ยากนะ แนวข้อสอบตํารวจ ภาษาอังกฤษ ยำรวม แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร หลายๆ วิชา แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ยากนะ แนวข้อสอบตํารวจ ภาษาอังกฤษ ยำรวม แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร หลายๆ วิชา

สนใจทำ แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม 2557 สามารถทำได้เพิ่มเติมภายในเว็บไซต์ บอกก่อนเลยนะคะว่า ยากนะ โดยเฉพาะ แนวข้อสอบตํารวจ ภาษาอังกฤษ ลองดูคะ แนวข้อสอบตํารวจ 2557 สู้ๆ นะคะ โอกาสดีๆ เวียนมาถึงอีกแล้ว อย่าปล่อยผ่านไปหละ ยำรวม แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร หลายๆ วิชา โดยที่นำมาฝากวันนี้ ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับสอบ ปี2557

ยากนะ แนวข้อสอบตํารวจ ภาษาอังกฤษ ยำรวม แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร หลายๆ วิชา แนวข้อสอบตํารวจ สายปราบปราม 2557

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร : เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
Thomas : What are you going to do?
Mike : …….1…….
Thomas : Me too.
1. a. I’m going to do my homework. b. I’m going home.
c. I’m going to school. d. I’m going to the movie.
Thomas : Can I borrow your calculator?
John : …….2…….
2. a. I’m sorry. I’m using it. b. Yes, please.
c. I don’t know. I’m using it. d. No, not at all.
John : …….3…….
Judy : Yes, I do.
John : …….4…….
Judy : Yes, please. I’m hungry.
3. a. Would you like pizza? b. I’d like pizza.
c. You’d like pizza? d. Do you like pizza?
4. a. Would you like to sit down? b. Would you like?
c. Would you like to have some? d. Would you save a piece for dad?
Mother : Have you got much homework today?
Nancy : …….5…….
5. a. Quite a lot, mum. b. No, I don’t.
c. No, not today. d. No, not many.
Miss Moore : …….6……. , please?
Operator : Yes, I’ll put you through. Hold on, please.
Secretary : Hello! May I help you?
Miss Moore : Yes, …….7…….
Secretary : I’m sorry, he’s out now. …….8…….
Miss Moore : Yes, please. Ask him to call Marie Moore. My number is 086 – 848 – 6545.
Secretary :…….9……. , Miss Moore.
Miss Moore : Thank you very much.
6. a. May I have extension 714 b. Who’s speaking
c. Room 135 d. Hang up the phone
7. a. I try to ring Mr. Thomas.
b. I’d like to speak to Mr. Thomas.
c. Is that Mr. Thomas.
d. Mr. Thomas is waiting on the telephone.
8. a. Who is that?
b. Will you call back later?
c. Where are you calling from?
d. Shall I ask him to ring you when he gets in?
9. a. See you b. Anytime
c. No problem d. Certainly
Anne : I’m sorry. …….10…….
Henry :Oh, never mind. We can meet after school.
Anne :…….11…….
Henry :No, dear. I’m okay. Don’t worry about it.
10. a. I came to the party.
b. I don’t want to meet you.
c. I forgot your dinner invitation yesterday.
d. I want to the movie.
11. a. Are you hungry?
b. Are you angry?
c. Do you want to meet me after work?
d. Do you want to talk to me after work?
Siriphon : You look unhappy. …….12…….
Suda : I don’t feel well. I catch a cold.
Siriphon : …….13…….
Suda : Two days now.
Siriphon : You should see the doctor.
Suda : …….14……. I’ll do that on my way home.
12. a. What about you? b. Are you all right?
c. When do you have it? d. What happened?
13. a. How long have you had it? b. When do you have it?
c. What time do you have it? d. How long?
14. a. Thank you. b. No, thank you.
c. I don’t think so. d. OK.
Santi : I have got an insect bite. What can I do about it?
Suda :Well. …….15…….
Santi : Yes, all right. I don’t think it’ll do any good.
Suda :What about going home to bed?
Santi : …….16……. . Perhaps a day in bed will do me better.
15. a. Why don’t stop working?
b. Take it easy.
c. Why don’t you take a paracetamol?
d. Get some sleep.
16. a. That’s a good idea, thanks. b. I don’t think so.
c. No, of course not. d. Yes, sure.
Ellen :Have you got any fresh meat?
Eeller : …….17…….
Ellen :I’ll have two kilos and a half beef, please.
17. a. Yes, please. b. Yes, anything else?
c. Yes, how much? d. Yes, how much would you like?
A : Let’s join the football team.
B : …….18……..
18. a. No, I don’t. b. No, I’m not interested in football.
c. No, I’m not. d. No, of course not.
A : Why don’t you join your own club?
B : …….19…….
19. a. That’s too bad. b. That’s right.
c. That’s a good idea. d. That’s impossible.
A : How often do the groups meet?
B : …….20…….
20. a. Two days b. Two times
c. Two weeks d. Twice a week

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับสอบ ปี2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
1. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจออกข้อบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. ตามมาตราที่ 2 ในประมวลกฎหมายนี้ ข้อใดให้ความหมายของ “ผู้ต้องหา” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
ข. หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
ค. หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด
ง. หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
3. ข้อใดบอกเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ข. เป็นการแก้ไขเพื่อเอื้อต่อพวกพ้องของพรรคการเมือง
ค. เพื่อกำหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการในส่วนที่ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
4. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจมีอำนาจออกกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ
5. ตามมาตราที่ 2 ในประมวลกฎหมายนี้ บุคคลในข้อใดให้คือ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่”
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้บัญชาการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
6. นางกนกการเป็นผู้เสียหายในคดีถูกทำร้ายร่างกาย โดยนางกนกการมีสามีคือนาย กรกนก อยากทราบว่านางกนกการนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก สามีคือนาย กรกนกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ฟ้องได้ตาม มาตราที่ 4 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ข. ฟ้องได้มาตราที่ 5,6 และ 7 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ค. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา
ง. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (3) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา
7. เด็กชายจัสตินเป็นผู้วิกลจริตไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา อยากทราบว่าต้องให้ใครเป็นผู้แทนเฉพาะคดีนี้
ก. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม
ค. ให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทนห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
ง. ถูกทุกข้อ
8. หลังจากที่ถูกยื่นฟ้องแล้ว จำเลยมีสิทธิตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆได้หรือไม่ เพราเหตุใด
ก. ได้ ตามมาตราที่ 8 (1) จำเลยมีสิทธิ์ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
ข. ได้ ตามมาตราที่ 8 (2) จำเลยมีสิทธิ์ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
ค. ไม่ได้ตามตามมาตราที่ 11 (2) จำเลยไม่มีสิทธิ์ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
ง. ไม่ได้ตามตามมาตราที่ 11 (4) จำเลยไม่มีสิทธิ์กระทำการใดๆนอกจากแต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเท่านั้น
9. ตามมารตราที่ 9 เมื่อเจ้าพนักงานทำบันทึกโดยรับคำสั่งจากศาลหรือโดยคำสั่งหรือคำขอของเจ้า พนักงานอื่น ในบันทึกนั้นต้องระบุสิ่งใดไว้บ้าง
ก. บันทึกต้องระบุสถานที่ และ วันเดือนปีที่ทำ
ข. บันทึกต้องระบุสถานที่ วันเดือนปีที่ทำ และ นามของเจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึก
ค. บันทึกต้องระบุสถานที่ วันเดือนปีที่ทำ นาม และ ตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้ทำ
ง. บันทึกต้องระบุสถานที่ วันเดือนปีที่ทำ นาม ตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้ทำ และ หัวหน้าของเจ้าพนักงานผู้ทำ
10. ตามมารตราที่ 12 หากเอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ทำคำร้องทุกข์ คำกล่าวโทษคำให้การจำเลยหรือคำร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาล พิมพ์หรือเขียนผิด เจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างไร
ก. ลบออก
ข. ต้องพิมพ์หรือเขียนใหม่เท่านั้น
ค. ห้ามไม่ให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าคำผิดนั้นแล้วเขียนใหม่
ง. ต้องพิมพ์ใหม้โดยต้องแนบเอกสารที่พิมพ์ผิดไปด้วยกันกับเอกสารที่พอมพ์ใหม่


โหลดด่วน!!! แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร 57..

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,