เตรียมพร้อม!! แนวข้อสอบสัสดี 2556 หยิบ แนวข้อสอบสัสดี ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย และทุกวิชาที่ออกสอบ มาฝาก แนวข้อสอบสัสดี ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เตรียมพร้อม!! แนวข้อสอบสัสดี 2556 หยิบ ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย และทุกวิชาที่ออกสอบ มาฝาก ฟรี

เตรียมพร้อม!! แนวข้อสอบสัสดี 2556 วันนี้หยิบเอา แนวข้อสอบสัสดี ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย และทุกวิชาที่ออกสอบ มาฝาก โดยตัวอย่างวันนี้ เป็นเรื่องของ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบสัสดี โดยเฉพาะ หากท่านใดอยากได้ แนวข้อสอบสัสดี ฟรี เพิ่มเติม สามารถหาอ่านได้จากเว็บไซต์เลยนะคะ เรารวมแนวข้อสอบสัสดีไว้กว่า 500 ข้อ เอาหละคะ ไปเริ่มทำแนวข้อสอบสัสดี 2556-2557 กันเลยดีกว่า สู้ๆ คะ

เตรียมพร้อม!! แนวข้อสอบสัสดี 2556 หยิบ แนวข้อสอบสัสดี ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย และทุกวิชาที่ออกสอบ มาฝาก แนวข้อสอบสัสดี ฟรี

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบสัสดี 2557
1.  โดยปกติเราจะทำงานอยู่กับสมุดงานที่เท่าไร
ก.  1            ข.  2
ค.  3            ง.  4
2.  การเคลื่อนที่โดยเลื่อนขึ้นไปทีละหน้า ใช้คำสั่ง
ก.  Ctrl + Home            ข.  Ctrl + Down
ค.  PgUp            ง.  PgDown
3.  การเปลี่ยนชื่อ Work Book ใช้คำสั่งใด
ก.  Save            ข.  New
ค.  Open            ง.  Close
4.  เมื่อต้องการเปิดสมุดงานใหม่ ใช้คำสั่งใด
ก.  File/Save            ข.  File/Open
ค.  File/Close            ง.  File/New
5.  การตั้งชื่อข้อมูล ให้พิมพ์ที่ช่อง
ก.  Name            ข.  Close
ค.  Open            ง.  Save
6.  ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ของโปรแกรมเอ็กเซล คืออะไร
ก.  กดเมาส์ปุ่มขวาก่อน            ข.  กดเมาส์ที่เซลล์ที่จะพิมพ์แล้วลาก
ค.  กด Enter ก่อนพิมพ์            ง.  คลิกที่เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล
7.  คำสั่งแรกที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อชีต คืออะไร
ก.  คลิกที่ปุ่ม Tab            ข.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา
ค.  คลิกที่ปุ่ม Delete            ง.  คลิกที่ปุ่ม Rename
8.  การใส่ชีตเพิ่ม ต้องใช้คำสั่งใด
ก.  Insert            ข.  Delete
ค.  Rename            ง.  PgDown
9.  การใส่แรเงา เพื่อประโยชน์
ก.  ปรับขนาดตาราง        ข.  ปรับความสูงตาราง
ค.  ปรับให้ตารางมีความชัดเจนกว่าเดิม    ง.  ปรับให้มีเงา
10.  ลักษณะเด่นของโปรแกรมเอ็กเซล คือ
ก.  พิมพ์รายงาน        ข.  ทำตาราง
ค.  การคำนวณ            ง.  การวาดภาพ
11.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเอ็กเซล
ก.  เพื่องานด้านการคำนวณ        ข.  เพื่องานด้านตกแต่งเอกสาร
ค.  เพื่องานด้านพิมพ์รายงาน        ง.  เพื่องานด้านฐานข้อมูล
12.  Work Book หมายความถึง
ก.  เอกสารทั้งหมดของหน้าต่าง        ข.  เอกสารแต่ละหน้าของหน้าต่าง
ค.  เอกสารเฉพาะหน้าที่กำลังทำงานอยู่    ง.  เอกสารหน้าแรกของหน้าต่าง
13.  งานด้านฐานข้อมูล คืออะไร
ก.  การพิมพ์ขอมูลจำนวนมาก        ข.  การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ค.  การทำทะเบียนจำนวนนักเรียน    ง.  การจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน
14.  การปิดโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง
ก.  แฟ้ม            ข.  ปิดแฟ้มข้อมูล
ค.  ปิดโปรแกรม        ง.  บันทึก
15.  บรรทัด (Row) คืออะไร
ก.  แถวที่เรียงลงมาข้างล่าง        ข.  แถวที่เรียงไปทางขวามือ
ค.  แถวที่เราจะทำงานด้วย        ง.  ทุกแถวของหน้าต่างเอ็กเซล


อ่านแนวข้อสอบสัสดี เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบสัสดี

Tags: , , , , , , , , , ,