กำลังเป็นกระแส แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานการเงินและบัญชี ฟรี พร้อมเฉลย ยอดวิวหลักพัน แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กำลังเป็นกระแส แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานการเงินและบัญชี ฟรี พร้อมเฉลย ยอดวิวหลักพัน

กำลังเป็นกระแส แนวข้อสอบการเคหะ 58 เลยหละคะ ขอยกเอาตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ฟรี พร้อมเฉลย มาฝากกันก่อนละกัน ตำแหน่งอื่นๆ ทยอยตามมาคะ ยอดวิวหลักพัน แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 โดยยกตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537


กำลังเป็นกระแส แนวข้อสอบการเคหะ 58 พนักงานการเงินและบัญชี ฟรี พร้อมเฉลย ยอดวิวหลักพัน แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558

ตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน พ.ศ. 2543
ข้อที่ 1. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ?
ก. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 2 : 27 มี.ค. 2532
ข. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 3 : 8 พ.ค. 2532
ค. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 4 : 8 พ.ค. 2532
ง. การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื้อ ฉบับที่ 5 : 25 ส.ค. 2535

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายตามระเบียบนี้ได้ถูกต้อง ชัดเจนที่สุด ?
ก. “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ
ข. การให้เช่า” หมายถึง การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการให้ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติ บุคคลได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในโครงการนั้นชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด
ค. “การเช่าเซ้ง” หมายถึง การเช่าพิเศษยิ่งกว่าการเช่าทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี และ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ ซึ่งสามารถโอนขายสิทธิเช่าได้
ง. “การให้เช่าซื้อ” หมายถึง การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการแล้วนำออกให้ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลเช่า

ข้อที่ 3.ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ยื่นแบบจองสิทธิในแต่ละโครงการ ?
ก. นายเอมีเชื้อชาติไทย
ข. นายบีมีสัญชาติไทย
ค. นายซีมีอายุ 15 ปี 3 เดือน 2 วัน
ง. นายดีกำหนดวิธีการได้สิทธิเช่า เช่าเซ้ง เช่าซื้อ ซื้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบจองสิทธิ กรณีอาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับเงินอุดหนุน ?
ก. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบจองสิทธิ
ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ค. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
ข้อที่ 5. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการเคหะ ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ?
ก. จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเองหรือแก่ บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ
ค. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ได้กำหนดชื่อของ “การเคหะแห่งชาติ” ให้เรียกโดยย่อว่าอะไร ?
ก. เรียกโดยย่อว่า “กคช.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “กคหช.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “กหช.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “กหคช.”

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ?
ก. ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ข. ประกอบด้วยกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3คน แต่ไม่เกิน 6 คน
ค. ให้รองผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อที่ 8. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ให้ยกเลิกกฎหมายในข้อใด ?
ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ข. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
ค. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าการการการเคหะแห่งชาติ ?
ก. ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง
ข. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กคช. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการ กำหนด
ค. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น ตัดหรือลดขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ง. ถูกทุกข้อ
ง. ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

ข้อที่ 10.ข้อใดคือเป้าหมายและทิศทางของการเคหะแห่งชาติในปี พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. บริหารจัดการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ข.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยปรับกระบวนการทำงานเพื่อสร้างรายได้จากกการลงทุน ในธุรกิจใหม่
ค. เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรให้เป็นกลไกชี้นำการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. กองเคหสถาน กรมประชาสงเคราะห์ ถูกจัดตั้งขึ้นในในปี พ.ศ.ใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2453
ข. ปี พ.ศ. 2463
ค. ปี พ.ศ. 2473
ง. ปี พ.ศ. 2483

ข้อที่ 12. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” ขึ้นเมื่อในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ข. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ค. 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ง. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ข้อที่ 13. “การเคหะแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์คือ ?
ก. จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชน เช่า หรือเช่าซื้อ
ข. จัดหาเงินกู้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่าซื้อหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บุคคลที่จะสร้างที่อยู่อาศัย
ค. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดสรรที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละกี่บาท ?
ก. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 5,000บาท
ข. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 10,000บาท
ค. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 15,000บาท
ง. มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 20,000บาท

ข้อที่ 15. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของ “การเคหะแห่งชาติ” ?
ก. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง
ข. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ง. การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคง


อ่าน แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,