เกาะกระแส มาแรงที่สุด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ฟรี แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เกาะกระแส มาแรงที่สุด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ฟรี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558

เราไปเริ่มทำการทดสอบกันเลยคะ เกาะกระแส เพราะจากการ สำรวจจากหลายร้อยคอมเมนต์ในเว็บไซต์แล้ว เรียกได้ว่า เกาะกระแส แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมเฉลย ชุดนี้ มาแรงที่สุดแล้วคะ แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมเฉลย คะ วันนี้เราขอนำเสนอ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน มาฝากกันคะเกาะกระแส มาแรงที่สุด แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ฟรี แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
ข. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
ค. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ง. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย
ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมการจัดหางาน ?
ก. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
ค. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ง. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ข้อที่ 3. “มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” คือ………….ของกรมการจัดหางาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. เป้าหมาย
ข้อที่ 4. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ข้อใดจัดเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมการจัดหางาน ?
ก. กองนิติการ
ข. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ค. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10
ง. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 ข้อใดจัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกรมการจัดหางาน ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ค. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ง. สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ข้อที่ 6. ข้อใดคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ?
ก. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 7. รัฐบาลของไทยได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีใด ?
ก. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ข. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2485
ค. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2495
ง. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2505
ข้อที่ 8. พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ข. บังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475
ค. บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2475
ง. บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475
ข้อที่ 9. ในช่วงแรกพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดพระนคร
ข. จังหวัดธนบุรี
ค. กรุงเทพมหานครฯ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อที่ 10. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539
ข้อที่ 11. จากข้อที่ 10 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ข้อที่ 2. “สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน” มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ดำเนินการจดบันทึกเกี่ยวกับการหางานในเขตที่รับผิดชอบ
ข. จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ
ค. จัดหางานแก่คนต่างด้าวโดยไม่คิดค่าบริการ
ง. จัดหางานแก่คนชราโดยไม่คิดค่าบริการ
ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 8 บุคคลตามข้อใดมีอำนาจออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ?
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อที่ 4. ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข. เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ค. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
ง. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี
ข้อที่ 5. หากผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้อวยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อที่ 6. ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง. รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 ผู้ขออนุญาติต้องยื่นอุทธรณ์ภายกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน ?
ก. ภายในสิบวัน
ข. ภายในยี่สิบวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในสี่สิบวัน
ข้อที่ 8. ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตราที่15 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องวางหลักประกันสำหรับตัวแทนจัดหางานแต่ละคน ไว้คนละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสองหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ค. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสี่หมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ง. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข้อที่ 9. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่ขอรับหลักประกัน คืน ภายใน…………….ปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให้หลักประกันดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ?
ก. สองปี
ข. สามปี
ค. สี่ปี
ง. ห้าปี
ข้อที่ 10. บุคคลซึ่งประสงค์จะทำงานโดย เรียกหรือรับค่าจ้างเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นคือ ?
ก. ตัวแทนจัดหางาน
ข. คนหางาน
ค. คนทดสอบฝีมือ
ง. คนสมัครงาน
ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ฝึกงาน” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การเข้างานในครั้งแรกของลูกจ้าง
ข. นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติหรือทักษะในการเรียนให้เพื่อขึ้น
ค. ลูกจ้างที่กำลังเรียนและต่อต้องการเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติ ในหน่วยงานอื่นๆ
ง. นายจ้างส่งลูกจ้างไปรับการเพิ่มพูน ความรู้ ฝีมือ ภาษา ทัศนคติหรือทักษะในการทำงานเพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558


* เฉลยของแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights