค. พนักงานภาษีสรรพกร
ง. เจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
9. ถ้าตราสารที่ต้องเสียอากรได้ทำขึ้นนอกสยาม ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในสยามต้องเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวน อากรและขีดฆ่าภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
10. ข้อใดให้ความหมายได้ถูกต้อง
ก. “ตราสาร” หมายความว่าเอกสารที่ต้องเสียอากร
ข. กระดาษ” หมายความตลอดถึงแผ่นหนังฟอกหรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งใช้เขียนตราสาร
ค. ปิดแสตมป์” หมายความว่าการปิดแสตมป์ทับกระดาษหรือการมีแสตมป์ดุนบนกระดาษ
ง. ถูกทุกข้อ
11. ตามมาตรา มาตรา ๙๑/๑๗ กรณีใด ที่ไม่ต้องเสียสำหรับเดือนภาษีนั้น
ก. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 100 บาท
ข. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 200 บาท
ค. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 300 บาท
ง. เดือนภาษีมีจำนวนไม่ถึง 400 บาท
12. ผู้ประกอบกิจการคนใดไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก. นายเอ เป็นผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
ข. นายบี เป็นผู้ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
ค. นางสาวซี เป็นผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๙๑/๒ (๗)
ง. ถูกทุกข้อ
13. นายเอ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายในกี่ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
14. ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่เท่าไรของเดือนถัดไป
ก. วันที่ 7 ข. วันที่ 15
ค. วันที่ 20 ง. วันที่ 30
15. ข้อใดคือรายรับจากการประกอบกิจการสำหรับกิจการธนาคาร
ก. ดอกเบี้ย ส่วนลด
ข. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค. กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตั๋วเงิน
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบกฎหมายศุลกากร สำหรับสอบ ปี2556
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดให้ความหมายของการค้าระหว่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด
ก. การแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ
ข. การประมูลสินค้า ทรัพยากร ระหว่างประเทศ
ค. การนำสินค้าจากภายนอกประเทศ เข้ามาภายในประเทศ
ง. การนำสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
ก. การแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันสำปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ข. ความชำนาญเป็นพิเศษ (Specialization) การผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความชำนาญ
ค. ปัจจัยการผลิตเอื้ออำนวย (Factors Endowment) แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน ประเทศอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ
ก. ปริมาณและชนิดของปัจจัยการผลิต
ข. ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิต
ค. ต้นทุนการขนส่ง ค่าขนส่งวัตถุดิบ และค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากร (The Customs Department)
ก. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการส่งออก
ข. ป้องกันและปราบปราม(การควบคุมทางศุลกากร)
ค. จัดทำสถิติสินค้าผ่านศุลกากร
ง. ถูกทุกข้อ
5. จากข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญของเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละเท่าไหร่
ก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
ข. เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2
ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2
ง. เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2
6. ข้อใดให้ความหมายของ GNP (Gross National Product) ไว้ชัดเจนที่สุด
ก. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผลิตที่ใดในโลก
ข. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศในรอบปีหนึ่ง
ค. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศในรอบปีหนึ่ง
ง. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศในรอบสองปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผลิตที่ใดในโลก
7. การที่ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศมีมูลค่ามากกว่าสั่งสินค้าเข้ามาอุปโภคบริโภค เรียกว่าอะไร
ก. ดุลการค้าเสียเปรียบ
ข. ดุลการค้าได้เปรียบ
ค. ดุลการค้าสมดุล
ง. ผิดทุกข้อ
8. ข้อใดคือดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment)
ก. จำนวนไม่ประจักษ์หรือค่าคลาดเคลื่อนสุทธิ
ข. บัญชีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน
ค. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดให้ความหมายของ “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราของสกุลอื่น ๆ
ข. เงินตราของประเทศอื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ค. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราภายในประเทศ
ง. ผิดทุกข้อ
10. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)


อ่านแนวข้อสอบแนวข้อสอบกรมสรรพากร สำหรับสอบ 2556-2557 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพกร ธุรการปฏิบัติงาน 2557..

*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2556-2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , ,