ใครแน่ ลอง แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 57 ดูสิ ผ่าน แนวข้อสอบ ทอ 2557 ไปได้ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ฟรี ถือว่าเก่ง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใครแน่ ลอง แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 57 ดูสิ ผ่านไปได้ ถือว่าเก่ง

ใครแน่ ลอง แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 57 ดูสิ อ่านจบ พร้อมสอบเลยคะ จัดเอา แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เกี่ยวกับ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ มาฝากกัน เพราะมีหลากหลายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557 หากท่านสามารถผ่าน แนวข้อสอบ ทอ 2557 ไปได้ ถือว่าเก่งเลยหละคะ รู้อย่างนี้แล้วรีบเข้ามาทำ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ฟรี กันเลยดีกว่าคะ โอกาสที่ท่านจะได้ฝึกความสามารถมีน้อยลงทุกวันนะคะ สู้ๆ คะ

ใครแน่ ลอง แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 57 ดูสิ ผ่าน แนวข้อสอบ ทอ 2557 ไปได้ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ฟรี ถือว่าเก่ง

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. There ………….. a school meeting yesterday.
a. were listening b. were
c. is d. was
2. Paul loves ………….. TV but hate ………….. homework.
a. watches, does b. watched, did
c. watching, doing d. watch, do
3. Suphon ………….. already ………….. dinner.
a. has, had b. have, had
c. has, – d. had, –
4. It started to rain when they ………….. .
a. was playing football b. were playing football
c. played football d. play
5. When he was working on his computer, the lights ………….. .
a. go out b. goes out
c. going out d. went out
6. I was eating a sandwich when the bull ………….. .
a. appeared b. appears
c. appear d. appearing
7. A friend ………….. is also my friend.
a. of Kate b. of Kate’s
c. Kate’s d. of her
8. The driver lost control and ………….. an old woman.
a. ran across b. ran over
c. ran into d. ran out of
9. My grandfather ………….. us next month.
a. visits b. will visit
c. visit d. visited
10. There ………….. a school meeting yesterday.
a. were listening b. were
c. is d. was
11. Paul loves ………….. TV but hate ………….. homework.
a. watches, does b. watched, did
c. watching, doing d. watch, do
12. Suphon ………….. already ………….. dinner.
a. has, had b. have, had
c. has, – d. had, –
13. They ………….. in Bangkok ………….. they were young.
a. have lived, since b. have lived, for
c. lived, since d. live, since
14. She ………….. in this school ………….. two years.
a. studied, since b. studies, since
c. has studied, for d. have studied, for
15. If he ………….. I ………….. him the truth.
a. is coming, will tell b. comes, will tell
c. came, told d. come, will tell
16. Do you visit your grandparents every month?
a. No, we don’t. b. No, you don’t.
c. Yes, I do. d. Yes, you do.
17. What size are you?
a. I’m 43. b. I’m 40.
c. 43, I think. d. I love 43.
18. Are you doing your homework, Judy?
Yes, ………….. .
a. I can b. I do
c. I am d. I can’t
19. How many brothers and sisters have you got?
I have got ………….. .
a. one brother and one sister b. nothing
c. a car d. a house
20. Are you ………….. in music and sports?
Yes, I am.
a. interests b. interested
c. interesting d. interest
21. What do you like doing?
I like ………….. .
a. play computer games b. played computer games
c. playing basketball d. plays computer games
22. ………….. opening the door, please?
No, I don’t.
a. Can you b. Do you like
c. Will you d. Do you mind
23. Which word is pronounced “ed” at the end?
It is “………….. .”
a. needed b. stoped
c. watched d. missed
24. Gold is the ………….. metal.
a. expensive b. more expensive
c. most expensive d. as expensive as
25. Mt. Everest is ………….. mountain.
a. high b. the highest
c. higher d. as high as
26. Tokyo is ………….. place on Christmas Day.
a. as cold as b. the coldest
c. cold d. colder
27. Concorde is ………….. than Boeing 747.
a. fast b. fastest
c. faster d. as fast as
28. Suda is not ………….. to reach the ceiling.
a. tall enough b. tall
c. too tall d. taller
29. Science is ………….. to understand.
a. difficult b. most difficult
c. too difficult d. more difficult
30. It started to rain when they ………….. .
a. was playing football b. were playing football
c. played football d. play
31. When he was working on his computer, the lights ………….. .
a. go out b. goes out
c. going out d. went out
32. I was eating a sandwich when the bull ………….. .
a. appeared b. appears
c. appear d. appearing
33. A friend ………….. is also my friend.
a. of Kate b. of Kate’s
c. Kate’s d. of her
34. The driver lost control and ………….. an old woman.
a. ran across b. ran over
c. ran into d. ran out of
35. My grandfather ………….. us next month.
a. visits b. will visit
c. visit d. visited


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 57..


เฉลยแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2557 ชั้นสัญญาบัตร จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

Tags: , , , , , , , , , , , , ,