[พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบกรมสรรพากรความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร และข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบกรมสรรพากรความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร และข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 57

แนวข้อสอบกรมสรรพากร

แนวข้อสอบกรมสรรพากร

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับกรมสรรพากร ในปี 2557 คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี
ข. หลีกเลี่ยง และไม่จ่ายภาษี
ค. การขอขอคัดค้านไม่จ่ายภาษี
ง. การยื่นภาษีย้อนหลัง 10 ปี

ข้อที่ 3. ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนภาษีตามข้อใด ?
ก. การหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป
ข. การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ค. การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?
ก. บุคคลธรรมดา
ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 6. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 7. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 8. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (The Revenue Department) ?
ก. www.mof.go.th
ข. www.rd.go.th
ค. www.dpt.go.th
ง. www.dla.go.th

ข้อที่ 10. บุคคลใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2557 ?
ก. นาย ประสงค์ พูนธเนศ
ข. นาย สมพงษ์ สงวนชาติ
ค. นาย มานิต นิธิประทีป
ง. นาย ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็น “วิสัยทัศน์” ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
ข. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ค. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
ง. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่”พันธกิจ”ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ
ข. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลง
ง. พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ข้อที่ 4. ตามแผนนี้ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าประสงค์
ค. วัตถุประสงค์
ง. ตัวชี้วัด

ข้อที่ 5. ตามแผนนี้ “การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าหมายหลัก
ค. วัตถุประสงค์
ง. ขอบเขตแผน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ค. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน และพนักงานบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีประธานคือ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 12 ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า…………….
ก. ก.พ.ร.
ข. ก.พ.ร. วิสามัญ
ค. อ.ก.พ.
ง. อ.ก.พ. วิสามัญ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 16 อ.ก.พ. กระทรวง มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม
ข. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม
ค. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ง. พิจารณาเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในกรมนั้น

ข้อที่ 5. ตามลักษณะ 2ของพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่า
ก. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ธ.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ค.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ธ.”

ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัตินี้ ข้าราชการพลเรือนมีอยู่กี่ประเภท
ก. ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท
ข. ข้าราชการพลเรือนมี 3 ประเภท
ค. ข้าราชการพลเรือนมี 4 ประเภท
ง. ข้าราชการพลเรือนมี 5 ประเภท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร >>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,