[รวมแนวข้อสอบเก่าๆ] แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม (ชุดที่ 10) รวมแนวข้อสอบตํารวจ ม.6 เก่าๆ ตั้งแต่ปี 2554 2555 และเตรียมสอบปี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม (ชุดที่ 10) รวมแนวข้อสอบตํารวจ ม.6 เก่าๆ ตั้งแต่ปี 2554 2555 และเตรียมสอบปี 2556 รวมแนวข้อสอบเก่าๆ

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม

ตัวอย่างแนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ออกสอบในปี 2555 และคาดว่าจะออกในปี 2556 ในโหมดนี้จะถามถึงจริยธรรมและข้อกฎหมาย ตามคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอปลาย (ม.6) ประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่วนรายละเอียดของรายวิชาอื่นๆที่ออกสอบท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไซต์ที่ได้แนบมาด้วยท้ายประกาศนี้คะ….

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม (ชุดที่ 10)
ข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ข้อที่ 30. ตามมาตรา ๙๙ ข้อใดคือผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก. บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31. สภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดอายุของสภาคราวละกี่ปี
ก. มีกำหนดคราวละ 3ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีกำหนดคราวละ 4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีกำหนดคราวละ 5ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีกำหนดคราวละ 6ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม (ชุดที่ 10)
ข้อที่ 32. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 15วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ข. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 25วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ค. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 35วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ง. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 45วันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

ข้อที่ 33. ตามมาตรา ๑๐๙ เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
ข. ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ค. ให้เลือกบุคคลที่มีคุณสมัติเหมาะสมของพรรคการเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม (ชุดที่ 10)
ข้อที่ 34. ตามมาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวมกี่คน
ก. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 100คน
ข. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 150คน
ค. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 200คน
ง. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 300คน

ข้อที่ 35. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ก. มีกำหนดคราวละ 3ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีกำหนดคราวละ 4ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีกำหนดคราวละ 5ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีกำหนดคราวละ 6ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของ jobparttimes ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แนวข้อสอบตํารวจ ม.6 สายปราบปราม (ชุดที่ 10)
เนื้อหาของเฉลยจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ
อ่านแนวข้อสอบต่อ สายปราบปราม สายอำนวยการ

Tags: , , , , ,