หนักใจ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง นักบัญชี ยากเกินรับไหว แนวข้อสอบ กฟน 2558 ขอเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรีพร้อมคำอธิบาย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

หนักใจ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง นักบัญชี ยากเกินรับไหว แนวข้อสอบ กฟน 2558 ขอเฉลยฟรีพร้อมคำอธิบาย

เจอแบบนี้ หนักใจกันไปแถวเลยหละคะ สำหรับ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง นักบัญชี ที่หลายๆ คอมเมนต์บ่นกันมาว่ายากมากๆ วันนี้เลยขอยกเอา แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง ปี 2558 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง มาเป็นตัวอย่างโจทย์ให้ได้ลองฝึกกันดู ไม่อยากให้มีคอมเมนต์ ยากเกินรับไหว แนวข้อสอบ กฟน 2558 อีกคะ จัดมาตามคำขอ ที่ว่า ขอเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรีพร้อมคำอธิบายหนักใจ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง นักบัญชี ยากเกินรับไหว แนวข้อสอบ กฟน 2558 ขอเฉลย แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ฟรีพร้อมคำอธิบาย

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี เตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง ปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. นายเอ ตัดสินใจเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านำเข้าเป็นครั้งแรก นายเอ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห์ธุรกิจในด้านใด
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การวิเคราะห์ด้านใด มักไม่พบในการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งพบการวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นสำคัญ
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)

ข้อที่ 3. ข้อใด คือปัจจัยที่ถูกนำมาวิเคราะห์ทางโครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)
ก. Cash Flow, BCR
ข. NPV, BCR
ค. IRR ,NPV
ง. Cash Flow Projection, NPV

ข้อที่ 4. ข้อใดคือสูตรคำนวณ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)
ก. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ข. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ค. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน
ง. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทางบัญชี
ก. Accounting Rate of Return (ARR)
ข. คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยตัวเลขทางบัญชี โดยใช้ประมาณการงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า
ค. เพื่อให้ทราบว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
ก. มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย
ข. NPV มีค่าเป็น ลบ จะยอมรับโครงการ
ค. NPV มีค่าเป็น บวก จะปฏิเสธรับโครงการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. นางสาวบี ต้องการทราบว่าธุรกิจค้าขายผลไม้แปรรูป จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ นางสาวบีต้องใช้ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด มาคำนวณ
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 8. ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด เป็นวิธีที่สำคัญและจำเป็น ที่ผู้ลงทุนทุกคน ต้องประเมินก่อนเริ่มโครงการที่จะลงทุน
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 9. ความเสี่ยงด้านใด สามารถวัดได้ โดยใช้แบบจำลอง VaR (Value at Risk)
ก. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ข. ความเสี่ยงด้านตลาด
ค. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน
ง. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของแหล่งเงินทุนได้ถูกต้อง
ก. แหล่งเงินทุนระยะสั้น กำหนดชำระภายใน 2 ปี
ข. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ค. แหล่งเงินทุนระยะปานกลาง กำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. แหล่งเงินทุนระยะยาว กำหนดชำระเกิน 4 ปี


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. พัฒนาคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ข. สร้างคุณภาพไฟฟ้าระดับพิเศษสำหรับพื้นที่เฉพาะเจาะจง
ค. พัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อที่ 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 3. ข้อใดคือเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. http://www.mea.or.th
ข. http://www.egat.co.th
ค. http://www.pea.co.th
ง. http://www.pea.go.th

ข้อที่ 4 การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงใด
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของความไม่แน่นอน (Uncertainty) ตามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวงได้ ชัดเจนที่สุด
ก. หมายถึงการไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถึงโอกาสเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ค. หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ง. หมายถึงขั้นตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม ในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 7. ข้อใดจัดเป็นการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด
ก. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผน ธุรกิจวัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร
ข. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้แก่ความ เสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ค. มีความคิด แบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยง อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไร ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือจัดเป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้านครหลวง
ก. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
ข. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
ค. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
ง. วัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

ข้อที่ 9. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า


อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights