โหลดฟรีด่วน แนวข้อสอบ กปน 58 โปรพิเศษ File PDF แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิศวกร top review แนวข้อสอบการประปานครหลวง ปี2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดฟรีด่วน แนวข้อสอบ กปน 58 โปรพิเศษ File PDF วิศวกร  top review ปี2558

top review แนวการประปานครหลวง ปี2558 ดีๆ แบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ นะคะ รีบด่วน ช้าอดหมดนะคะ happy new year 2558 คะ ต้อนรับปีใหม่ด้วย File PDF แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิศวกร ที่กำลังเป็นกระแสยอดโหลดสูงสุดในเว็บไซต์ โหลดฟรีด่วน แนวข้อสอบ กปน 58 ชุดนี้ด่วนเลยคะ เพราะเป็นโปรโมชันดีๆ ที่เราจัดมีเฉพาะช่วงต้นปี 2558 เท่านั้น โดยวันนี้นำเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง มาฝากกัน โปรพิเศษ


โหลดฟรีด่วน แนวข้อสอบ กปน 58 โปรพิเศษ File PDF แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิศวกร top review แนวข้อสอบการประปานครหลวง ปี2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินค่าปรับตามระเบียบนี้ ต้องจ่ายเป็นเงินร้อยละเท่าไหร่ของค่าปรับ ?
ก. ร้อยละ 20 ของเงินค่าปรับ
ข. ร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับ
ค. ร้อยละ 40 ของเงินค่าปรับ
ง. ร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับ
ข้อที่ 2. หากผู้ใดกระทำผิดทำให้ทรัพย์สินของการประปานครหลวงเสียหาย ต้องถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นเงินกี่บาท ?
ก. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
ข. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท
ค. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 3,000 บาท
ง. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 4,000 บาท
ข้อที่ 3. การคิดเงินค่าทดแทนน้ำสูญเสียจากการลักใช้น้ำตามระเบียบนี้ ให้คิดเป็นอัตราลูกบาศก์เมตรละกี่บาท ?
ก. ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท
ข. ลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท
ค. ลูกบาศก์เมตรละ 30 บาท
ง. ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท
ข้อที่ 4. ผู้ที่กระทำความผิดกับขนาดท่อ 10 นิ้วของการประปานครหลวงต้องถูกปรับเป็นเงินเท่าไหร่ ?
ก. ต้องถูกปรับเป็นเงิน5,000 บาท
ข. ต้องถูกปรับเป็นเงิน10,000 บาท
ค. ต้องถูกปรับเป็นเงิน100,000 บาท
ง. ต้องถูกปรับเป็นเงิน180,000 บาท
ข้อที่ 5. คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้ต้องถูกแต่งตั้งโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. รองผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535
ข้อที่ 6. ระเบียบนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อ ?
ก. เอาผิดกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. ปกป้องผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง
ค. กำหนดโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง
ง. ใช้ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง
ข้อที่ 7. ผู้กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้ปฏิบัติงาน
ข. ผู้กระทำผิด
ค. ผู้ลักใช้น้ำ
ง. คณะกรรมการ
ข้อที่ 8. ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2535
ข. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2536
ค. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
ง. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539
ข้อที่ 9. การใช้น้ำเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ
ข้อที่ 10. ข้อใดจัดเป็นผู้ใช้น้ำในประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ?
ก. สถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต
ข. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐบาล
ค. โรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐบาล
ง. มูลนิธิ หรือองค์กร
ข้อที่ 11. วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา จัดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ
ข้อที่ 12. ตามระเบียบนี้ได้กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงมีกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
ข้อที่ 13. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เนื่องจากบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงต้องมีการออกกฎหมายเพื่อดูแลคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง
ข. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการรักษาคลองประปาซึ่งได้ตราขึ้นไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ล้าสมัย
ค. เนื่องจากเริ่มมีการจัดตั้งการประปา จึงต้องมีการตรากฎหมายให้กับหน่วยงาน
ง. เนื่องจากคลองประปาในเขตของการประปานครหลวง ไม่มีผู้ดูแล
ข้อที่ 14. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ง. นายกรัฐมนตรี
ข้อที่ 15. หากผู้ใดเดินเรือในคลองประปา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อที่ 16. หากผู้ใดซักผ้าหรืออาบน้ำในเขตคลองประปา ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อที่ 17. หากผู้ใดทำลายหรือทำให้เสียหายแก่คันคลอง ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อที่ 18. หากผู้ใดจับสัตว์น้ำในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตหวงห้าม ต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อที่ 19. มาตราที่ 14 ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 กล่าวถึง ?
ก. ห้ามมิให้ผู้ใดนำหรือปล่อยสัตว์ใดๆ ลงไปในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือเขตหวงห้าม
ข. ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายหรือทำให้น้ำโสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองขังน้ำ
ค. ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ หรือคลองขังน้ำ
ง. ห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาบน้ำในเขตคลองประปา
ข้อที่ 20. ตามมาตราที่ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดทำลายสิ่งของตามข้อใด ?
ก. คันคลอง
ข. ประตูน้ำ ทำนบหรือเขื่อนของการประปา
ค. สะพานข้ามคลองประปา สะพานข้ามคลองรับน้ำ หรือสะพานข้ามคลองขังน้ำ
ง. ถูกทุกข้ออ่านแนวข้อสอบการประปานครหลวง 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการประปานครหลวง ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบการประปานครหลวง 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,