โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ชุด2) แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ (สำหรับบุคคลภายใน) สายป้องกันและปราบปราม เตรียมสอบปี 2556 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาสำหรับสายป้องกันและปราบปราม นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆอาทิ ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 (ชุด 1),พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 (ชุด 2),แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และ รายวิชาอื่นๆ….. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
1. หากนายเอกระทำความผิดเพื่อป้องกันสิทธิของตน และได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว นายเอจะต้องรับโทษอย่างไร
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
ก. ได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
ข. ไม่ต้องรับโทษ
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
ค. รับโทษปรับเพียงอย่างเดียว
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

2. บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ
ก. ได้กระทำโดยเจตนา
ข. ได้กระทำโดยประมาท
ค. ได้กระทำโดยถูกบีบบังคับให้ทำ
ง. ถุกทุกข้อ
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย

3. ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย จงให้ความหมายของ “การกักกัน” . แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
ก. การควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ
ข. การควบคุมผู้กระทำความผิดไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย เพื่อรอตัดสินความผิดต่อไป
ค. การควบคุมผู้กระทำความผิดไว้ในห้องขัง เพื่อรอตัดสินความผิดต่อไป
ง. การควบคุมผู้กระทำความผิดไว้ในสถานพยาบาล เพื่อรอตัดสินความผิดต่อไป

4. หากผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ ถึงแก่ความตายให้ศาลตัดสินอย่างไร
ก. ให้ญาติของผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ ชำระราคาหรือสั่งยึดทรัพย์สินอื่นของ ญาติของผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ
ข. ให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของ ผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ
ค. ให้ยึดทรัพย์สินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดของ ผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ
ง. โทษให้เป็นอันระงับไป
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

5. หากผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ ไม่ส่งภายในเวลาที่ศาลกำหนดให้ศาลตัดสินอย่างไร
ก. ให้ชำระราคาหรือสั่งยึดทรัพย์สินอื่นของผู้นั้นชดใช้ราคาจนเต็ม
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
ข. ให้ญาติของผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ ชำระราคาหรือสั่งยึดทรัพย์สินอื่นของ ญาติของผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ
ค. ให้กักขังผู้นั้นไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. ให้ทำสาธาธารณะประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี

6. ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ศาลต้องคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าของแท้จริงหรือไม่
ก. ไม่ต้องคืน เนื่องจากคำพิพากษาถึงที่สุด
ข. ไม่ต้องคืน เนื่องจากเป็นทรัย์สินที่ถูกริบเป็นสมบัติของแผ่นดินไปแล้ว
ค. ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่เจ้าของแท้จริง
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

7. ข้อใดคือทรัพย์สินที่ศาลสามารถสั่งริบทรัพย์ ผู้กระทำความผิดได้
ก. ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด
ข. ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
ค. ทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556

8. ตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตราที่ ๒๗ ถ้าในระหว่างที่ผู้ต้องโทษกักขังได้รับโทษกักขังอยู่ แต่ผู้ต้องโทษกักขัง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ศาลอาจเพิ่มระยะเวลาในการกักขังให้นานขึ้นได้
ข. ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
ค. ให้ศาลเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุก และมีระยะเวลานานกว่าโทษกักขังเป็นสองเท่า
ง. ให้ศาลเพิ่มระยะเวลาในการกักขังให้นานขึ้นเป็นสองเท่า
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย

9. ตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตราที่ ๑๘ โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีทั้งหมดกี่แบบ อะไรบ้าง
ก. มี 3 แบบ คือ ประหารชีวิต จำคุก และ กักขัง
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
ข. มี 4 แบบ คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง และ ปรับ
ค. มี 5 แบบ คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และ ริบทรัพย์สิน
ง. มี 6 แบบ คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน และ ทำประโยชน์แก่สาธารณะ

10. ตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตราที่ ๘ หากผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร แต่ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษอย่างไร แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
ก. ผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษโดยใช้กฎหมายภายในประเทศที่ผู้นั้นได้กระทำความผิด
ข. ผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรที่บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ ภายในราชอาณาจักร
ค. ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษใดๆ เนื่องจากผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และ ไม่ได้กระทำความผิดภายในราชอาณาจักร
ง. ผู้กระทำความต้องได้รับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เนื่องจากผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และ ไม่ได้กระทำความผิดภายในราชอาณาจักร

11. ตามประมวลกฎหมายอาญา หากกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดมีความแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด จะตัดสินอย่างไร
ก. ให้ใช้กฎหมายภายหลังการกระทำความผิด
ข. ให้ใช้กฎหมายในขณะกระทำความผิด
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
ค. ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
ง. ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่ร้ายแรงที่สุดแก่ผู้กระทำความผิด

12. ตามประมวลกฎหมาย วิ.อาญา ”ความผิดต่อชีวิต” กำหนดไว้ในมาตราใดถึงมาตราใด
ก. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 278 ถึงมาตรา 300
. แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
ข. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ถึงมาตรา 290
ค. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290
ง. ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 298 ถึงมาตรา 370
แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจ สายปราบปราม 2556
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ . แนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบตำรวจกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบส…
ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547…

ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 (ชุด 2)…

ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริย…

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกา…

Tags: , ,